חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

גלוי ראש

איסור ללכת בגילוי ראש

בגמרא משמע שאסור ללכת בגלוי ראש, בלא כסוי כובע, משום מידת חסידות, ומסופר כי רב הונא בריה דר' יהושע לא מסגי ד' אמות בגלוי ראש (שבת קי"ח: קידושין ל"א.). אימא דר' נחמן בר יצחק יעצה את בנה "כסי רישך דתיהוי עלך אימתא דשמיא" (שבת קנ"ו:), וחשבה גלוי הראש לסגולה שלא יהא גנב (שם).

כתב הבית יוסף (או"ח סי' צ"א) בשם הכלבו:
שאפילו תחת אויר השמים אין בזה אלא מידת חסידות.
הרמב"ם כתב: (הלכות דעות פרק ה ו)
צניעות גדולה נוהגים ת"ח בעצמם שלא יתגלה ראשם.
טעם האסור
עיקר האסור של גלוי הראש הוא מטעם צניעות וכדי שלא לחקות את מנהגי הגויים.

במדרש (ויקרא רבא פרשת מצורע פי"ט) על הפסוק "בעצלתים ימך המקרה":
על ידי שאדם מתעצל לכסות ראשו כראוי, הרי הוא נעשה דאומטיקוס (צ"ל דומיניקוס, כלומר אחד מקדושיהם=כומר) והיינו משום ובחוקותיהם לא תלכו.
בשו"ת מהר"י ברונא (סי' ל"ה) כתב כי גלוי הראש בארצות הקדם אסור רק מצד חסידות מפני שגם הגויים הולכים בכסוי הראש, אבל "אנן דדיירינן בין האומות דאזלי בגלוי הראש, חשוב כחקות הגויים".


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: מתניה הכהן, ישיבת הסדר מעלות
הערה: ישנן באופן עקרוני שתי סברות בעניין כיסוי הראש - האם זו מידת חסידות (בתפילה על כולם מוסכם שחובה לחבוש לראשו כיסוי) או שמא דבר זה הוא מעיקר הדין. מהגמרא אין כל ראיה חתוכה על כיסוי הראש לשאר האנשים אלא זו מידה שנהגו בה ת"ח ואמוראים. גם בשותי"ם למיניהם מהרש"ל, ר"י ברונא, אגרו"מ, יביע אומר, יחווה דעת, מעיקר הדין ההתייחסות היא שאין כל צורך לכיסוי ראש אלא בתפילה (וישנם הסוברים שאף לברכות ואזכרת השם)אבל בגלל העיתים והזמנים במיוחד היום החובה ללכת בכיסוי ראש היא כדי להבדיל את שומרי המצוות מאלה שאינם (שות יחווה דעת חלק ד' סימן א')

מקור ההערה: ידע אישי, אנציקלופדיה תלמודית כרך ו' ערך כיסוי ראש


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן