ו השרפ

:השרפה ןכות
שמשה תחת יתיאר רשא הער שי [א]
.םיהלאה ול ןתי רשא שיא [ב]
האמ שיא דילוי םא [ג]
אב לבהב יכ [ד]
עדי אלו האר אל שמש םג [ה]
'וגו םינש ףלא היח ולאו [ז-ו]
ליסכה ןמ םכחל רתוי המ יכ [ח]
םייחה דגנ ךולהל עדוי ינעל המ    
שפנ ךלהמ םיניע הארמ בוט [ט]
ומש ארקנ רבכ היהש המ [י]
לבה םיברמ הברה םירבד שי יכ [א"י]
םייחב םדאל בוט המ עדוי ימ יכ [ב"י]

א

שמשה תחת יתיאר רשא הער שי [א]


:ימא רב לאומש 'ר רמא
.ןיאמר לש ןתבשחמ וז
,ןייב םימ ברעמה :ןוגכ
,ןמשב איקלב ימ
,שבדב סיאמ ימ
,ףטקב רומח בלח
,רומב סומוק
,ןוילפב םינפג ילע
,ריצב ארקס
.ןילפלפב םינשרכ
,הז דצמ ךורא םינזאמ הנק
.הז דצמ רצקו

:יאכז ןב ןנחוי 'ר רמא ןלוכ לעו
.רמוא אל םא יל יוא ,רמוא םא יל יוא
,ןיאמרה ודמלי אמש ,רמוא םא
ןיאמרה ורמאי אמש ,רמוא אל םא
.ונידי השעמב ןיאיקב םכח דימלת ןיא
.ורמא ףוס ףוס
.'ה יכרד םירשי יכ (ד"י עשוה)

א

.םיהלאה ול ןתי רשא שיא [ב]


,יול 'רד הילק עמשו אתשינכל לאע ,אנהכ רב אבא 'ר
:אקוספ ןידה שירד ביתי
.ארקמ לעב הז ,רשוע םיהלאה ול ןתי רשא שיא
.הנשמ לעב הז ,םיסכנו
.אתפסות לעב הז ,דובכו
.תולודג תוינשמ ולא ,הואתי רשא לכמ ושפנל רסח ונניאו
,אביקע יבר לש ותנשמ :ןוגכ
,אייח יבר לש ותנשמו
היעשוה יבר לשו
.ארפק רב לשו
,ונממ לוכאל םיהלאה ונטילשי אלו
.םהמ תורוהל רוסאש
,ונלכאי ירכנ שיא יכ
.ריתמו רסוא רהטמו אמטמש דומלת לעב הז

.ושאר לע וקשנ אנהכ רב אבא 'ר דמע
יתילע אל וליא :ול רמא
.ייד הזה םעטה ךיפמ עומשל אלא

:רמוא לאעמשי 'ר
.רישע שיא ויניעב םכח (ח"כ ילשמ)
,דומלת לעב הז
.ונרקחי ןיבמ לדו

א

האמ שיא דילוי םא [ג]

.םינב האמ דילוהש ןיק הז
.הברה םינש היחש היחי תובר םינשו
.ונומממ ושפנ עבש אלש וינש ימי ויהיש ברו
.םלוע לש ובוטמ עבש אלו
.ופטשו לובמה אבו ןויפרב יולת היהש ול התיה אל הרובק םגו
.םוקיה לכ תא חמיו ('ז תישארב) :ביתכד

?םוקיה והמ
.אמויק

:רמא ןוב 'ר
.ינימוקוא

:רמוא רזעילא יבר
.וילעב לש וילגר דימעמש ןוממה אוה ,םוקיה

:רמא לאומש 'ר
.ףטשנש ןיק הז ,םוקיה
.ויחא לבה הז ,לפנה ונממ בוט

:רחא רבד
,האמ שיא דילוי םא
.םינב האמ דילוהש באחא הז

:אחא יבר רמא
.ןורמושב םינב םיעבש באחאלו ('י 'ב םיכלמ) :ביתכהו

:איעשוה יבר רמא
,ןורמושב םינב םיעבש ול היהש םשכ
,לאערזיב םינב םיעבש ול היה ךכ
,תוירטלפ יתש ול ויה ןהמ דחאו דחא לכו
.ףרוחל תחאו ץיקל תחא
.ץיקה תיב לע ףרחה תיב יתיכהו ('ג סומע) :ביתכד

:רמא ןומיס יברב הדוהי יברו
.אותיסל אתיינרחוא יתרתו אטייקל ירת
.ןשה יתב ודבאו (םש) :רמאנש

:ירמא ןנבר
.השיש
.םיבר םיתב ופסו (םש) :רמאנש
.תובר םינש היחש היחי תובר םינשו
.ונומממ הבוטה ןמ עבשת אל ושפנו
ול התיה אל הרובק םגו
'וגו םיבלכה וקקל רשא םוקמב (א"כ 'א םיכלמ) :ביתכד
,לפנה ונממ בוט
.הנוז לש הלפנ הז

א

אב לבהב יכ [ד]


!?ץחרמ אלבו רנ אלב
:אלא
.םיבוט םישעמ אלבו הרות אלב

א

עדי אלו האר אל שמש םג [ה]

,הניפסב םיאב ויהש םדא ינב ינשל לשמ
,הנידמל סנכנו םהמ דחא דרי ,ןמלל עיגהשכ
.הולשו הקשמ המכ ,לכאמ המכ םש הארו
:וריבחל רמא הניפסב רזחשכ
?אתנידמל תללע אל המל
?ןמת תימח המ תללעו תדריש תאו :ול רמא
.הולשו התשמ המכ ,לכאמ המכ יתיאר :ול רמא
?תנהנ םולכ :ול רמא
!אל :ול רמא
,ךנימ ןיגס יל חונ תיללע אלד אנא :ול רמא
.יתימח אלו תיתחנ אלד
.הזמ הזל תחנ :ביתכד אוה אדה

א

'וגו םינש ףלא היח ולאו [ז-ו]


והיפל םדאה למע לכ

:לאומש יבר רמא
,הזה םלועב םיבוט םישעמו תוצמ לגסיו םדא לומעיש המ לכ
.והיפ ךותמ אצויה לבהל קיפסמ וניא
,אלמת אל שפנה םגו
.אמוגה תא אלממ הניא התאצוה וליפא
?שפנה תאצוה דציכ

:רמא ןנחוי 'ר
.טשוה ךותמ ןירוטיפקכ

:רמא אנינח 'ר
.טשוה ךותמ ןרופיצכ

:רמא יברב לאומש יבר
.טשוה ןמ ךופהו בוטר ןוליסכ

:קחצי ןב אנינח יבר רמא
,ויפל םיבוט םישעמו תוצמ םדא לומעיש המ לכ
.ותב יפל אלו ונב יפל אלו
,אלמת אל שפנה םגו
.הלמע איה המצעל ,הלמע איהש המ לכ תעדוי שפנהש
.םיבוט םישעמ אלו הרות אל העבש הניא ךכל

?המוד רבדה המל לשמ
,םיכלמ תב אשנש ינוריעל
,םלועבש המ לכ הל איבי םא
.םולכ הל ןיבושח ןניא
!ךלמ תב איהש ?המל
,םלוע ינדעמ לכ הל תאבה וליא ,שפנה ךכ
,הל םולכ םניא
.םינוילעה ןמ איהש ?המל

:ןהילעבל הבוט ןיקיזחמ ןיא השולש
השאהו ץראהו שפנה
.אלמת אל שפנה םגו :רמאנש ?ןיינמ שפנה
.םימ העבש אל ץרא ('ל ילשמ) :רמאנש ,ץראה
.היפ התחמו הלכא (םש) :רמאנש ,השא

:ןה ולאו עפשב ןילטונו עפשב ןינתונ השלש
תוכלמה םגו ץראהו םיה

:רמא ןינכיסד עשוהי 'ר
.תישארב ימי תשש דגנכ ,שפנ הב ביתכ םימעפ השש
:שפנל אוה ךורב שודקה רמא
.יתארב ךליבשב ,תישארב ימי תששב יתארבש המ לכ
!?תסמוחו תאטוחו תלזוג תאו

א

ליסכה ןמ םכחל רתוי המ יכ [ח]
םייחה דגנ ךולהל עדוי ינעל המ

?השעי המ אלא
.ותנשמ ול ראביו ,הרותב ונממ לודג לצא ךלי

:רחא רבד
?רישעה לצא ךולהל ויסכנב ינעל המ עדוי ינעל המ
?השעי המ
.איטמקרפב קוסעיו ךלי

:רחא רבד
?ןתמו אשמב השעי המ עדוי ינעל המ
?לטבו בשוי השעי המ
.היחיו וסנרפמ אוה ךורב שודקהו .תונמוא דמלי

א

שפנ ךלהמ םיניע הארמ בוט [ט]

,ותנשמ ראבמ אוהש ימ בוט
.ךלוהו ןושל לגרהב ליגרו הנושש יממ

א

ומש ארקנ רבכ היהש המ [י]

.ןושארה םדא הז
םדאה תא םיהלא 'ה חקיו ('ב תישארב) :רמאנש
םדא אוה רשא עדונו
,ןינורקב ןינותנ ויהש סוכרפאו ךלמל לשמ
,ןינימוד ךלמל רמול הנידמה ינב ןישקבמ ויהו
.והז יא ןיעדוי ויה אלו
?ךלמה השע המ
,ןינורקל ץוח ואיצוהו ופחד
.סוכרפא אוהש לכה ועדיו

,ןושארה םדא אוה ךורב שודקה ארבש העשב ,ךכ
.שודק וינפל רמול ושקבו תרשה יכאלמ וב ועט
?אוה ךורב שודקה השע המ
,םדא אוהש ועדיו הניש וילע ליפה
.בושת רפע לאו התא רפע יכ :ול רמאו

:רחא רבד
,ומש ארקנ רבכ היהש המ
.השמ לא ארקיו ('א ארקיו) :רמאנש .השמ הז
,אוה איבנ השמ הז יכ לכל עדונו
:אוה ךורב שודקה ול רמאש העשב
.הערפ לא ךחלשאו הכל התעו ('ג תומש)
:רמא השעמ ותואל אבשכו
.ךמע תחיש יכ דר ךל
,ךדיד ןוניא ןיבט ןוניא דכ ,םלוע לש ונובר :וינפל רמא
?ידיד ןוניא ןישיב ןוניא דכו
.ןוניא ךדיד ןישיב ןיב ןיבט ןיב
,וב לומעל סיראל ורסמו םרכ ול היהש ךלמל לשמ
:ךלמה רמוא בוט ןיי השועשכ
.בט ימרכד הירמח המכ
:ךלמה רמוא ער ןיי השועשכו
.שיב יסיראד אמרכד הירמח
:וינפל רמואו חווצו הכוב סיראהו
,אוה ךדיד בט רמח דבע דכ !ךלמה ינדא
!?אוה ידיד שיב דיבע הוה דכו
.אוה ךדיד שיב ןיבו בט ןיב אלא

:השמ רמא ךכ
,ונממ ףיקתש םע ןידל לכוי אלו ,ןוניא ךדיד ןישיב ןיב ןיבט ןיב
.הבוטה ץראה תא האראו אנ הרבעא ('ג םירבד) :ול רמאשכ
:אוה ךורב שודקה ול רמא
.הזה רבדב דוע ילא רבד ףסות לא ךל בר (םש)

:רחא רבד
,והימרי הז היהש המ
.איבנ אוהש לכל עדונו
.ךיתעדי ןטבב ךרצא םרטב ('א הימרי) :רמאנש

א

לבה םיברמ הברה םירבד שי יכ [א"י]

,תודלוחו תולותחו תופוק ילדגמ :ןוגכ
.םיה בלכו הדש ינדאו ןיאנסה
?ןוהינמ היינה ןוהל תיא המ
?היינה המ ,יצוקעמ דח וא ,יתוכמא דח וא
.העדפ דח וא ,אקלפ דח וא
,םיברה תושרל ונתונו והדש ךותמ לקסמה ןכו
?היל תיא היינה המ
.יצומרמ דח וא ,אלקות דח וא
.ימוצרמ םירמוא שיו

.םיברה תושרל ונתונו והדש ךותמ לקסמ היהש דחא דיסחב השעמ
:ול רמואו ופדור היהו דחא דיסח םש היהו
?ךלש ךותל ןתונו ךלש וניאש ךותמ לקסמ תא המ ינפמ
,והדש תא רכמו דיסחה ךרצנ םימי רחאלו ,וילע קחוש היהו
.לקתנו םיברה תושרב ךלהמ היהו
.ךלש ךותל ןתונ ,דיסח ותוא יל רמא םנח לע אל :רמא

.םדאל רתוי המ

א

םייחב םדאל בוט המ עדוי ימ יכ [ב"י]


:אחא 'ר םשב אנוה 'ר
.ונב המלש ושרפו ,ושרפ אלו דחא רבד :רמא דוד
.ויבא דוד ושרפו ,ושרפ אלו דחא רבד :רמא המלשו
.לצכ םשעיו םייחב םדאל בוט המ עדוי ימ יכ :רמא המלש
?דציכ
.שממ וב שי ,לתוכ לש ולצל רמאת םא
.שממ וב שי ,לקד לש ולצל םא
.רבוע לצכ וימי (ד"מק םילהת) :שרפו דוד אב

.ונב המלש ושרפו ,ושרפ אלו ,דחא רבד רמא דוד
.המד לבהל םדא ( םש) :רמא דוד
?לבה הזיאל
.שממ וב שי רונת לש לבהל םא
.שממ וב שי הריכ לש לבהל םא
םילבה לבה :שרפו המלש אב

:רחא רבד
םייחב םדאל בוט המ עדוי ימ יכ

:סחנפ 'ר רמא
,םה לצכו םה רפסמו ,םדא לש וימי םה לבהו ליאוה
?םייחב ול שי האנה המ
.םייח ןלוכש ,הרות ירבדב וקסעתי אלא
'וגו םדאל דיגי ימ רשא
,ןלוכמ בוט המ ךל דיגא ינא :המלש רמא
.בוט ןמשמ םש בוט
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ