ה השרפ

:השרפה ןכות
.ןינע בורב םולחה אב יכ [ב]
רודת אל רשא בוט [ד]
.ךרשב תא איטחל ךיפ תא ןתת לא [ה]
,הברה םירבדו םילבהו תומולח ברב יכ [ו]
ארי םיהלאה תא יכ    
שר קשוע םא [ז]
.אוה לכב ץרא ןורתיו [ט-ח]
הילכוא ובר הבוטה תוברב [י]
דבועה תנש הקותמ [אי]
שמשה תחת יתיאר הלוח הער שי [בי]
ער ןינעב אוהה רשועה דבאו [גי]
.אבשכ תכלל בושי םורע ,ומא ןטבמ אצי רשאכ [די]
.ךלי ןכ אבש תמוע לכ הלוח הער וז םגו [ו"ט]
ךלי ךשחב וימי לכ םג [ז"ט]
תותשלו לוכאל הפי רשא בוט ינא יתיאר רשא הנה [זי]
ונממ לוכאל וטילשהו םיסכנו רשוע םיהלאה ול ןתנ רשא םדאה לכ םג [ח"י]
.וייח ימי תא רוכזי הברה אל יכ [ט"י]

א

.ןינע בורב םולחה אב יכ [ב]

,אוה ךורב שודקה איבהש ןירוסיו םילבח לכ
.םדיב היהש ,ער ןינע בורב ,לובמה רוד לע
,םהיפמ ואיצוהש םירבד בורב ,םירבד בורב ליסכ לוקו
.'וגו ונדבענ יכ ידש המו (א"כ בויא) :ורמאו

:רחא רבד
,ןינע בורב םולחה אב יכ
,אוה ךורב שודקה איבהש ןירוסיו םילבח לכ
.םדיב היהש ,ער ןינע בורב ,הגלפה רוד לע
,םירבד בורב ליסכ לוקו
.'וגו םש ונל השענו (א"י תישארב) :ורמאש

:רחא רבד
,ןינע בורב םולחה אב יכ
,אוה ךורב שודקה איבהש ןירוסיו םילבח לכ
,םיימודסה לע
.םדיב היהש ,ער ןינע בורב
,םירבד בורב ליסכ לוקו
,וניתוניבמ לגרה תרות חכשנ :ורמאש
,הרוזת לגר יכ חכשתו (ט"ל בויא) :ביתכד אוה אדה
.השודת הדשה תיחו

:רחא רבד
,ןינע בורב םולחה אב יכ
,םיירצמה לע אוה ךורב שודקה איבהש ןירוסיו םילבח לכ
.םדיב היהש ,ער ןינע בורב
,םירבד בורב ליסכ לוקו
.'וגו ולוקב עמשא רשא 'ה ימ ('ה תומש) :ורמאש

:רחא רבד
,ןינע בורב םולחה אב יכ
,אוה ךורב שודקה איבהש ןירוסיו םילבח לכ
.ודיב היהש ,ער ןינע בורב ,ארסיס לע
םירבד בורב ליסכ לוקו
.'וגו לארשי ינב תא ץחל אוהו ('ד םיטפוש) :רמאנש


:רחא רבד
,ןינע ברב םולחה אב יכ
,אוה ךורב שודקה איבהש ןירוסיו םילבח לכ
.ודיב היהש ,ער ןינע בורב ,בירחנס לע
.ףדיגו ףריחש ,םירבד ברב ליסכ לוקו
,הלאה תוצראה יהלא לכב ימ (ו"ל היעשי) :רמאנש
.'וגו םצרא תא וליצה רשא

:רחא רבד
,ןינע ברב םולחה אב יכ
,אוה ךורב שודקה איבהש ןירוסיו םילבח חכ
.ןדיבש ער ןינע בורב ,ןימינבו הדוהי טבש לע
.'הב ושחכ ('ה הימרי) :רמאנש

:רחא רבד
,ןינע ברב םולחה אב יכ
,אוה ךורב שודקה איבהש ןירוסיו םילבח לכ
,רצנדכובנ לע
?ידי ןמ ןוכנבזישי יד אהלא אוה ןמו ('ג לאינד) :רמאש לע

:רחא רבד
,ןינע ברב םולחה אב יכ
,אוה ךורב שודקה איבהש ןירוסיו םילבח לכ
.ודיבש ער ןינע בורב ,רצשלב לע
.'וגו אפסכו אבהד יהלאל וחבשו ארמח ויתשא :ביתכד
,הערפב אצומ תא ןכו
'וגו םימי םיתנש ץקמ יהיו (א"מ תישארב) :רמאנש
?ימ לע םייקתמ ימ :הערפ רמא
?ילע יהלא וא ,יהלא לע ינא
,יהלא לע םייקתמ אנא אל
.םימי םיתנש ץקמ יהיו :ביתכד אוה אדה
.שורושחאב אצומ תא ןכו

:ןומיס 'רב הדוהי יבר רמא
,דמוע ויבג לע ןמה האור שורושחא היה הלילה לכ
,וילעמ ןירפרופ ריבעמו ודיב הפולש וברחו
,וגרהל שקבמו ושאר לעמ ורתכו
:רמאו רעתמ הוהו
?ןיד אוה אווזיח ןיד האמלח המ
?ארפצ אתאד דע ןכיה דע
?רצחב ימ :ךלמה רמא
!רצחב דמוע ןמה הנה :ול רמא
,ןינע בורב םולחה אב יכ ,אמליח אה :רמא
,הנוציחה ךלמה תיב רצחל אב ןמהו
.וירבחלו ול ןיכה רשא ץעה לע יכדרמ תא תולתל ךלמל רמאל
.לעפי םיקלודל ויצח תומ ילכ ןיכה ולו ('ז םילהת) :ביתכ

?םיקלודל והמ

:יבר רמא
.םהילע קלד ןיכילשמש םיעשר ולא

:רמא ןנח רפכד בקעי 'ר
.שדקמה תיב ןברוחב רואה תא ותיצהש ולא

:ירמא ןנברו
. לארשי לש םהיפדור ולא
.ונוקלד םירהה לע (ד הכיא) :ביתכד
.ובלב ןמה רמאיו ('ז רתסא)
.םבל תושרב םיעשרה
.ובלב ושע רמאיו (ז"כ תישארב) :רמאנש
.ובלב םעברי רמאיו (ב"י 'א םיכלמ)
.םתושרב םבל םיקידצ לבא
.הבל לע תרבדמ איה הנהו ('א א"ש) :ביתכד
.ובל לא דוד רמאיו (ז"כ םש)
.ובל לע לאינד םשיו ('א לאינד)
.ןארובל ןימוד
.ובל לא 'ה רמאיו (ח תישארב) :רמאנש

:רמא יול יבר ןנברו יול 'ר
.יבלב תובוט ינאו ,םבבלב תוער ןיבשוח ןה
.םבבלב םתוא ןד ינאו ,םבבלב תוער םיבשוח ןה
.םבלב אבת םברח (ז"ל םילהת) :רמאנש
.ובלב ןמה רמאיו (ו רתסא)
:רמאו ןמה בישה דימ
.תוכלמ שובל ואיבי
,ךל שי ןישובל הברה :ול רמא
,תכלמש םויב תשבלש ותוא תוכלמ שובל אלא
ךלמה וילע בכר רשא סוסו
,ךל שי םיסוס הברה :ול רמא
,תכלמש םויב תבכרש סוסה ותוא אלא
.ושארב תוכלמ רתכ ןתנ רשאו
וינפ ונתשנ רתכה תא ול ריכזהש ןויכ
היתנע איטמ אה :רמא
:ביתכד אוה אדה
.םירבד ברב ליסכ לוקו ןינע ברב םולחה אב יכ

א

רודת אל רשא בוט [ד]

:ריאמ 'ר רמא
,רקיע לכ רדונ וניאש םהינשמ בוטו
.הטחושו השידקמו ,הרזעל ותשבכ איבמ אלא
.רודנל לדחת יכו (ג"כ םירבד) :רמאנש

:אנוה יבר רמא
,םלש אלו רדנש דחאב השעמ
.תמו םיב ותניפס העבטו לודגה םיב שרפו

:לאומש יבר רמא
,םלשמ וניאו רדונ אוהש ימ לכ
.ותשא תומתש ומצעל םרוג
.'וגו לחר ילע התמ ןדפמ יאובב ינאו (ח"מ תישארב) :ביתכד

:קחצי רב לאומש יבר רמא
,םלשמ וניאו רדונה לכ
:תוריבע עברא ידיל אבל םרוג
,םיבכוכ תדובע
,תוירע יוליג
,םימד תוכיפשו
.ערה ןושלו
.בקעימ םדמל םלוכו
,םיבכוכ תדובע
.רכנה יהלא תא וריסה (ה"ל םש) :ביתכד
תוירע יוליג
.ותב הניד תא אמט יכ (ד"ל םש) :ביתכד
םימד תוכיפש
.'וגו בקעי ינב ינש וחקיו (םש) :ביתכד
ערה ןושלו
.ןבל ינב ירבד תא עמשיו (א"ל םש) :ביתכד

:אנמ יבר רמא
,םלשמ וניאו רדונה לכ
.ומצעל התימ םרוג
.ךמעמ ךיהלא 'ה ונשרדי שורד יכ (ג"כ םירבד) :רמאנש

:ימא 'ר רמאו
.ןוע אלב ןירוסי ןיאו ,אטח אלב התימ ןיא

,אטח אלב התימ ןיא
.תומת איה תאטוחה שפנה (ח"י לאקזחי) :רמאנש
.ןוע אלב ןירוסי ןיאו
.םנוע םיעגנבו םעשפ טבשב יתדקפו (ט"פ םילהת) :רמאנש

א

.ךרשב תא איטחל ךיפ תא ןתת לא [ה]


איירק רתפ יול ןב עשוהי 'ר
.םינתונ םניאו ,םיברב הקדצ יקסופב
,ןזחה הז ,ךאלמה ינפל רמאת לאו
,יב אנא אהת ,איה הגגש יכ
,ךלוק לע םיהלאה ףוצקי המל
?תרמאש לוקה ותוא לע
,ךידי השעמ תא לבחו
,שיאה ותוא דיבש תווצמ טועימ
,ןהב סינכמ אוה ךורב שודקה
.ונממ ןדבאמו הראמ

.הרות יפינחב איירק רתפ ןימינב 'ר
,ךיפל תושר ןתת לא ,ךיפ תא ןתת לא
,ךדומילב ךפוג תא איטחהל ,ךרשב תא איטחל
.ברה הז ,ךאלמה ינפל רמאת לאו
,ירק אלו ,ירק הימרג דיבע ,איה הגגש יכ
,ינת אלו ינת
,ךלוק לע םיהלאה ףוצקי המל
.הכלה אדה ,תרמאש לוקה לע
.יל רמא קרפ ,ןידה יל רמא
,ךידי השעמ תא לבחו
,שיאה ותוא דיבש תוכלה טועימ וליפא
,ןהב סינכמ אוה ךורב שודקה
.ונממ ןדבאמו הראמו החכש

.רדונב איירק ןירתפ ןנברו
.םכח הז ,ךאלמה ינפל
.תירדנ אל אנא ,איה הגגש יכ
.רדנב תחתפש ?םיהלאה ףוצקי המל
,ךידי השעמ תא לבחו
,אוה ךורב שודקה ,שיא ותוא דיבש ןוממ טעמ וליפא
.ונממ ודבאמו הראמ וב סינכמ

.ערה ןושלב איירק רתפ אנוה בר
.ערה ןושל רמול ךיפ תא ןתת לא
.ףוגה הז ךאלמה ינפל
.ערה ןושל תירמא אל אנא ,איה הגגש יכ
,ךידי השעמ תא לבחו
,שיאה ותוא ףוגבש תומצעו ןידיג ולא
,תפחש ןהב סינכמ אוה ךורב שודקה
.ונממ ןתוא דבאמו תחדקו

.םירמב איירק רתפ ינמ 'ר
.םירמ וז ,ךיפ תא ןתת לא
.השמב ערה ןושל הרמאש ,ךרשב תא איטחל
.השמב ךא קרה (ב"י רבדמב)
.השמ הז ,ךאלמה ינפל
.ךאלמ חלשיו (םש) :רמאנש
.ונאטח רשאו ונלאונ רשא ,איה הגגש יכ
.ךלוק לע םיהלאה ףוצקי המל
.םירמ רבדתו
,ךידי השעמ תא לבחו
.הירביא לכ וקלו היפב הרמאש םירמ

:עשוהי 'ר ינת
.אבט ןבאכ ןירתב אקותשמ ,עלסב אלימ

:אמס יבר רמא
.אקיתשמ אתלימד
,תובאב ןמת ןנינתדכ

:רמוא ונב ןועמש
,םימכחה ןיב יתלדג ימי לכ
.הקיתשמ בוט ףוגל יתאצמ אלו

א

,הברה םירבדו םילבהו תומולח ברב יכ [ו]
ארי םיהלאה תא יכ


:יבר רמא
,ןיכופהו ןישק תונויזחו ןישק תומולח תיאר םא
.ןהמ לצינ התאו םירבד השלשל ץופק ,ןהמ ארייתמ תאש וא

:רזעילא יבר םשב ןדוי 'ר רמאד
.תוער תוריזג ןילטבמ םירבד השלש
:ןה ולאו
,הלפת
,הקדצ
,הבושת
,דחא קוספב ןתשלשו
,םהילע ימש ארקנ רשא ימע וענכיו ('ז 'ב םימיה ירבד) :ביתכד אוה אדה
,םימשה ןמ עמשא ינאו םיערה םהיכרדמ ובושיו ינפ ושקביו וללפתיו
.םצרא תא אפראו םתאטחל חלסאו

.הלפת וז ,וללפתיו
.הקדצ וז ,ינפ ושקביו
.ךינפ הזחא קדצב ינא (ז"י םילהת) :רמאד ןאמ יאה
.הבושת וז ,םיערה םהיכרדמ ובושיו
.'וגו םימשה ןמ עמשא ינאו ,ןכ רחאו

:רמא אנומ 'ר
.תינעתה ףא
.הרצ םויב 'ה ךנעי ('כ םש) :רמאנש

,השעמ יונישו םשה יוניש ףא :רמוא יסוי 'רו אייח 'ר
.םוקמ יוניש ףא :םירמוא שיו
.ךצראמ ךל ךל (ב"י תישארב) :ביתכד

.וניבא םהרבאמ םשה יוניש
.םהרבא ךמש היהו םרבא ךמש תא דוע ארקי אלו (ז"י םש) :רמאנש
.דילומ םהרבא ,דילומ וניא םרבא
.תדלוי הרש ,תדלוי הניא ירש

,הונינמ השעמ יוניש
.םהישעמ תא םיהלאה אריו ('ג הנוי) :רמאנש

:ירמא אירוג רב אמחו איסחמ רב הבר
.תרוענל שאכ ,םולחל תינעת הפי

:אדסח בר רמא
,םויב ובו

:ןנחוי יבר רמא
.תבשב וליפאו
,היקזח הלחש העשב ,הדוהי ךלמ הקזחב אצומ תא ןכו
:ול רומא ,ךל היעשיל אוה ךורב שודקה רמא
.היחת אלו התא תמ יכ ךתיבל וצ (ח"ל היעשי)
,םלועבש גהונב ,היעשי ,היעשיל היקזח :ול רמא
:ול רמוא הלוחה תא רקבל ךלוהש םדא
,ךילע ומחרי םימשה ןמ
:ול רמואו ולצא ךלוה אפורהו
,לכאת אל ינולפו לוכא ינולפ אתלימ
,התשת אל ןידהו התשת ןידה
,תומל יוטנ ותוא האריש וליפאו
,ותעד שלחי אלש ,ךתיבל וצ ול רמוא וניא
!?היחת אלו התא תמ יכ ךתיבל וצ :יל רמוא התאו
,עמש אנא ךלימל אלו ןיפס אנא ךל אל ,אנא ףא
:ינקז רמאש המ אלא ,שפות יניאו
.'וגו הברה םירבדו םילבהו תומולח בורב יכ
.ריקה לא וינפ והיקזח בסיו (םש) ,דימ

?וינפ אשנ ריק הזיאל

:רמא יול ןב עשוהי 'ר
.וינפ אשנ ,בחר לש ריקב
.המוחה ריקב התיב יכ ('ב עשוהי) :ביתכד
:םלוע לש ונובר וינפל רמא
!?הל תלצה תושפנ המכו ,ךל הליצה תושפנ יתש בחר

:רמוא יאחוי רב ןועמש יבר ינת
,םישנא םיתאמ התחפשמב היה וליפא
.התוכזב ולוצינ םלוכ ,תוחפשמ םיתאמב וקבדנו
אלא ,ןאכ ביתכ ןיא התחפשמ לכ תאו
,ואיצוה היתוחפשמ לכ תאו
!המכו המכ - תחא לע םירגה לכ ךל וסנכש יתובא

:רמא ןמחנ רב לאומש 'ר
.ויניע אשנ תימנוש לש הריקב
.ריק תילע אנ השענ ('ד 'ב םיכלמ) :ביתכד
:םלוע לש ונובר וינפל רמא
,הנב תא התייחהו עשילאל התשע תחא ריק וז תימנוש
!המכו המכ - תחא לע הזה חבשה לכ ךל ושעש יתובא

:רמא יסוי יבר םשב אנוה 'ר
.ויניע אשנ ובל תוריקב
.המוה יבל תוריק הליחוא יעמ יעמ ('ד הימרי) :רמאנש
:םלוע לש ונובר וינפל רמא ,ביתכ ובל
,יב תרציש םירביא ח"מר לע יתרזח
,המכו המכ - תחא לע ,ןהמ דחאב ךיתסעכהש יתאצמ אלו
!ישפנ יל ןתנתש

:ירמא ןנברו
.ויניע אשנ שדקמה תיב תוריקב
.'וגו יפס תא םפס םתתב (ג"מ לאקזחי) :ביתכד
:םלוע לש ונובר וינפל רמא
,ויה םילודג םדא ינב יתובא
,שדקמה תיבב העש לכב ללפתהל ןילוכי ויה אלו
,ןיללפתמו םהיתב ךותב םידמוע ויה אלא
,שדקמה ןיבו םניב ריקהו
,המכו המכ - תחא לע שדקמה ןיבו יניב ללפתמ ינאשכ ריק ןיא ינאו
!דימ ישפנ יל ןתנתש
.והיעשי לא 'ה רבד יהיו (ח"ל והיעשי)
.םשמ אצי אל
:אוה ךורב שודקה ינפל והיעשי רמא
,ןכ יל תרמא הלחתב ,םלוע לש ונובר
!?ןכ רמואו ךלא ךיאו ,ןכ יל רמוא התא וישכעו
,דוע אלו ךממ לבקמו אוה ןתוונע :ול רמא
.רובידה אצי אל ןיידע אלא
.'וגו יהיו ('כ 'ב םיכלמ) :ביתכד
,ולצא והיעשי ךלהשכ ,אצי אל והיעשי לא
,ןיפס אנא ךל אל ,הלחתמ ךל יתרמא ךכ אל :ול רמא
:ינקז יל רמאש המ אלא ,עימש אנא ךילימל אלו
.'וגו םילבהו תומולח בורב יכ
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ