הכלל הששי:
שהמצווה שיש בה עשה ולא תעשה יש למנות עשה שבה
עם מצוות עשה, ולאו שבה עם מצוות לא תעשה


דע שדבר אחד יכול להיות בו "עשה" ו"לא תעשה" על אחד משלושה פנים:
או שתהיה עשיית איזה דבר מצוות עשה והעברה עליו מצוות לא תעשה, כגון: שבת ויום טוב ושמיטה, שעשיית המלאכה בהם - מצוות לא תעשה, והשביתה בהם - מצוות עשה, כמו שיתבאר. וכן צום יום כפור - מצוות עשה, והאכילה בו - מצוות לא תעשה.
או שיהיה לאו שקדמו עשה, כגון אמרו על אונס ומוציא שם רע: "ולו תהיה לאשה" (דברים כב, יט ו- כט) - וזו מצוות עשה, ואח"כ אמר: "לא יוכל לשלחה כל ימיו" (שם) - וזו מצוות לא תעשה.
ואם שיהא הלאו קודם ואח"כ ינתק לעשה, כגון אמרו: "לא תקח האם על הבנים" (שם כב, ו), ואח"כ: "שלח תשלח את האם" (שם שם, ז).

כל מין מאלו יש למנות עשה שבה בכלל מצוות עשה, ולאו שבה בכלל מצוות לא תעשה - לפי שבפירוש [אמרו] חכמים בכל אחת מהן, שהיא מצוות עשה ומצוות לא תעשה. והרבה פעמים אומרים: עשה שבה ולאו שבה; וזה דבר ברור, שעניין העשה שבה אינו הלאו והם שני עניינים נפרדים, שציווה על אחד מהם והזהיר על האחר;

ואיני זוכר שמישהו טעה בכלל הזה, עד כמה שאני זוכר עתה.