ט"נשתה - םינידב יצרא ןחבמ

ט"נשתה ןויסב ב"י

!הרקי הדימלת ,רקי דימלת

בושייבו תוניתמב ,םאתהב בשהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע
!תעדה
.היכרדב תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה
.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןה ,הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא

םיעוריא .א

1 הלאש
,דוביכ שיגהל ריאי לש ומא הסנכנשכ .ריאי לש ותיבב תיב ירועיש תנכהל ובשי ריאיו יסוי
הל השרהש ךכ לע ןכו ומא ינפב םקש ריאי לש ותוגהנתה לע המת יסוי .הינפב ריאי םק
.םתוא תרשל
____________________________ ?אמא ינפב םוקל אלש ותרעהב יסוי קדצ םאה
_________________________________________________________ !קמנ
_________________________ ?אמאמ תוריש לבקל אלש ותרעהב יסוי קדצ םאה
________________________________________________________ !קמנ
הבושת
2 הלאש
רוסאש ול ריעה השמ .ותוא תונקל םא טבלתה דוד .ריחמ יצחב בונג ןובשחמ עצוה דודל
.הבונג הרוחס תונקל
_________________ ?קדצ השמ םאה
_____________________________________________ !ךתבושת תא קמנ
הבושת
3 הלאש
לע ץעה ירפ ארוב ךריב ,שדח ירפ חקל םייח .דוביכ ויריבחו םייחל השיגה םייח לש אמא
.ונייחהש ךריב ,ירפה תליכא רחאל ;ונייחהש ךרבל חכשו ירפה
________________________________ ?ונייחהש תכרבב הכלהכ גהנ םייח םאה
__________________________________________________ !ךתבושת קמנ
הבושת
4 הלאש
וילע ךריבו םיזופת ץימ סוכ חקל הדועסה עצמאב .איצומה תכרב ךריבו הדועסל וידי לטנ דוד
."ורבדב היהנ לכהש"
________________________ ?ץימה לע "לכהש" תכרב ךריבשכ ןידכ גהנ דוד םאה
_________________________________________________ !ךתבושת קמנ
_______________________________________________________________
הבושת

עדי תולאש .ב

5 הלאש
(!הוצמה תא לוגיעב ןמס) ?תורוטפ םישנ תואבה תווצמהמ הוצמ וזיאמ
ןוזמה תכרב
םירופיכה םוי תינעת
.רפוש תעיקת תוצמ
הבושת
6 הלאש
(!הנוכנה הבושתה תא לוגיעב ןמס) ?ץמח תפירש תוצמ םימייקמ יתמיא
רדסה ליל ינפל דחא ברע - ןסינב ד"י לילב
חספ ברעב - ןסינב ד"י םויב
חספה גח לש ןושארה םויב
הבושת
7 הלאש
!ךינפלש המגודל םאתהב הלבטה תא אלמ

גחל ךומס וא גחל ךייש
שדוח
תוכוס ירשת םינימה תעברא
    רתסא תינעת .א
    הילדג םוצ .ב
    הבר אנעשוה .ג
הבושת
8 הלאש
(!םיכרבמ אל בותכ ,םיכרבמ אל םא) :תואבה תווצמה ןמ תחא לכ ינפל םיכרבמ הכרב וזיא
_________________________________ :ונוויצו ...ךורב :םינימה תעברא תליטנ
____________________________________________ :הנשה שארב תועיקתה
_________________________________________ :הבר אנעשוהב הברע תטבח
הבושת
9 הלאש
ןהמ וזיא ,ןהיתש תא םייקל לוכי וניאו םילבא םוחינו םילוח רוקיב :תווצמ יתש וינפל ויה
_______________________________________________________ ?םייקל ףידעי
הבושת

םיגשומ .ג

10 הלאש
:םיאבה םיגשומה לע הרצקב בותכ
__________________________________________________ :םירבד תאנוא
_________________________________________________ :תונליאה תכרב
___________________________________________________ :המחה תכרב
__________________________________________________ :תושר תועיקת
הבושת
ט"נשתה - םינידב יצראה ןחבמל תובושת

(תודוקנ 40) םיעוריא .א

1 הבושת
.ויבא ינפב םקש םשכ ומא ינפב םוקל םדא בייח ,קדצ אל יסוי
'ז ףיעס ג"מק ןמיס דירפצנאג
'ו הכלה ו"כק קרפ םייח רוקמ
באש ינפמ םתמזוימ תאז םישועה ומאו ויבאמ תוריש לבקל םדא לוכי .קדצ אל יסוי
.לוחמ םדובכ ,םדובכ לע ולחמש םאו
.ז"י ףיעס ג"מק ןמיס דירפצנאג
.ג"יו ט"י הכלה ו"כק קרפ ,םייח רוקמ
האבה הלאשה
2 הבושת
.הבונג הרוחס תונקל רוסא .קדצ השמ
.הריבע ירבוע ידי קיזחמ אוהש ינפמ (1
.בונגל בנגה תא דדועמ (2
(.הנוכנ תרחא הבושת לכ ןכו תקפסמ תחא הבושת) בונגל קיספי ,בנגה ןמ ונקי אל םא (3
.'ח ףיעס ב"פק ןמיס דירפצנג
.'ה הכלה ו"סק קרפ םייח רוקמ
האבה הלאשה
3 הבושת
.הכלהכ גהנ אל םייח
הליכאה ינפל ךרבל חכש םאו ,וירחא אלו ירפה תליכא ינפל םיכרבמ ונייחהש תכרב
.הליכאה רחאל ךרבמ וניא
.ד"י ףיעס ט"נ ןמיס ,דירפצנאג
.'ט הכלה ח"מ קרפ ,םייח רוקמ
האבה הלאשה
4 הבושת
."לכהש" תכרב ץימה לע ךריבשכ ןידכ גהנ אל דוד
.הקשמ ללוכ הדועסה תמחמ םיאבה םירבדה לכ תא תרטופ "איצומה" תכרב
.'ב ףיעס ג"מ ןמיס דירפצנאג
.א"י הכלה א"ל קרפ םייח רוקמ
האבה הלאשה

(תודוקנ 40) עדי תולאש .ב

5 הבושת
.המרג ןמזהש השע תוצמ איה יכ ,רפוש תעיקת תוצממ תורוטפ
.ט"י ףיעס ט"כק ןמיס דירפצנאג
.ז"ט הכלה ב"ק קרפ םייח רוקמ
האבה הלאשה
6 הבושת
.חספ ברעב - ןסינב ד"י םויב (ב)
.א"י ףיעס א"יק ןמיס דירפצנאג
.ו"ט הכלה ד"פ קרפ םייח רוקמ
האבה הלאשה
7 הבושת
גחל ךומס וא גחל ךייש
שדוח
עוריא
םירופ
רדא
רתסא תינעת .א
הנשה שאר
ירשת
הילדג םוצ .ב
תוכוס
ירשת
הבר אנעשוה .ג
האבה הלאשה
8 הבושת
"בלול תליטנ לע"
"רפוש לוק עומשל"
םיכרבמ אל
האבה הלאשה
9 הבושת
םילבא םוחינ
.א"י ףיעס ג"צק ןמיס דירפצנאג
.ה"כ הכלה ט"מק קרפ םייח רוקמ
האבה הלאשה
10 הבושת
םירוביד תועצמאב םדא ינב רעצל רוסא - םירבד תאנוא
.נ"ס ןמיס דירפצנאג
.ב"סק קרפ םייח רוקמ
אלש" תכרב ךרבמ םיחרופו םיבלבלמ תונליא האורה ןסינ שדוחב - תונליאה תכרב
"..םולכ ומלועב רסח
.'א ףיעס 'ס ןמיס דירפצנאג
.'י הכלה ב"נ קרפ םייח רוקמ
.התפוקתב המחה לע ןיכרבמ םינש 28 לכ - המחה תכרב
.'ו ףיעס 'ס ןמיס דירפצנאג
.'ה הכלה ב"נ קרפ םייח רוקמ
םניב לידבהל ,תושר תועיקת תוארקנ לולא שדוחב םיעקותש תועיקתה - תושר תועיקת
.הבוח םהש ה"רב תועיקת ןיבל
.'ב ףיעס ח"כק ןמיס דירפצנאג
.ב"י הכלה 'ק קרפ םייח רוקמ


            תוכן 
תושבע             תוכן מבחנים בדינים