ד השרפ

:השרפה ןכות
'('ח 'א ה"ד) בותכה רמאש הז [א]
המע התלכ היבאומה תורו ימענ בשתו [ב]
םירועש ריצק תלחתב םחל תיב ואב המהו
בורק עדומ ליח רובג שיא השיאל עדומ ימענלו [ג]
זעוב ומשו ךלמילא תחפשממ
הדשה אנ הכלא ימענ לא היבאומה תור רמאתו [ד]
םחל תיבמ אב זעוב הנהו [ה]
םירצוקה לע בצנה ורענל זעוב רמאיו [ו]
:רמאיו םירצוקה לע בצנה רענה ןעיו
םירמעב יתפסאו אנ הטקלא רמאתו [ז]
יתב תעמש אלה תור לא זעוב רמאיו [ח]
רחא הדשב טוקלל יכלת לא     
ןהירחא תכלהו ןורוצקי רשא הדשב ךיניע [ט]


('ח 'א ה"ד) בותכה רמאש הז [א]

וישנ ארעב תאו םישוח םתא וחלש ןמ באומ הדשב דילוה םירחשו
.םכלמ תאו אשימ תאו איבצ תאו בבוי תא ותשא שדח ןמ דלויו
,יארוהנ 'ר תא לאש ל"ז והילא
באומ הדשב דילוה םירחשו ביתכד ןיד המ :היל רמא
,באומ הדשב דילוהש לודג :היל רמא
,ןימינב טבשמ ויהש םתוא וחלש ןמ
.רמאל ןימינב טבש לכב םישנא לארשי יטבש וחלשיו ('כ םיטפוש) ביתכד

:רחא רבד
.זעב הז םירחשו
.תונוועה ןמ ררחושמ היהש ?םירחש ומש ארקנ המלו
היבאומה תורמ דילוהש באומ הדשב דילוה
,הדוהי טבשמ היהש - וחלש ןמ
.ףסוי לא וינפל חלש הדוהי תאו (ו"מ תישארב) :רמאנש
?וישנ דילומ םדא שיו וישנ ארעב תאו םישוח ('ח 'א ה"ד)
:הכלהה תא ראיבו ,רמנכ שחש אלא
.תיבאומ אלו יבאומ תינומע אלו ינומע
.ותשא ארעב ןמ דלויו אלא הכרצ אל ותשא שדוח ןמ דלויו
:הכלה השדחתנ וימיב אלא
.תיבאומ אלו יבאומ תינומע אלו ינומע

.ילארשיה ארתי רמוא דחא בותכו ,ילאעמשיה ארתי רמוא דחא בותכ
:רמא יול ןב עשוהי יבר
.ילאעמשיה ארתי אוה ילארשיה ארתי אוה

- ןנברו ןמחנ רב לאומש 'ר
רמא לאומש 'ר
?ילארשי תרמא תאו .היה ילאעמשי
:ןכ שרודו בשוי ישיל ואצמו ,שרדמה תיבל סנכנו ,היה ילאעמשי אלא
,'וגו ץרא יספא לכ ועשוהו ילא ונפ (ה"מ היעשי)
.ותב ול ןתנו רייגתנ

ןירמא ןנבר
?ילאעמשי תרמא תאו .היה ילארשי
:רמאו ,שרדמה תיב עצמאב ברחה ץענו ,ילאעמשיכ וברח רגחו ,היה ילארשי אלא
.םיברל הכלה םייקמ ינאש דע ,גרהא וא גורהא וא
.ושאר תא זיתמ ינא תאזה ברחב ,וז הכלה לטביש לכש
.תיבאומ אלו יבאומ תינומע אלו ינומעהמע התלכ היבאומה תורו ימענ בשתו [ב]

באומ ידשמ הבשה
.באומ ידשמ הבשש איה וז


םירועש ריצק תלחתב םחל תיב ואב המהו


ןמחנ רב לאומש יבר רמא
- רמאנש םוקמ לכ
.רבדמ בותכה רמועה ריצקב - 'םירועש ריצק'
רבדמ בותכה םחלה יתשב - םיטח ריצק
.ןאכלו ןאכל שמשמ - םתס ריצקבורק עדומ ליח רובג שיא השיאל עדומ ימענלו [ג]


והבא 'ר רמא
.ליח ירובג ?ןידימעמ םה המ ,אליפנל ביסנ ליפנ
.דוד ?ןידימעמ םה המ ,תורל ביסנ זעב
עדוי ומע 'הו ראת שיאו רבד ןובנו המחלמ שיאו ליח רובגו ןגנ עדוי (ז"ט 'א לאומש)
,ארקמב ןגנ
,הנשמב ליח רובגו
,הרות לש התמחלמב ןתילו אשיל עדויש המחלמ שיאו
,בוטה השעמב רבד ןובנו
.דומלתב ראות שיאו

:רחא רבד
,רבד ךותמ רבד ןיבמש רבד ןובנו
,הכלהב םינפ ריאמש ראות שיאו
.וירבדכ הכלה ומע 'הו


זעוב ומשו ךלמילא תחפשממ

:ןמשל ןימדוק ןה םיעשרה
,ומש תילג (ז"י א"ש)
,ומש לבנ (א"כ םש)
.ומש ירכב ןב עבש ('כ ב"ש)

ןימדוק ןמש םיקידצה לבא
,שיק ומשו ('ט א"ש)
,לואש ומשו (םש)
,ישי ומשו (ז"י םש)
,יכדרמ ומשו ('ב רתסא)
,הנקלא ומשו ('א א"ש)
.זעוב ומשו
:רמאנש ,םארובל ןימוד
.םהל יתעדונ אל 'ה ימשו ('ו תומש)

?ןבל ומשו (ד"כ תישארב) :היל ןוביתא

:קחצי יבר רמא
.סוסכדרפ

:רמא היכרב יבר
.עשרב ןבולמ

('ח 'א לאומש) ביתכהו
?היבא והנשמ םשו לאוי רוכבה םש לאומש ינבו

:ירמא ןנבר
.עשר הז ףא עשר הז המ

:ןומיס 'רב הדוהי 'רו
.שדקה חורל וכזו השעמל ונתשנש
.לאותפ ןב לאוי לא היה רשא 'ה רבד ('א לאוי) :רמאנשהדשה אנ הכלא ימענ לא היבאומה תור רמאתו [ד]

ויניעב ןח אצמא רשא רחא םילבשב הטקלאו

:רמא יאני יבר
.הנש םיעברא תבל אלא 'תב' ןיארוק ןיאו ,התיה הנש םיעברא תב
!?אבתו תרמא תאו ,תלזא אל ןודכ דע אבתו ךלתו

:רמא ןומיס 'רב הדוהי יבר
.םיכרדה הינפל תמייסמ הליחתה

הרקמ רקיו
:ןנחוי יבר רמא
.ירק קירמ התוא האורה לכ

.הקלחב לופיל יואר אוהש יממ הל ןתינש ךלמילא תחפשממ הדשה תקלחםחל תיבמ אב זעוב הנהו [ה]

:רמא ןנבר םשב אמוחנת 'ר
:ןה ולאו ,הלעמ לש ןיד תיב םהמע ומיכסהו ,הטמ לש ןיד תיב ורזג םירבד השלש
םשב םולש לואשל
רתסא תלגמו
תורשעמו

ןיינמ םולש תליאש
ימש ימע תא חיכשהל םיבשוחה (ג"כ הימרי) :רמאנש
.והילתע ימיב ?ובשח יתמיא
:ןירמא ןנברו
.הירזעו לאשימ היננח ימיב
:ןומיס יברב הדוהי 'ר םשב היננח 'ר
.רתסאו יכדרמ ימיב
.םשב םולש לואשל וניקתהו וניד תיבו זעוב דמעו
.םכמע 'ה םירצקל רמאיו םחל תיבמ אב זעב הנהו :רמאנש
.ליחה רובג ךמע 'ה ('ו םיטפוש) ןועדגל רמא ךאלמה ןכו

ןיינמ רתסא תלגמ
:קחצי רב לאומש יבר םשב הימרי יבר
:ורמאו ,הלוגה ינב לכל וחלשו תורגא ובתכ ?רתסאו יכדרמ ושע המ
?הלאה םימיה ינש תא םישוע תויהל םכילע םתא םילבקמ
,ןמה לש ויתורצ ונייד אל :ורמאו וחלש
?הלאה םימיה ינש תושעל ונילע ןיחירטמ םתאש אלא
.םיכרכה ןיב הבותכ איה ירה ,ןיארייתמ םתא הז רבדמ םא :םהל ורמאו
.םימיה ירבד רפס לע םיבותכ םה אלה ('ט רתסא) :רמאנש
.תינשה תאזה םירופה תרגא תא (םש) ,םהל וחלשו היינש תרגא ובתכ ?ושע המ

:ןמחנ רב לאומש ר"שב ובלח יבר
,םיאיבנ המכו םישלש םהמו ,םינקז השמחו םינומש
:הזה קוספה לע םירעטצמ ויהש ויה
.השמ תא 'ה הוצ רשא תוצמה הלא (ז"כ ארקיו)
.התעמ דוע רבד שדחל יאשר איבנ ןיאו ,עורגל ןיאו ףיסוהל ןיא הלא
!?ונילע רבד שדחל ונממ ןישקבמ רתסאו יכדרמו
,םהיניע אוה ךורב שודקה ריאהש דע
.םיבותכבו םיאיבנבו הרותב הבותכ התוא ואצמו
,רפסב ןורכז תאז בותכ (ז"י תומש) ביתכד הרותב
,והער לא שיא 'ה יארי ורבדנ זא ('ג יכאלמ) ביתכד םיאיבנב
'וגו רפסב בתכיו עמשיו 'ה בשקיו
.םימיה ירבד רפס לע םיבותכ םה אלה :רמאנש םיבותכב

:ורמא יול ןב עשוהי יברו ארפק רבו ןתנוי 'רו אנינח 'רו בר
.ןיד תיב יפמ הרמאנ ןיא תאזה הליגמה
.הרותב רחואמו םדקומ ןיאש אלא ,הרמאנ יניסמ
?םהילע אוה ךורב שודקה םיכסהש ןיינמו
:רמא בר
.לביק םידוהי לש ןבר .ביתכ לבקו ,ביתכ אל םידוהיה ולבקו ומיק ('ט רתסא)

ןיינמ תורשעמ
:הפצירק ('ר) םשב היכרב יבר רמאד
.ולג תורשעמו תומורת ןועב

:רמא ןנחוי 'ר םשב אבא רב ןועמש
.ןהילאמ ןמצע ובייח םהו ,ורטפנ ולגש ןויכ
,הרזעב והוחטשו רפס ובתכ ?הלודגה תסנכ ישנא ושע המ
.םותח והואצמו ודמע תירחשבו
('י הימחנ) :ביתכד אוה אדה
.םותחה לעו םיבתוכו הנמא םיתרוכ ונחנא תאז לכבו
םותחה לעו רמוא דחא בותכ
םימותחה לעו רמוא דחא בותכו
?ךאיה
.הטמ לש ןיד תיב הז םימותחה לעו ,הלעמ לש ןיד תיב הז םותחה לעו :אלא

:םירמוא שיו
.וחירי לש המרח ףא
:עשוהי לא אוה ךורב שודקה רמא ןכו
לארשי אטח ('ז עשוהי)
.ומע םיכסה אוה ךורב שודקה ףאש דמלמ אלא ?רזג עשוהי אלו


םירצוקה לע בצנה ורענל זעוב רמאיו [ו]


?הנוממ היה המכ לע

:םירמ רב רזעילא יבר רמא
.הנוממ היה םינשו םיעברא לע
'וגו לארשי ץראב רשא םירגה םישנאה לכ תא המלש רפסיו ('ב 'ב ה"ד) אדה ןמ
'וגו לבס ףלא םיעבש םהמ שעיו
.דבע אוהד המ עדיו ,םיאק ליכי ןכ דבעד

?הל םיכח הוה אלו תאזה הרענה ימל
הילע לאוש ליחתה םיאנ הישעמו המיענ התוא הארש ןויכ אלא -
,תטקלמו תבשוי וזו תוטקלמו תוחחוש םישנה לכ
,הילכ תלשלשמ וזו םהילכ תוקלסמ םישנה לכ
,המצע תענצמ וזו םירצוקה םע תוקחשמ םישנה לכ
.רקפהה ןמ תטקלמ וזו םירמעה ןיב תוטקלמ םישנה לכ
יתשלפה תארקל אצוי דוד תא לואש תוארכו (ז"י 'א לאומש) היתווכדו
?היל םיכח הוה אלו
יניעב ןח אצמ יכ ינפל דוד אנ דמעי (ז"ט םש) ישיל רמאל חלשמ הוה לומתא
!?וילע לאוש אוה וישכעו
,ודיב יתשלפה שאר תא לואש הארש ןויכ אלא -
:וילע לאוש ליחתה
.אוה ךלמ - אוה ץרפמ םא
.אוה טפוש - אוה חרזמ םא

:ול רמאו ,העש התואב ימודאה גאוד םש היהו
,ץרפמ אוה וליפא
?אוה לוספ אל
?אוה החפשמ לוספ אל
?אוה היבאומה תורמ אל
!?תינומע אלו ינומע הכלה השדחתנ רבכ אלו :רנבא ול רמא
,תירצמ אלו ירצמ ,תימודא אלו ימודא ןכ םא :ול רמא
?םימבו םחלב םכתא ומדק אל רשא רבד לע אל ,וקחרתנ המל םישנא
.םישנ תארקל איצוהל םישנל םהל היה
.העשל רנבא לש ויניעמ הכלה המלעתנ
.וניד תיבו לאומשל לאשו אצ ,ךיניעמ המלעתנש הכלה :לואש ול רמא
?גאוד ןמ אל ,ךל תיא ןיינמ אדה :ול רמא ,וניד תיבב לאומש לצא אבש ןויכ
.םלועה ןמ םולשב אצוי וניאו ,אוה ינימ גאוד
.המינפ ךלמ תב הדובכ לכ (ה"מ םילהת) ביתכד ,רשפא יא קלח ךאיצוהל
.איצוהל שיאלו ,איצוהל אלש השאל
.השאל אלו רכש ןתיל שיאל - ךילע רכש רשאו (ג"כ םירבד)


:רמאיו םירצוקה לע בצנה רענה ןעיו

!?םימיענו םיאנ הישעמ תרמא תאו ,איה היבאומ הרענ
.הל התפר התבר אלא


'וגו םירמעב יתפסאו אנ הטקלא רמאתו [ז]

.הל הפצמ איהש תיבבש התואמ וקול הספת טעמ


יתב תעמש אלה תור לא זעוב רמאיו [ח]
רחא הדשב טוקלל יכלת לא

.ינפ לע םירחא םיהלא ךל היהי אל ('כ תומש) םש לע
.והונאו ילא הז (ו"ט םש) םש לע הזמ ירובעת אל םגו
םירענ ןייורקש םיקידצה ולא יתורענ םע ןיקבדת הכו
.ךיתורענל ונרשקתו רופצכ וב קחשתה ('מ בויא) :רמאנש


ןהירחא תכלהו ןורוצקי רשא הדשב ךיניע [ט]

ךעגנ יתלבל םירענה תא יתיוצ אלה
םירענה ןובאשי רשאמ תיתשו םילכה לא תכלהו תימצו
.ןירדהנס וז ךיניע
.םיניעה רחא אלא ןיכלוה ןניא םדאב שיש םירבא הנמשו םיעבראו םיתאמ
.ןהירחא תכלהו 'וגו ךיניע :רמאנש אדה
.קוחרל אלש ךעגנ יתלבל
.םילכ ןייורקש םיקידצה ולא םילכה לא תכלהו תימצו
.המחלמ ילכ ודבאיו םירובג ולפנ ךיא ('א ב"ש) :רמאנש
.הבאושה תיב הז םירענה ןובאשי רשאמ תיתשו
.שדקה חור ןיבאוש ויה םשמש ?הבאוש המש ארקנ המלו
.העושיה יניעממ ןוששב םימ םתבאשו (ב"י היעשי) :רמאנש
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ