חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

כהנא (השני)

רב כהנא (השני), אמורא בבלי בדור השני, במחצית השניה של המאה השלישית לספירה.

תלמידו של רב. ברח לא"י לאחר שהרג מלשין. בארץ ישראל ישב לפני ר' יוחנן, ויחסיהם היו טעונים: רב כהנא שאל שאלות שר' יוחנן לא ידע להשיב עליהם, והוא נפגע. לא ארכו הימים והוא שב לבבל, וישב גם לפני תלמידי רב: רב הונא ורב יהודה. חזר ועלה לא"י ונפטר בה עוד בחיי ר' אלעזר.

במסכת בבא קמא מסופר על חייו: בשבתו לפני רב בא מלשין, שאיים למסור ממונם של ישראל בידי גויים. כשרב ניסה לשדלו שלא לעשות זאת, סירב לשמוע בקולו. רב כהנא הצעיר שבר את מפרקתו. רב יעצו לברוח לא"י לישיבתו של ר' יוחנן, ודרש ממנו שלא יקשה לר' יוחנן במשך שבע שנים. בישיבה מצא את ריש לקיש דורש, הקשה כמה קושיות, ופרק כמה מקושיותיו של ריש לקיש. הלך ריש לקיש ואמר לר' יוחנן: ארי עלה מבבל. הושיבו את רב כהנא לפני ר' יוחנן בשורה הראשונה. מאחר שלא פתח פיו להקשות ולפרק הורידוהו משורה לשורה, עד שישב בשורה השביעית, האחרונה. אמר לו ר' יוחנן לריש לקיש: ארי שאמרת נעשה שועל! אמר רב כהנא בלבו: יהי רצון ששבע השורות שהורידוני יחשבו לי לשבע השנים שאמר לי רב. ביקש מר' יוחנן לחזור על פרקו. עמד והקשה לו כמה קושיות שלא ידע להשיב עליהן. העבירוהו משורה אחרונה לשורה ראשונה. ר' יוחנן ישב על מצע של שבעה כרים, ועל כל שאלה ושאלה השמיט כר מתחתיו, עד שישב על הקרקע. הרים ר' יוחנן ריסי עיניו והסתכל בו. נדמה היה לו שהוא מחייך. חלשה דעתו של ר' יוחנן, ומיד נפטר רב כהנא. למחר נודע לר' יוחנן, הלך אל המערה שהניחוהו בתוכה, ראה נחש מקיף את פתח מערתו ושומר עליה. אמר לו: עכנא, עכנא, פתח פיך ויכנס הרב אצל תלמיד, ולא פתח. יכנס חבר אצל חבר, ולא פתח. יכנס תלמיד אצל הרב - פתח לו. ביקש עליו רחמים והקימו (ב"ק קיז:א-ב).

בבבל ישב לפני רב הונא ורב יהודה (מו"ק יג:ב; שבועות לו:א ועוד). כמה מחכמי הדור השלישי היו תלמידיו ומסרו מאמריו בשמו, ביניהם גם רבה ורב יוסף (יבמות קב:א ועוד). שוב עלה לארץ ישראל ונפטר בה.
לפני פטירתו ציווה לתת מעיזבונו מעות וספרים לר' יאשיה תלמידו, אעפ"י שהניח יורשים בבבל. ר' אלעזר כתב אל היורשים שבחו"ל: ספרים שזכתה בהן ארץ ישראל, אין מוציאין אותם חוצה לארץ (ירושלמי סנהדרין ג:ט).

לרב כהנא נתייחס בטעות חיבור הקובץ המדרשי "פסיקתא דרב כהנא".


מקור הערך: ע"פ היימן, סדר תנאים ואמוראים, מרגליות, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן