חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חילול השם

עשיית מעשים הגורמים לזלזול בכבוד ה' ושומרי מצוותיו

תוכן הערך:
חילול השם על ידי תלמיד חכם
קידוש השם

אסור לחלל את שמו של הקדוש ברוך הוא בעיני הגויים, "למה יאמרו הגוים", ואסור לחלל את שמו בעיני יהודים, ע"י מעשים שליליים שעושים לומדי תורה, העוברים על מצוות ה' ומתבזה הדת על ידם.

במצוה הזאת יש עשה ולא תעשה – לא לחלל את שם ה', ולקדשו:
ולא תחללו את שם קדשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל (ויקרא כ"ב ל"ב).
המחלל את השם עושה עבירה להכעיס ובפרהסיה, והמקדש את השם מוסר את נפשו שלא לעבור על ע"ז, שפיכות דמים וגלוי עריות, או על מצוות אחרות בשעת השמד (עי' ס' החנוך סי' שי"ד). כמו כן המתנהג בדרך הגורמת לאנשים להוקיר את התורה ולומדיה – קידש את השם.

חילול השם על ידי תלמיד חכם
תלמיד חכם מוזהר ביותר על חלול השם:
כל מקום שיש חלול השם אין חלקין כבוד לרב (ברכות י"ט).
היכא דמי חלול השם? אמר רב כגון אנא דשקילנא בשרא מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר (וחושבין שאינו משלם ויזלזלו בגזל).
איכא דאמרי: כל שחבריו מתביישין מחמת שמועתו וכו' (יומא פ"ו).
אמרו:
תלמיד חכם המרבה סעודתו בכל מקום, סוף מחריב ביתו... ומחלל שם שמים (פסחים מ"ט).

קידוש השם
מחזירים את אבדת הגוי במקום שיש חילול השם או קידוש השם (ב"ק קי"ג). כדי לקדש את שם ה' אלוהי ישראל.

דברים רבה (וילנה) פרשה ג ד"ה ג ד"א מה
מעשה ברבי שמעון בן שטח שלקח חמור אחד מישמעאלי אחד. הלכו תלמידיו ומצאו בו אבן אחת טובה תלויה לו בצווארו. אמרו לו רבי (משלי י) ברכת ה' היא תעשיר.
אמר להם ר"ש בן שטח: חמור לקחתי אבן טובה לא לקחתי. הלך והחזירה לאותו ישמעאלי, וקרא עליו אותו ישמעאל "ברוך ה' אלוהי שמעון בן שטח".
אבא אושעיא איש טוריא היה כובס, והחזיר תכשיטים למלכה שאבדה אותם. כאשר מאנה לקחת, באמרה "כבר זכית בהם ויש לי רב", השיב:
"אורייתא גזרת הכי, דנחזיר אבדה",
והיא אמרה:
"בריך אלההון דיהודאי".
ר' שמואל בר סוסרטיי מצא ברומא תכשיטים שאיבדה המלכה, והודיעה שהמחזיר אבדתה בתוך שלשים יום יקבל פרס, ואם לא יחזיר עד שלושים יום יכרתו ראשו. ר' שמואל חכה עד אחר שלושים והחזיר התכשיטים למלכה. כאשר שאלה אותו: האם לא היית במדינתי ולא שמעת הכרוז? אמר לה:
"דלא תימרון בגין דחלתך עבדית, אלא בגין דחלתיה דרחמנא"
אמרה ליה: בריך אלההון דיהודאי (ירוש' ב"מ פ"ב ב).
[-שלא תאמרי בגלל הפחד ממך החזרתי, אלא בגלל פחדי מהקב"ה.
אמרה לו: ברוך אלוהי היהודים].מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
ייהרג ואל יעבור


נושאים קרובים באתר דעת
קידוש השם