חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שוחד

מתנה שמטרתה להטות את לב המקבל לשפוט שיפוט לא צודק.

אסור לתת שוחד לשופט להטות משפט, ואסור לשופט לקבל שוחד אפילו אם כוונתו לדון דין אמת:
ושוחד לא תקח כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים (דברים ט"ז י"ט). שלא יאמר הריני נוטל ממון ואיני מטה דין, כי בהכרח יעוור השוחד את עיניו (ב"מ קי"א.). אמר רבא מאי טעמא דשוחדא? (טעם האיסור) כיון דקביל ליה שוחדא מיניה איקרבא ליה דעתיה לגבי והוי כגופיה, ואין אדם רואה חובה לעצמו.
מאי שוחד?- 'שהוא חד' (כתובות ק"ה:), שהנותן והמקבל נעשים לב אחד.

שכר הדיינים
הדיינים הראשונים לא קבלו שכר מבעלי הדין, ונזהרו שלא לקבל אפילו שכר ביטול זמן.

קרנא, שהיה דיין בבבל, היה נוטל סלע מן הזכאי בדין וסלע מן החייב, ודן את הדין, והוא שכר בטלה דמוכח (כתובות ק"ה.).
לא רק שוחד ממון אסור, אלא כל טובת הנאה או שוחד דברים אסור.

ר' ישמעאל ב"ר יוסי אמרו עליו את הפסוק נוער כפיו מתמוך בשוחד. אריסו הביא לו את חלקו בשדה לפני הזמן, ולא רצה ליקח כדי שיוכל לדון אותו (מכות כ"ד. רש"י).
כשם שהלוקח שוחד עובר על מצוות לא תעשה, כך הנותן עובר על לפני עיוור לא תתן מכשול. אפילו שוחד דברים (ש"ע חו"מ סי' ט' א).

כדי להסדיר את שכר הדיינים, נהגו לעשות לבית דין קופה לפרנסת הדיינים, וגובים בשבילה בתחילת השנה או בסופה. אין בזה שוחד, כי חובה על ישראל לפרנס דייניהם וחכמיהם. זהו 'שכר בטלה' שמותר לרבנים לקחת בזמן הזה (ש"ע ורמ"א שם)


מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן