?הליפתב םשג םיריכזמ יתממהתא' תכרבב :םשג דריש תומוקמ ינשב םיללפתמ ונא הדימעה תליפתב
תא ..ונילע ךרב' - םינשה תכרבבו ,םימשג תורובג םיריכזמ םש - ''ה םלועל רוביג
ונינפלש היגוסה .'הכרבל רטמו לט ןתו' :םימשג לע םישקבמ םש - 'תאזה הנשה
.םשגה לע םישקבמ יתמו הליפתב םימשג םיריכזמ יתמ הלאשב תקסוע


א"ע ,ג - ב"ע ,ב :תינעת תכסמ