תוכנית הלימודים בספרות

תיסיסבה תינכותה
תרופיס - ינש קלח

ןכות
רצק רופיס
שרדמהו דומלתה תורפסמ םימכח ישעמ
םיירבע םירופיס
םימגרותמ םירופיס
הלבונ
האירק ירפס
םיירבע האירק ירפס
םימגרותמ האירק ירפס
- א קרפ- ב קרפ
- ג קרפרצק רופיס - א קרפ
םירצק םירופיס השולשו שרדמהו דומלתה תורפסמ םימכח ישעמ ינש ודמליי הז קרפב
.(םימגרותמו םיירבע)

שרדמהו דומלתה תורפסמ םימכח ישעמ
:ןיבמ םישרדמ ינש הריחבל
ומלועב םינויע ,לקנרפ 'י ;[ב"ע אס] ז הכלה ,א קרפ ןישודיק ,ימלשורי) - וירוהו הניתנ ןב אמד
.(144-141 'מע ,דחואמה ץוביקה ,הדגאה רופיס לש ינחורה
דרשמ ,ןוש ןוכמ ,ירוטאינימה רופיסה ,יאקרב 'י ;ב"ע ונק תבש ,ילבב) - שחנהו אביקע יבר לש ותב
'מע ,דחואמה ץוביקה ,הדגאה רופיס לש ינחורה ומלועב םינויע ,לקנרפ 'י ;63-59 'מע ,תוברתהו ךוניחה
.(16-13
,שרדמהו דומלתה ןמ הבהא ירופיס הנומש ,ןמרמיצ 'ד ;אל ,א הבר םירישה ריש) - ןודיצמ גוזה
.(47-44 'מע ,ריעצה רמושה יצראה ץוביקהו םילעופ תיירפס
תונשרפו תרוקיב ,"עפושמה םדאהו לכורה ,ייני 'ר" ,ןאנש 'א ;ב ,זט הבר ארקיו) - לכורהו ייני יבר
.(23-15 'מע ,ד"נשת ,30
.(ט ,ט הבר ארקיו) - תיב םולשו ריאמ יבר
,טכיל 'ח ;י ,דל הבר ארקיו ;[א"ע ל] ח הכלה ,ח קרפ האפ ,ימלשורי) - הירבטב יאמרה ןצבקה
.(40 'מע ,ב"נשת ביבא לת ,הללכמב ידוסיה רפסה תיבל הרשכהה לולסמב הדגאה רופיס תארוה
,ןוש ןוכמ ,ירוטאינימה רופיסה ,יאקרב 'י ;א"ע ,כ תינעת) רעוכמה םדאהו ןועמש יברב רזעלא יבר
.(תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךירדמו הארקמ ,םיבוליש ;48-43 'מע ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
דסומל המ וא - ףוס םי תעירקכ השק" ,ןאנש 'א ;א ,ח הבר ארקיו) - ןיאושינה דסומו הנורטמה
,ירישע סרטנוק ,לארשי תורוקמלו ך"נתל אישנה תיב גוח ,ףוס םי תעירק ,"ףוס םי תעירקלו ןיאושינה
.(תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךירדמו הארקמ ,תוארמ ;27-23 'מע ,ז"נשת םילשורי
דומלתה ןמ הבהא ירופיס הנומש ,ןמרמיצ דיוד ;ב"ע בס ,תובותכ) (ימוחר בר) םירופיכה םוי ברע
ינחורה ומלועב םינויע ,לקנרפ 'י ;17-14 'מע ,ריעצה רמושה יצראה ץוביקהו םילעופ תיירפס ,שרדמהו
.(102-100 'מע ,דחואמה ץוביקה ,הדגאה רופיס לש
,"וינבו רוכישה רופיסב ןויע - יתיאר ךופה םלוע" ,ןוסניול עשוהי ;ב ,בי הבר ארקיו) - וינבו רוכישה
.(29-7 'מע ,ג"נשת ,ד"י תירבע תורפסב םילשורי ירקחמ
,םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךירדמו הארקמ ,םיבוליש ;א"ע ,אכ תינעת ,ילבב) - ןנחוי יברו אפליא
.(תולעמ
,םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךירדמו הארקמ ,םיבוליש ;א"ע ,דכ תינעת ,ילבב) - אתריב שיא רזעלא
.(תולעמ
,םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךירדמו הארקמ ,םיבוליש ;זכ השרפ ,הבר ארקיו) - ןודקומ רדנסכלא
.(תולעמ

םיירבע םירופיס
:ןיבמ ,םינוש םירצוי ינש לשמ םירופיס ינש הריחבל
.(דחואמה ץוביקה ,רהנה ינבא) דוצמה ,(וישכע ,ןשע) השולש - דלפלפא ןורהא
ףגאה ,הארקמ ,תורפסל בנשא ;קילאיב דסומ ,תוישרפ) ןבלה ,םירירבש ,לדארפ - ןוראב הרובד
.(תולעמ ,םידומיל תוינכתל
.(ריבד ,םירופיס טוקלי) שחכב והתבבוס - אלרוב הדוהי
.(ריבד ,םירופיס) (א קרפ) חיפס - קילאיב ןמחנ םייח
לש םתכ) 63 'סמ רופיס ,8 'סמ רופיס ,1 'סמ רופיס :הלא השולש ןיבמ םיינש - ןייטשריב לסוי
.(רתכו האירק ןמיס ירפס ,דחואמה ץוביקה ,טקש
.(ריבד ,םירחבנ םירופיס ;דבוע םע ,םירובש םייחיר) הזונג תילולש - זזה םייח
.(דבוע םע ,רפע לש ךרד) היבד הרזח אלו ,יסוי לש ורוניכ - ביבט יכדרמ
,םירופיס העשת) ריתי לש ברעה עסמ ,(דחואמה ץוביקה ,ןקזה תומ) ןקזה תומ - עשוהי ב"א
.(דחואמה ץוביקה
.(דחואמה ץוביקה ,תחא הפיפכב) םיריש תבתוכ ןושש המיענ - ןומרכ אנהכ הילמע
לע םיסוס) התירכ ,(רתכ ,הבהא רופיסל ףוס ךירצ) הלחור לש םלשומה ןתחה - טכרביל ןויבס
.(רב ,ההג שיבכ
.(תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,הארקמ ,תורפסל בנשא) הדיקרב ךלוה - ןובנ קחצי
.(דמח ירפס ,תונורחא תועידי ,גג תיילע ירפס ,חמצת ץראמ תמא) תוחול ירבש - ותבס םייח
.(תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,הארקמ ,תורפסל בנשא) אמא לש חספה ריס - ירס הינב ןד
,המלש תפ ,(ןקוש ,לוענמה תופכ לע) תורחא םינפ ,(ןקוש ,הנה דע) שובלמה - ןונגע ףסוי לאומש
.(ןקוש ,הארנו ךומס) לכורהו תינודאה
.(דבוע םע ,תורוניצ) הריפצ ,(ןתיב-הרומז ,ר'גניסיקל יעוגעג) ריזחה תא רובשל - תרק רגתא
.(דחואמה ץוביקה ,אירממ ץרפ דודה) תוקלתסה - יאתבש בקעי
.(וידחי ,םירופיס טוקלי) תרוויעה - גרבנייטש בקעי
ףגאה ,הארקמ ,תורפסל בנשא ;דחואמה ץוביקה ,םותח ןייעמ) םילשוריב הכלמ - שומש ןונמא
.(דחואמה ץוביקה ,ןונבלמ יתא) תירקמ השיגפ ,בולכה ,(תולעמ ,םידומיל תוינכתל
.(ןמוינ ,ימש קחצי ירופיס) הרקעה ,החירבה - ימש קחצי
.(ב ךרכ ,קילאיב דסומ ,רהנש קחצי ירופיס) הבוזע רצח ,רבדמב םיבנעכ - רהנש קחצי

םימגרותמ םירופיס
:ןיבמ דחא רופיס הריחבל
,הארקמ ,תורפסל בנשא ;דבוע םע ,הנש םירשע ירחא) ןונמההו רטושה ,ןורחאה הלעה - ירנה וא
.(תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה
לע םירופיס השולש :םירופיסב ןויע ;םילעופ תיירפס ,םירופיס) ךבושב השעמ ,ךלמה - לבאב קחצי
.(ךוניחה דרשמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךירדמ ,לבאב קחצי
סיבשב קחצי לש ותריצי לע :רופיסב ןויע ;םילעופ תיירפס ,חתפמה) חתפמה - רגניז סיבשב קחצי
.(תולעמ ,ךוניחה דרשמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךירדמ ,רגניז
,תורפסל בנשא ;קרברש ,יחמק 'ד ךרוע ,ימלועה רופיסה רחבמ) תותימ שולש - יוטסלוט 'ג בייל
,םידומיל תוינכתל ףגאה ,רצקה רופיסל בנשא :רופיסב ןויע ;תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,הארקמ
.(דלוגכר תצפהב ,ךוניחה דרשמ
לע ןמאיי אלש בוצעה רופיסה) תומוצע םייפנכ םע דאמ ןקז שיא - סקראמ היסראג לאירבג
.(ןקוש ,תירזכאה התבסו המתה הרידנרא
בנשא ;דבוע םע ,ןאוט) לי'ז דוד ,(דבוע םע ,השוריה) לטאוב ,לרפ המלעה - ןסאפומ הד-יג
ףגאה ,רצקה רופיסל בנשא :םירופיסב ןויע ;תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,הארקמ ,תורפסל
.(דלוגכר תצפהב ,ךוניחה דרשמ ,םידומיל תוינכתל
ףגאה ,הארקמ ,תורפסל בנשא ;םילעופ תיירפס ,םייברע םירופיס) הנש םירשע ירחא - זופחמ ביגנ
.(תולעמ ,םידומיל תוינכתל
תורבחמ ,םירופיס דועו גרומ בוחרב חצרה ישעמ) הרונואלא ,תלטוטמהו רובה - ופ ןלא רגדא
.(תורפסל
,םלועב םירפוסה יבוטמ םירופיס ,הבהאו ןירותסימ - ילימאל דרו) ילימאל דרו - רנקופ םאיליו
.(םינווג-דקע
םילעופ תיירפס ,םיקחרמל גילפמה ןגה) חתפמה םע קחשמ ,םירופיצ ,ןינמל ירישעה - קניפ הדיא
.(ריעצה רמושה יצראה ץוביקהו
בנשא ;דחואמה ץוביקה ,םירופיס דועו בלבלכה םע תרבגה) דלישטור לש ורוניכ - בוכ'צ ןוטנא
,בוכ'צ יבתכ) ןוגי ,דסח םחל ילכוא ,תיקיז ,(תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,הארקמ ,תורפסל
,רצקה רופיסל בנשא :םירופיסב ןויע ;תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,הארקמ ,תורפסל בנשא ;ימרכ
.(דלוגכר תצפהב ,ךוניחה דרשמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה
.(ןקוש ,קבאמ לש רואית) תינעתה ןמוא ,ירפכ אפור - אקפק ץנרפ
.(רתכ ,בוטו ןטק רבד) הלארדתק - רברק דנומייר

הלבונ - ב קרפ
:ןיבמ תחא הלבונ דמלת הז קרפב
.(ןקוש ,ולאו ולא) רושימל בוקעה היהו ,(ןקוש ,הנה דע) הליהת - ןונגע ףסוי לאומש

האירק ירפס - ג קרפ
.האירק ירפס ינש ודמליי הז קרפב

םיירבע האירק ירפס
:ןיבמ דחא רפס הריחבל
.(ןוחטיבה דרשמ) ח"שתב עובש - גומלא ןורהא
.(רתכ) הנירטק ,ףרחה לא עסמ ,יתבהא רשא לכ - דלפלפא ןרהא
.(דבוע םע) םילבח - ראב םייח
.(הדסמו ריבד ,אלרוב הדוהי יבתכ) איבקע תולילע ,(דבוע םע) האונשה ותשא - אלרוב הדוהי
.(דבוע םע) הרבעמה - סלב ןועמש
.(דחואמה ץוביקה) ימינפה קודקדה רפס ,גז גיז םידלי שי - ןמסורג דוד
.(םילעופ תיירפס) רצחה ינציל ,(דבוע םע) יוכשה תניב - ןגד רודגיבא
.(םילעופ תיירפס) תיאקורמ הלבונ - דנמרא - ןזח לאיזוע
.(דחואמה ץוביקה) ינאמ רמ - עשוהי ב"א
.(רתכ) ינוא איג - דיפל תימלוש
.(דבוע םע) ןמלגיופ ,לווע ,באב עסמ - דגמ ןרהא
.(ןתיב הרומז) תומדקמ - (יקסנלימס) רהזי 'ס
.(דמח ירפס) תונווכ םואית - ותבס םייח
.(דבוע םע) ילש לאכימ - זוע סומע
.(דבוע םע) תורפכ לוגנרת ,[תרצוקמ הרודהמ] םינויה חירפמ - רימע ילא
.(םילעופ תיירפס) הנהויו לואש - לקנרפ ימענ
.(קילאיב דסומ) ןועשה - (רוניד לאיחי) קינטצ 'ק
.(דבוע םע) םילותחה לא ךרדב - זנק עשוהי
.(דבוע םע) שורית לאירבג תשרפ - ולש קחצי
.(דבוע םע) יסור ןמור - ולש ריאמ
.(הדסמ) וינבו ארפס ארזע לשימ - שומש ןונמא
.(לא תיב תיירפס) שדח חוחינב - ןורש באז

םימגרותמ האירק ירפס
:ןיבמ דחא רפס הריחבל
.(דבוע םע) הרקמה תקיסומ - רטסוא לופ
.(דבוע םע) תויחה תווח - לוורוא 'גרו'ג
.(דבוע םע) יניטנוק יצניפ ןג - ינסב וי'גרו'ג
.(הפצמ) הבוטה המדאה - קב לרפ
.(דבוע םע) ןרקשה בקעי - רקב ירוי
.(רתכ) םיהבג תקנא - הטנורב ילימא
.(ןמוינ .מ) רייא ןיי'ג - הטנורב טולרש
.(דבוע םע) דבעה - רגניז סיבשב קחצי
.(דבוע םע) םינופיפע - יראג ןמור
.(דבוע םע) בובז לעב - גנידלוג םאיליוו
.(דבוע םע) סלטא חמצ - הדארג םייח
.(דבוע םע) ןטקה ךיסנה - ירפוזקא טנס הד ןאוטנא
.(דבוע םע) רעיב תופקה - ןילד היתמ
.(דבוע םע) םיהו ןקזה - יווגנימה טסנרא
.(דבוע םע) רימזב עגית לא - רפרה יל
.(דבוע םע) יקסבונרק תיב - רגניז לארשי
.(דבוע םע) םדאה והזה - יול ומירפ
.(זפרוא) תוומה םע וקית - סראמ קחצי
.(דבוע םע) ריהקב הטמס - זופחמ ביגנ
.(דבוע םע) רזועה - דומלמ דרנרב
.(ןתיב הרומז) םעז יבנע - קבנייטס ןו'ג
.('ץיבוקילז) לוגדה - קוטופ םייח
.(םילעופ תיירפס) רבאפ ומוה - שירפ סקמ
.(דבוע םע) לרוג אלל - סיטרק הרמא
.(דבוע םע) ןושארה םדא ,רזה - ימאק רבלא
.(דבוע םע) ישמה ץע - גנאיל-ןאיש גנא'ג


םידומילה תינכות ןכותל הרזח אבה קרפה