מדרש רבה מגילת קהלת - פרשה ט

ט השרפ

:השרפה ןכות
רבחי רשא ימ יכ
.ותומיש םיעדוי םייחה יכ [ה]
האתילת ארדס
ךמחל החמשב לוכא ךל [ז]
רסחי לא ךשאר לע ןמשו םינבל ךידגב ויהי תע לכב [ח]
תבהא רשא השא םע םייח האר [ט]
.ךחכב תושעל ךדי אצמת רשא לכ [י]
'וגו ץורמה םילקל אל יכ שמשה תחת הארו יתבש [אי]
.ותע תא םדאה עדי אל םג יכ [ב"י]
'וגו שמשה תחת המכח יתיאר הז םג [ג"י]
הנטק ריע [ד"י]
םכחו ןכסמ שיא הב אצמו [ו"ט]
היוזב ןכסמה תמכחו הרובגמ המכח הבוט ינא יתרמאו [ז"ט]
.םיעמשנ תחנב םימכח ירבד [ז"י]
.ברק ילכמ המכח הבוט [ח"י]

א
:חתפ אבא רב ןועמש [א]
,קידצל דחא הרקמ ,לכל רשאכ לכה
.חנ הז
.היה םימת קידצ שיא ('ו תישארב) :רמאנש
,עלוצ היהו ,ורבשו ירא ושיכה הביתה ןמ אצישכ :ורמא
.הערפ הז ,עשרלו
,המלש אסכ לע בשיל הערפ אבשכ :ורמא
,ולש ןוקינגנמ עדוי היה אל ,ותב תבותכב חקלשכ
.עלוצ היהו ורבשו ירא ושיכהו
.עלוצ תמ הזו ,עלוצ תמ הז
.עשרלו קידצל דחא הרקמ ,יווה
.השמ הז ,בוטל
.אוה בוט יכ ותוא ארתו ('ב תומש) רמאנש

:ריאמ 'ר רמא
.לוהמ היהש ,בוט
.לארשי לש ןתרהטב קוסע היהש ,ןרהא הז ,רוהטלו
,ץראה לע הער הבד ורמאש ,םילגרמה ולא ,אמטלו
.ץראל וסנכנ אלו
.הב וסנכנ אלו לארשי ץרא לש החבשו התבוט ורמא ולאו
.הישאי הז ,חבוזלו
.םעה ינבל והישאי םריו (ה"ל 'ב ה"ד) ביתכד
.חבזמה יבג לעמ ןברק לטיבש ,באחא הז ,חבוז ונניא רשאלו
.םיצחב תמ הזו ,םיצחב תמ הז
.דוד הז ,בוטכ
יאר בוטו (ז"ט 'א לאומש) :היב ביתכד

:קחצי 'ר רמא
.הכלהב ,יאר בוטו
.ודומלת תא רכוז ,ותוא האור אוהש ימ לכש
.רצנדכובנ הז ,אטוחכ
,קורפ הקדצב ךאטחו ('ד לאינד) ביתכד
.שדקמה תיב הנב הז
.הנש םיעברא ךלמו ובירחה הזו ,הנש םיעברא ךלמו
.דחא הרקמ ,יווה
.והיקדצ הז ,עבשנה
.ועיבשה רשא (ול ב"הד) :ביתכד
:ועיבשה המב

:יסוי יבר רמא
.ועיבשה תירבב

:רמא יבר
.ועיבשה חבזמב
- ארי העובש רשאכ
ןושמש הז
.יל ועבשה (וט םיטפוש) :רמאנש
.םיניע רוקינב תמ הזו ,םיניע רוקינב תמ הז

:רחא רבד
.ןרהא לש וינב ולא ,קידצל
.חרק תדע ולא ,עשרלו
,םיפורש ואציו תקולחמב בירקהל וסנכנ ולא
.םיפורש ואציו תקולחמב וסנכנ אלש ןרהא ינבו
:'וגו ןרהא ינב ינש תומ ירחא (ז"י ארקיו) :ביתכד אוה אדה

ב

רבחי רשא ימ יכ

:אחא 'ר רמא
,ביתכ ,רחבי
!םיקידצה ולא ?ערה רצימ בוט רצי רחבי ימ
!םיעשרה ולא ?בוט רצימ ער רצי רחבי ימ
,לובזב םהידי וטשפש ולא וליפא ןוחטב שי ,םייחה לכ לא
.ןוחטב שי
,לובזב םהידי וטשפ רבכש ,רשפא יא ןתויחהל
.הבושת ושע רבכש ,רשפא יא םתולכלו
:רמוא אוה םהילע
.םלוע תנש ונשיו (א"נ הימרי)

:ןירמא ןנברו
,רצנדכובנ לש ויתולייחו ,ןה םיוג יעשר ינטק
:רמוא אוה םהילע ןינודינ אלו ןייח אל
.םלוע תנש ונשיו

:ןנחוי יבר רמא
,לובמה רוד לע אוה ךורב שודקה דירוהש הפיטו הפיט לכ
.םהילע הדירומ כ"חאו החיתרמ היה
.ותמצנ וברזי תעב ('ו בויא) רמאנש
.התיה תינטלח ןתבירז

ב
.תמה היראה ןמ בוט אוה יח בלכל יכ

:היננח ןב עשוהי 'ר תא לאש אימט קיחש סונאירדנא
.ךבר השממ בט אנא :היל רמא
,ביתכו תמ אוהו יח אנאד ?המל :היל רמא
תמה היראה ןמ בוט אוה יח בלכל יכ
?ןמוי אתלת רונ שנ רב קלדי אלד ,רוזגל תא ליכי :היל רמא
,אמויד אשמר ןדיעל .ןיא :ול רמא
,קיחר ןמ קילס אננת ימח ,ןיטלפ רגיא לע ןוהייורת וקלס ומק
?ןכ המ :ול רמא
,היתי רקבו איסא לאעו שיב אכרפיא :רמא
.יסתימ אל ימימח יתשד דע :היל רמאו
,ךתרזג הלטב ,םייחב תאד דע !היחור חפית :היל רמא
,ונילע רזגנש העשב וניבר השמו
.תבשה םויב םכיתובשומ לכב שא ורעבת אל (א"ל תומש)
,יהומוימ אתבשב רונ יאדוהי קילדמ אל
,אתשה דע םינש המכמ ותריזג הלטבתנ אל ןיידעו
!?.הינימ בט אנאד :ןכ תא תרמא

א

.ותומיש םיעדוי םייחה יכ [ה]

היסרע ימוק ןיכלהמ ןווה ןתנוי 'רו הבר אייח 'ר
.אינוקל ןב יסוי ןב ןועמש 'רד
.הינורא לע אכלהמ ןתנוי 'רד היתילט הוה
,ךתילט ילט ,ינב :הבר אייח 'ר היל רמא
.ונתוא ןיפרחמ ןהו ,ונלצא ןיאב ןה רחמל םירמוא והי אלש
המואמ םיעדוי םניא םיתמהו ביתכ אל יבר :היל רמא
!עדוי תא ןיא שרדמ !עדוי תא ארקמ ,ינב :היל רמא
.םייח ןייורק ןתתימב וליפאש ,םיקידצה ולא ,םיעדוי םייחה יכ
.םיתמ ןיורק ןהייחב וליפאש ,םיעשרה ולא ,ןיעדוי םניא םיתמהו
?ןתתימב םייח ןיורק םיקידצהש ןיינמו
,יתעבשנ רשא ץראה לא (ב"ל רבדמב) רמאנש
'וגו רמאל בקעילו קחציל םהרבאל
.בקעילו קחציל םהרבאל אלא ,רמא אל תובאל
.היתמייק ,םהל יתעבשנש העובש ,ןהל רומאו אצ :השמל רמא
.הננתא ךערזל ('ט תישארב) רמאנש
,םיתמ םיורק םיעשרו
.תמה תומב ץופחא םא (ח"י לאקזחי) ביתכד

?תמ תמה יכו
.םיתמ םיורק םהייחב וליפאש ,םיעשרה ולא ,אלא
.ושאר לע וקשנו שרדמ ינדמלש ךורב :ול רמא

א
,םהלש םיבכוכ תדובעל התיהש ,םתבהא םג [ו]
.אוה ךורב שודקה ןמ רתוי
.םהידי השעמב אוה ךורב שודקהל ןיאנושש ,םתאנש םג
.םהלש םיבכוכ תדובעב והואנקש ,םתאנק םג
.םירזב והואינקי (ב"ל םירבד) רמאנש
.בוט רכשו קלח םהל שי לארשי לבא ,םלועל דוע םהל ןיא קלחו
.ךמחל החמשב לוכא ךל :רמאנש

:אנינת ארדס קילס


האתילת ארדס


א

ךמחל החמשב לוכא ךל [ז]


:אחא 'רד הירב אנוה יבר רמא
,ןבר תיבמ ןירטפנ תוקוניתהש העשב
:םהל תרמואו תאצוי לוק תב
,ךמחל החמשב לוכא ךל
.חוחינ חירכ ,ינפל םכיפ לבה לבקתנ
,תושרדמ יתבמו תויסנכ יתבמ ןירטפנ לארשיש העשבו
:תרמואו תאצוי לוק תב
ךמחל החמשב לוכא ךל
.חוחינ חירכ ינפל םכתלפת העמשנ רבכ

:רחא רבד
.הלח תשרפ וז ,ךמחל החמשב לוכא ךל
.םיכסנ תשרפ וז ,ךניי בוט בלב התשו
.ץראל לארשי תסנכה וז ,ךישעמ תא םיהלאה הצר רבכ יכ
.ץרא לא ואבת יכ (ו"ט רבדמב) :רמאנש

:ןומיס רב הדוהי 'ר םשב הירזע 'ר
:אוה ךורב שודקה ול רמאשכ ,וניבא םהרבאב היירק רתפ
.ךדיחי תא ךנב תא אנ חק (ב"כ תישארב)
,ישילשה םויב ינשב אלו םולכ האר אל ןושארה םויב
:וב ביתכ המ
.קוחרמ םוקמה תא אריו (םש)
.רהה לע רושק ןנע האר ?האר המ
,אוה ךורב שודקה יל רמאש ,רהה הזש המוד :רמא
.וילע ינב קחצי תא תולעהל
?האור ינאש המ ,התא האור ינב קחצי :ול רמא
.ןה :ול רמא
?האור התא המ :ול רמא
.רהה לע רושק ןנע :ול רמא
:וירענ לאעמשילו רזעילאל רמא
?םולכ םתא םיאור
.ואל :ורמא
,םולכ האור וניא רומחהו ,םולכ םיאור םתא ןיאו ליאוה ?רמא
,רומחה םע הפ םכל ובש (םש)
,םירה והלעהו קחצי לטנ אוה זא ,רומחל ןימוד םע
,לולתו הובג דחא רה שארל והלעהו ,תועבג ודירוהו
.וטחושל תלכאמה לטנו ,וילע ודקעו ,הכרעמ רדסו ,חבזמ הנבו
:ול רמאו ךאלמ אבש ילוליאו
,רענה לא ךדי חלשת לא (םש)
,ומא לא אבשכו .וטחש רבכ
?ינב תייה ןכיה :ול הרמא
,תועבג ינדירוהו ,םירה ינלעהו אבא ינלטנ :הל רמא
,וילע ינדקעו ,הכרעמ רדסו ,חבזמ הנבו ,דחא רהל ינלעהו
.ינטחושל תלכאמ לטנו
,םימשה ןמ דחא ךאלמ אב אל ולא
,רענה לא ךדי חלשת לא ,םהרבא ,םהרבא :ול רמאו
.טוחש יתייה רבכ
,רבדה תא רומגל הקיפסה אלו החווצ ,ךכ ומא הרש העמשש ןויכ
.התמשנ התציש דע
.התוכבלו הרשל דופסל םהרבא אביו (ג"כ תישארב) ביתכד
.אב הירומה רהמ ?אב ןכיהמ

:רמא ןומיס 'רב הדוהי יבר
:רמואו ובלב רהרהמ םהרבא היה
?לבקתנ אלו ,ינבב היה תולספ אמש רמאת
.'וגו ךמחל החמשב לוכא ךל ,םהרבא ,םהרבא :ול הרמאו ,לוק תב התצי
.ךנברק תא םיהלאה הצר ,ךישעמ תא םיהלאה הצר רבכ יכ

:יול יבר םשב ןינכסד עשוהי 'רו באשיד אנומ 'ר
.םירופכה םויבו הנשה שארב איירק רתפ

.ךלמל ןיספיל תבייח התיהש הנידמל לשמ
.התובגל ןוימיט יאבג ךלמה חלש
,והוסלקו הנידמה ילודג ואצי ,ןילימ הרשע קוחרב
.שילש םהל ריתהו
,והוסלקו םינוניבה ואצי ,ןילימ השמח קוחרב
.שילש םהל ריתהו
,והוסלקו ףטו םישנו םישנא ותארקל ואצי ,ברקשכ
.לכה תא םהל לחמו
.אנבשוח אוה ןלהלו אכה ןמ ,לזא לזאד המ :ןול רמא
,ןינעתמ רודה ילודג ,הנשה שאר ברע ךכ
,םהיתונועמ שילש םהל ריתמ אוה ךורב שודקה
.ארות ןעמל החילסה ךמע יכ (ל"ק םילהת) :רמאנש

:אחא 'ר רמא
'ארות ןעמל' ,ךל תנקותמ החילס הנשה שארמ
,ךיתוירב לע ךתארי אהתש
,ןינעתמ םידיחיה ,םירופכה םויל הנשה שאר ןיבש םימיה ןתואו
.םהיתונועמ שילש דוע םהל ריתמ אוה ךורב שודקהו
,ןלוכ ןינעתמ םירופכה םויבו
,ןהיתונועמ שילש דוע םהל ריתמ אוה ךורב שודקהו
,ףטו םישנו םישנא ןינעתמש דע
.לכה תא אוה ךורב שודקה םהל לחומ
.אנבשוח אוה ןלהלו אכה ןמ ,לזא לזאד המ :רמואו
:םהל תרמואו לוק תב התצי
,ךמחל החמשב לוכא ךל
.םכתלפת העמשנ רבכ

,הכישח םע תבש ברע וריעל סנכנ אדיסח הנחת אבא
.םיכרד תשרפב לטומ דחא ןיחש הכומ אצמו ,ופתכ לע ול תחנומ ותליבחו
.ריעל ינסינכהו הקדצ ימע השע ,יבר :היל רמא
?יתיבו ינא סנרפתא ןכיהמ ,יתליבח חינמ ינא םא :רמא
!ישפנב בייחתמ ינא ,ןיחש הכומ תא חינמ ינא םאו
?השע המ
,ריעל ןיחש הכומל וסינכהו ,ער רצי לע בוט רצי ךילמה
,המח ימודמד םע סנכנו ,ותליבח תא לטנו אבו
:םירמואו ןיהמת לכה ויהו
!?אדיסח הנחת אבא אוה הז
:רמאו ובלב רהרה אוה ףא
!?תבשה תא יתללח אמש ,רמאת
.המחה תא אוה ךורב שודקה חירזה ,העש התואב
.'וגו הקדצ שמש ימש יארי םכל החרזו ('ג יכאלמ) ביתכד
:רמאו ובלב רהרה העש התואב
!?ירכש לבקתנ אלש רמאת
:ול הרמאו לוק תב התצי
,ךניי בוט בלב התשו ךמחל החמשב לוכא ךל
.ךישעמ תא םיהלאה הצר רבכ יכ
.ךרכש לבקתנ

:רחא רבד
.תודומח שיא לאינדב רבדמ ,ךמחל החמשב לוכא ךל
,הלפתב רבדמ ינא דועו ('ט לאינד) :רמאנש
.ףעיב ףעומ הלחתב ןוזחב יתיאר רשא לאירבג שיאהו
,סייטו רזחו סייט
.ימע רבדיו ןביו (םש)

:רמא קחצי יבר םשב יגח יבר
,יתלפת יתרמגש ,אוה ךורב שודקה עדי :רמא תודומח שיא לאינד
.ימע רבדו ךאלמה חלשו
.ימע רבדיו ןביו :רמאנש
?ימע רבד המו
רבד אצי ךינונחת תליחתב :יל רמא
,שדקמה תיב הנביש הרזגנ הרזג :יל רמא
,ךינונחת תליחתב יתרמא ךתלאש אלמלו
,התא תודומח יכ
.ותלפתל הואתמ היהש

:אחא 'ר םשב אינוא רב לאומש 'ר
,תודומח ,תודומח ,תודומח ,ןאכב ביתכ םימעפ שלש
:היל רמא
,ךל דמחתמ ךארוב ךייד
,ךל דמחתמ ולש אילמפ
.ךל תדמחתמ ותרותו
,ךבל תא תתנ רשא ןושארה םויה ןמ יכ ('י םש) ביתכד
.ךירבד ועמשנ ךיהלא ינפל תונעתהלו ןיבהל
,ךתלפת העמשנ
:ול הרמאו לוק תב התצי
.ךתלפת עמשנ רבכ ,ךמחל החמשב לוכא ךל

א

רסחי לא ךשאר לע ןמשו םינבל ךידגב ויהי תע לכב [ח]


:יאכז ןב ןנחוי יבר רמא
,רבדמ בותכה םינבל םידגבב םא
?םלועה תומואל םהל שי םינבל םידגב המכ
,רבדמ בותכה םיבוט םינמשב םאו
?םלועה תומואל שי םיבוט םינמש המכ
.הרותבו םיבוט םישעמו תווצמב אלא רבדמ וניא אה

?המוד רבדה המל לשמ ולשמ אישנה הדוהי 'ר
.םיחרוא ולצא ןמיזו הדועס השעש ךלמל
,םכידגב וצחרו ,,וכסו ,וצהגו ,וצחרו וכל :םהל רמא
,הדועסל ואבי יתמיא ןמז םהל עבק אלו ,הדועסל םכמצע וניקתהו
,ךלמ לש ןיטלפ חתפ לע ןילייטמ ןיחקפה ויהו
!?םולכ רסח ךלמ לש ןיטלפ םולכ :ןירמא
,ךלמה רבד לע ודיפקה אלו וחיגשה אל ןהבש ןישפיטה
,ךלמה תדועסב שיגרהל ונפוסש :ורמא
!?חרטה הב ןיאש הדועס שי םולכ
,וטיטל רצויו ,ודיסל דייסה ךלהו ,ולאל ולא הרבחו
,םואתפ ,ולש הרשמה תיבל סבוכ ,ומחפל חפנ
!הדועסל לכה ואובי :ךלמה רמא
.םלווינב ואב ולאו ,םדובכב ואב ולא םורהמ
,ךלמ לש ורבד ומייקש ,ןיחקפה לע ךלמה חמש
.ךלמ לש ןיטלפ ודבכש אלא ,דוע אלו
.ךלמ לש ןיטלפ ולווינו ,ךלמה רבד תא ומייק אלש ,ןישפטה לע סעכו
,הדועסל ןמצע וניקתהש ולא :ךלמה רמא
.ךלמה תדועסב ולכאיו ואובי
,הדועסל ןמצע וניקתה אלש ולאו
.םהל ורטפיו וכלי לוכי .ךלמה תדועסב ולכאי אל
,ןיתושו ןילכואו ןיבוסמ ולא ויהי אלא ,ואל :רמול ךלמה רזח
.םירעטצמו ןיאורו ןיקול םהילגר לע םידמוע ויהי ולאו
(ה"ס 'יעשי) :רמוא היעשיש אוה ,אובל דיתעל ךכ
.ובערת םתאו ולכאי ידבע הנה

:ריאמ 'ר םושמ רמא יאתוויז
,ןיתושו ןילכואו ןיבוסמ ולא
.ןיתוש אלו ןילכוא אל ןיבוסמ ולאו
,דמוע אוהש ,הז לש ורעצ המוד אל
.בסימ אוהש הז לש ורעצל
.שמשמל המוד ,התוש אלו לכוא אל ,דמוע אוהש הז
.תוקירומ וינפו ,לפוכמו לופכ ורעצ ,לכוא וניאו בסימש הז
.עשרל קידצ ןיב םתיארו םתבשו ('ג יכאלמ) :רמוא איבנהש אוה

:ירמא ארפק רב קחצי 'רו ארפק רב
.היתוניכש ינפב המצע תטשקמ התיהש ,סירדלוב לש ותשאל
!?ךמצע תטשקמ תא ימ ינפב ,ןאכ וניא ךילעב :היתוניכש הל ורמא
,חור טעמ ול ןמדזי םא ,אוה חלמ ילעב :ןוהל הרמא
.ישארמ הלעמל דמוע אצמנו אבי ףכת
!?ילווינב אלו ידובכב יתוא האריש בטומ אל
.תוריבעה ןמ ,םינבל ךידגב ויהי תע לכב ךכ
.םיבוט םישעמו תווצממ ,רסחי לא ךשאר לע ןמשו
,רזעילא 'ר תא וידימלת ולאש ,ךתתימ ינפל דחא םוי בושו ,ינת
!?הבושת השעיש תמ אוה יתמיא עדוי םדא יכו ,יבר :היל ןירמא
,וירחא לש רחמל תומי אמש ,םויה בושי ,ןכש לכ אל :םהל רמא
.הבושתב וימי לכ ואצמנו
.םינבל ךידגב ויהי תע לכב :רמאנ ךכל
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ