וז הרודהמ לע

.םינוש תורוקממ תודגאו םישרדמ ללוכה םודק שרדמ אוה הבר תלהק שרדמ
.תוישרפ רשע םינש ולו ,תלהק תליגמ רדסכ רדוסמ שרדמה

רוטילקתמ םיצבקב שמתשהל תושרה לע ונתדותו ,"שימלח" רוטילקת לע תססובמ הרודהמה
. ג"נשת םילשורי ,"ראובמה תלהק שרדמ" תרודהמב ונרזענ תימראה יעטק םוגרתב .הז

שרדמה יקרפ
קלוחמ שרדמה .תלהק תליגמ יקרפ רפסמכ ,תוישרפ רשע םינש ללוכ הבר תלהק שרדמ
.תור שרדמל םג תופתושמה תושרד המכ וב שיו ,םירדס השלשל
.דומלתה ןמ תודגא ןכו ,לארשי ץרא לש תוקיתע תודגא ללוכ תלהק שרדמ

וז הרודהמ לש הרדהה תטיש
.ןתועמשמ תא ךכבו ,תושרדה הנבמ תא ןיבהל ךרד ארוקל ןתונ וז הרודהמב שרדמה בוציע

ואבוה ןשרדה שרוד םתוא םיקוספהו ,תדרפנ הרושבו ,הלודג תואב ואבוה םינשרדה תומש
ןיבל ,תלהק תליגמ לע תושרד ןיב ונלדבה םג .ותשרדל קוספה ןיב ןיחבהל ידכ ,הנוש עבצב
.םירחא ך"נת ירפסמ םיקוספ

:המגוד

:רמא ןומיס 'רב הדוהי 'ר
:תישארב ימי העבש דגנכ תלהק רמאש םילבה העבש
.ץראה תאו םימשה תא םיהלא ארב תישארב ('א תישארב) ןושארב
.וחלמנ ןשעכ םימש יכ (א"נ היעשי) :ביתכו
.םימשה רפסכ ולגנו (ד"ל םש) ביתכו עיקר יהי ינשב
.םירצמ םי ןושל תא 'ה םירחהו (א"י םש) ביתכו םימה ווקי ישילשב
.הנבלה הרפחו (ד"כ םש) ביתכו תורואמ יהי יעיברב
.םימשה ףוע ףסא ('א הינפצ) ביתכו םימה וצרשי ישימחב
.המהבו םדא ףסא (םש) ביתכו םדא השענ יששב
.תמוי תומ היללחמ (א"ל תומש) :רמימל ךל תיא יאמ תבשב
.ול רפכתיו ןברק איבי גגושב לבא ,דיזמב רמא אדה

םיניינעה ןכות
.שרדמב םישרדנה תלהק תליגמ יקוספ יפ לע ונינב םיניינעה ןכות תא
ןכותב הרוש לכ לע השקהבו ,הבר תלהק שרדמ לכ לש םיניינעה ןכות תא ללוכ דחוימ ץבוק
.המצע השרדל עיגהל ןתינ
.קרפ ותוא לש םיניינעה ןכותב קרפ לכ חתופ ןכ ומכ

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ