פרשת תולדות

פרשה סג: תולדות יעקב ועשו

א [צדיק בן צדיק]
ב [אברהם ניצול מכבשן האש בזכות יעקב]
ג [האבות מכונים בשם אברהם ובשם ישראל]
ד [רבקה צדקת בת רשע]
ה [ה' נעתר לתפילת יצחק]
ו [ויתרוצצו הבנים בקרבה]
ז [שני גיאי גוים בבטנך]
ח [הולדת יעקב ועשו]
ט [וידו אוחזת בעקב עשו]
י [תכונותיהם של יעקב ועשו]
יא [עשו כופר בשכר ועונש ובתחיית המתים]
יב [דרכו של עשיו וסופו]
יג [מכירת הבכורה]
יד [עשו בז לבכורה]

פרשה סד: יצחק בגרר

א [ה' מציל את יצחק מהרעב]
ב [עשרה ימי רעבון היו בעולם]
ג [יצחק יורד לגרר]
ד [אברהם מכיר את בוראו]
ה [ויהי כי ארכו לו שם הימים]
ו [ברכת הארץ]
ז [קנאת אבימלך ביצחק]
ח [הבארות שחפר יצחק]
ט [ואבימלך הלך אליו מגרר]
י [טובתם של גויים אינה שלימה]

פרשה סה: עשו, נשותיו ומעשיו

א [עשו מחקה את יצחק אביו]
ב [עשו נושא אשה]
ג [עשו הרשע מצא את זיוגו בבנות חת]
ד [נשות עשו מורת רוח ליצחק]
ה [ותכהין עיניו - א]
ו [ותכהין עיניו - ב]
ז [ותכהין עיניו - ג]
ח [הקב"ה סיבב כך שיעקב יקבל את הברכות]
ט [בקשת האבות לטובת ישראל]
י [מדוע כהו עיניו של יצחק?]
יא [צביעותו של עשו]
יב [שבעה דברים מכוסים מן האדם]
יג [ועשה לי מטעמים]
יד [מעשיה של רבקה ע"מ להסב את הברכות ליעקב]
טו [דו שיח בין יעקב לרבקה אמו]
טז [בגדי החמודות של עשו]
יז [מעשה נסים בהבאת המטעמים]
יח [יעקב אצל יצחק]
יט [דבריו של יעקב]
כ [דרכם של יעקב ועשו]
כא [הקול קול יעקב]
כב [וירח את ריח בגדיו]
כג [הקב"ה הראה ליצחק את בניינן וחורבנן של בתי המקדש]

פרשה סו: ברכת יצחק את יעקב

א [ברכת יצחק ליעקב]
ב [ויתן לך אלוקים מטל השמים - א]
ג [ויתן לך אלוקים מטל השמים - ב]
ד [יעבדוך עמים]
ה [יעקב יצא ועשו נכנס]
ו [מברכיך ברוך]
ז [ויעש גם הוא מטעמים]

פרשה סז: ברכת יצחק את עשו

א [ויחרד יצחק חרדה גדולה - א]
ב [ויחרד יצחק חרדה גדולה - ב]
ג [גם ברוך יהיה]
ד [טענותיו של עשו]
ה [תשובת יצחק לעשו]
ו [ברכתו של יצחק לעשו]
ז [ועל חרבך תחיה]
ח [וישטום עשו]
ט [רבקה מגלה ליעקב את מחשבותיו של עשו ע"פ נבואה]
י [עצת רבקה ליעקב]
יא [רבקה מביעה מורת רוח על בנות חת]
יב [יצחק מאשר את הברכות ליעקב]
יג [עשו נושא את בת ישמעאל לאשה]