וז הרודהמ לע

אתחיתפל קלוחמ אוה ןושאר סופדב רבכ .םימודקה םישרדמה ןמ אוה הבר תור שרדמ
.תוישרפ הנומשו

רוטילקתמ םיצבקב שמתשהל תושרה לע ונתדותו ,"שימלח" רוטילקת לע תססובמ הרודהמה
. ג"נשת םילשורי ,"ראובמה תלהק שרדמ" תרודהמב ונרזענ תימראה יעטק םוגרתב .הז

שרדמה יקרפ
שרדמל םג תופתושמה תושרד המכ וב שיו ,תוישרפ הנומשו אתחיתפ ללוכ הבר תור שרדמ
.תלהק

וז הרודהמ לש הרדהה תטיש
.ןתועמשמ תא ךכבו ,תושרדה הנבמ תא ןיבהל ךרד ארוקל ןתונ וז הרודהמב שרדמה בוציע

ואבוה ןשרדה שרוד םתוא םיקוספהו ,תדרפנ הרושבו ,הלודג תואב ואבוה םינשרדה תומש
ןיבל ,תלהק תליגמ לע תושרד ןיב ונלדבה םג .ותשרדל קוספה ןיב ןיחבהל ידכ ,הנוש עבצב
.םירחא ך"נת ירפסמ םיקוספ

:המגוד

:רמא לאומש יבר
:םה ימיב השמח

לפרמא ימיב יהיו (ד"י תישארב)
.המחלמ ושע ?םש התיה הרצ המ
,הנידמב יורש היהש ךלמ לש ובהואל
.הנידמל קקזנ ךלמה היה וליבשבו
,ול וגוודזנו ןיירברבה ואב תחא םעפ
.היהש תומכ הנידמל קקזנ ךלמה ןיאש ונל יוא םירמוא
וניבא םהרבא תוכזב אלא ארבנ אל ולכ םלועה לכ ךכ
:ביתכד אוה אדה
.שדק איה טפשמ ןיע לא ואביו ובושיו (םש)

םיניינעה ןכות
עיגהל דמולה לע לקהל ידכ ,שרדמב םישרדנה תור תליגמ יקוספ יפ לע ונינב םיניינעה ןכות תא
.הצור אוה ותוא קוספל
עיגהל ןתינ ןכותב הרוש לכ לע השקהבו ,שרדמה לכ לש םיניינעה ןכות תא ללוכ דחוימ ץבוק
.המצע השרדל
.קרפ ותוא לש םיניינעה ןכותב קרפ לכ חתופ ןכ ומכ

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ