רמאמה ךשמה - ונברוחו ינשה תיבה

הבדנ ףסוי ר"ד
ה"כשת ,ו"צ םיינחמ


יפלכ גוהנל שיש סחיה רבדב םידוהיה ברקב תועדה וקלחנ הליחתכלמ יכ ,ןייצל יוארה ןמ
בושיח ךותמ קר אל ,לוע תקירפו דרמ לע םהידי וכמס לכה אל .הדוהיב ימורה ןוטלשה
ןוטלשה ןמ םימעה לכל הנופצ הבר הבוט יכ ,הרכה ךותמ אלא ,םישולק ןוחצינה ייוכיסש
הפקשהב םילגודה .רוזאה לכב םולשהו ןוחטיבה םויקל וב שי הבורע ;םינמזה תוביסנב ימורה
.תימורה לשממה-תטיש ידיסח אלא ,"תונקתפרה"ל ששח ךותמ "םולש-יפדור" םתס ויה אל וז
,יאעליא ןב הדוהי 'רכ לודג אנת ימורה ןוטלשה לש ויתולעמ תא סנ לע הלעה ,לשמל ,הנה
ונקית ,םיקווש ונקית :(ימור) וז המוא לש הישעמ םיאנ המכ" :ורמאמב ,אביקע 'ר לש ודימלת
ה"בקה ינפלמ איה הריזג יכ ונימאהש הלאכ ויהו .(ב"ע ,ג"ל ,תבש) "תואצחרמ ונקית ,םירשג
:ןוידרת ןב אנינח 'ר אנתל אמסיק ןב יסוי 'ר אנתה ירבדכ ,םלועה לכ לע ימור תא טילשהל
.(א"ע ,ח"י ,הרז הדובע) "?הוכילמה םיימשה ןמ (ימור) וז המואש ,עדוי התא יא ,יחא הנינח"

,ימור יביצנ לש םבשומ םוקמ) הירסיקל םילשורי ןיבש קבאמב יכ ,ךכמ וקיסה םירחא דועו
הדוהי ןברוח .הנוילעה לע הדיו תאצל הירסיק הדיתע (תדבעשמה המצעמה לש הנוטלשל למס
ךלה היה הז .ליצהל ןתינש תא ליצהל םידוהיה תגהנה הווצמ ןכ לעו ,הבישהל ןיאש איה הריזג
תונסובת תריוואו ."הימכחו הנבי" תא שקיב ךכ םושמו ,יאכז ןב ןנחוי ןבר יורש היה וב חורה
לע וזמרש תותואב ףא תוירבה ונימאה םינמזה םתוא ךרדכו ,םיבר םיגוחב תחוור התייה וז
:םיארוק ונא (ב"ע ,ט"ל) אמוי תכסמב .שחרתהל דמועה
ןושל היה אלו ,ןימיב הלוע לרוג היה אל תיבה ןברוח םדוק הנש םיעברא :ןנבר ונת"
דע ,ןהילאמ תוחתפנ לכיהה תותלד ויהו ,קלוד יברעמ רנ היה אלו ,ןיבלמ תירוהז לש
עדוי ?ךמצע תיעבמ התא המ ינפמ לכיה ,לכיה :ול רמא .יאכז ןב ןנחוי ןבר ןהב רעגש
ךיתלד ןונבל חתפ" :אודע ןב הירכז ךילע אבנתנ רבכו ברחיל דיתע ךפוסש ךב ינא
."ךיזראב שא לכאתו
ןוגכ תותוא דוע לעו ער רשבמ תואכ םיימשב ריהזהש טיבש-בכוכ לע רפסמ והיתתמ ןב ףסוי םג
ןהב תולתל ידכ ןפוד-תואצוי עבט-תועפות לע עיבצהל ןתינ דימת .ןברוחה תא םירשבמה ,הלא
.ומויקב חוטב וניא בושש םעל ןה שפנ-תעדות .ללוחתהל םידיתעה תוערואמ לרוג

ריעה ןמ ותחירב לעו סונייספסא לש ותורסיק לע ותואבנתה רבדב יאכז ןב ןנחוי ןבר לע הדגאה
לכ תא תפשוח איה ןיא ךא ,קהבומ ירוטסיה דוסי ,קפס אלל ,הב שי ,(םיתמ ןוראב) המרועב
קר יכ ,רובס ץרגו ,דרמה יפלכ םתדמעב םידחואמ ויה אל םישורפה .הז השעמל םדקש המ
יאכז ןב ןנחוי ןברו) ללה תיב ידימלתש דועב ,םידרומלו םיאנקל םיבורק ויה יאמש תיב ידימלת
םעה חוכב שי יכ ונימאה אל םה ;דרמה תא וסרג אל (ללה תיב לש ינחורה שארה היה ירה
םילוכי םהימימ םיתושו ןבת ןיקלושש םדא ינב" :שרדמה ירבדכ ,ביואה תואבצ ינפב דומעל
.('ה ,'א ,הבר הכיא) "?סונייספסא לש ויתולייח ינפב דומעל
סולג סויטסק לש ואבצ תסובת תובקעב יוניש תילכת הנתשנ הדוהיב תוחורה-בצמ םלואו
יכו הווקתה הדבא אל ןיידע יכ ,עמשמ .םעה תא הפיקה הלודג תובהלתה .(הריפסל 66 תנשב)
לש םתודגנתהו הרבג םיאנקה די .התוריח תא הדוהיל ריזחהל ןתינ דוע יללכ ץמאמב
הלודג הפיסא הארקנ ימור תוליח לע ןוחצינה תובקעב .התפר םינותמהו "םולשה-יפדור"
יתדהו ינידמה זכרמל הכפה בוש םילשוריב ןירדהנסה .ץראה תנגה תולאשב ןודל שדקמה-תיבב
.העפשה-יברו םיסחוימ םישיא העבראמ תבכרומ התייה הרחבנש תישארה הגהנההו ,דחאכ
םינהוכ ינש - ודילו ,לאילמג ןב ןועמש ןבר (ללה תיבמ) םישורפה גיהנמ דמע הגהנהה שארב
הגהנה הלביקש ףא .ןוירוג ןב ףסוי רישעהו - אלמג ןב עשוהיו (יקודצ) ןנח ןב ןנח רבעשל םילודג
ץראה תנגהל הפונתה אולמבו שאר דבוכב ןנוכתהל רמוא הרמגו םיאנקה ןמ התארשה תא וז
תאז םעו ,הב ופתוש אל םיינוציקה םיאנקה ;םינותמה להק תגיצנ התייה - תודמעה רוציבלו
.רומג ןומא הנושארב םעה הב ןתנ
,"ןושארה הדובכלו הנשויל ןירדהנסה תרטע הרזח םהה םימיב יכ" ,ץרג בתוכ ,"קפס ןיא"
םעטמ ןכל םדוק הנש םיעבראכ םהמ ולטינש ,תושפנ יניד ןודל ורזח םילשוריבש ןידה יתבו
,םייאבצה םייונימב םישארה הגהנהה התגש רתויב םירומח םיגשמ םלואו .הירוסב ימור יביצנ
םיאנקה םימחולה תקחרה .תיבה ןברוחל רתויב עירכמה םרוגה השעמל ץוענ ךכבו
לשומל ,היננח ןב רזעלא הנמתנ ,לשמל ,ךכ ;הנגהה ץמאמ ירכועב התייה חתפמה-תודמעמ
איפס-ןב ףסוי תא וילע ודיקפהש אלא ,דוע אלו ,תירקיעה תיזחה ןמ קחורמ רוזא - םודא
זא יכ ,וז הקזחו תבבלנ תוישיא ידיב דרמה יניינע לכ ודקפוה וליאש ,רובס ץרג
.וידעצ לע חקפל
לכלכל עדוי היה היננח ןב רזעלא ;רחא ןוויכ תלבקמ הדוהיב תוערואמה תוחתפתה לכ התייה
,ץרג ול ארוק "דרמה שארו הכפהמה יבא" .םייאבצה םגו םיינידמה םיניינעה תא םג הכלהכ
השעמ .ותכלממו רסיקה םולש דעב דימתה ןברוק תא לטבל םינהוכה וטילחה ותעפשהב ירהו
ןמ קלח .דרמל תוא ןתמ תקזחב אלא ,ימורה ןוטלשה יפלכ הנגפה םושמ קר אל וב היה הז
,סולוקבא ןב הירכז 'ר םרומ לא םתונפב ךא ,הז דעצל ודגנתה ,"םולשה-יפדור"מ ,םינהוכה
ימי ירבד לכב עמשנ אל" ,ץרג בתוכ ,םודא לשומכ יונימה זאמ .הטלחהה לע וידי אוה םג ךמס
רזעילא ,ינש םיאנק גיהנמ ."הזה םילעפ בר שיא םיאנקה שאר תודוא לע רבד דוע המחלמה
.יונימ לכ לביק אל ,סויטסק אבצ לע ןוחצינב ול היה בר קלחש ,ןועמש-ןב
והיתתמ ןב ףסוי לש ויונימ היה תישארה הגהנהה ידי לע טקננש רתויב רומחה דעצהש רשפאו
תא הוויה לילגה ;ןמז קרפ ותואב רתויב תיארחאה הרשמה התייה וז הרשמ .לילגה לשומכ
הדוהי לע תככוסה הנגהה-תעבט ,ןושארה הכרעמה וק - המחלמב רתויב הבושחה תיזחה
לכב רשאמ רתוי הלודג תופיפצב ןמז קרפ ותואב לילגב ובשי והיתתמ-ןב ףסוי יפל .םילשוריו
15 -ל הלע םירעבש הנטקב ןיסולכואה רפסמו ,םירפכו םירע םיתאמ וב ואצמנ .ץראה יקלח
ובשי שיא ןוילימ השולש יכ ,ורמואב ,םינומדקה ךרדכ ,םיזגמ ידוהיה ןוירוטסיהה .שפנ ףלא
ועבט םצעמ .רתויב בר היה ובושיי יכ ,איה הרורב תודע םוקמ לכמ ךא ,לילגה לכב זא
תוליחש רשפא הכלהכ תויגטרטסאה ויתודמע תא ורציב וליאו רצובמ לילגה היה יפרגופוטה
והיתתמ-ןב לש ותרשמ תובישח תא ךירעמ ץרג .ללכ ןדעב עיקבהל םילגוסמ ויה אל ימור
."םילשוריב תישארה הרשמה שאר" תובישחכ

,רשכומ איבצמ היה אלש דבלב וז אל ;ודיקפתב לעמ אלא ,ביזכה קר אל והיתתמ ןב ףסויו
ותנכהב ומצע עיקשהל לוכי היה אל אליממו דרמב ןימאה אל אוה .דגוב היה הליחתכלמש אלא
עינה המ ,עובקל ןבומכ השק .ץקה תא בריקו לושכמ הוויהו ללוש ךילוה ךכ ךותמו םלש בלב
התייהה - :וילע הלטוהש המישמה עוציבל ןותנ היה אל ובלש העשב הב יונימה תא לבקל ותוא
לע אובל דיתעל הסובתה תואצות תא "ךכרל" ןויסינ וא ,דובכ רחא הפידרו ןוטלשל הוואת וז
והיתתמ ןב היה ריעצ ליגמ דוע ?ביואה ינפב תדלומה לש ינויחה רעשה לש תנווכמ החיתפ ידי
ותעד לע והוריבעה ותוריעצב אמורב הליבש תוטעמה םינשה .ימור לש הצירעמו הדיסח
יאנידמ היה אלש ןוויכמו ,תטלשה המצעמה לש הרטשממו הנסוחמ לעפתנ אוה .והורווניסו
.תחתמ הרשבב לכואה ןובקירב ינוציחה קרבל דעבמ ןיחבה אל תואר קיחרמ
ןירדהנסה התאר םעט המ ןיבהל ןיא תרחא ןכש ,םיככתו המרע שיא היה ףסויש תנתונ תעדה
ןימאהל םינוכנ ויה םהו ,שחכב הגהנהה ישאר תא בביס אוה ;לילגב חתפמה תרשמל ותונמל
.יאנומשח תיבל רצנ תוסחוימה הנוהכה תוחפשמ םע הנמנ אוה ירהש ,ול

םא קפסו ךורא אוה המחלמב והיתתמ ןב ףסוי לש ותוגהנתה ךרדו ותוישיא ביבס סומלופה
,וכרד יפל אלפומ אוהש ,ולש ורפס .הבוח ףכל ותוא םינד םירקוחה בור .םעפ-יא םייתסי
- ויתונעטו ויתויודע .ודגנ רתויב רומחה הירוגטקה-בתכ אוה ,המואה תרובגל דוה-תבר הדועת
וליפאו ,תוריתסה תורכינ םשו הפ ;ויתויולצנתהב לתפתמ אוה .ועישרהל ידכ ןהב שי ןמצע ןה
,םיסחוימ ערזמ ,ידוהיה ןוירוטסיהה לש ותוגהנתה תא קידצהל לוכי וניא ינוחמש ר"ד ורוגינס
עיקומו אמורב םנחלוש לע ךומס ,ושדקמו וצרא יבירחמ ,(סויוואלפ) ויביטימ םש תא לבקמה
."םיחצרמ"ו "םיצירפ" "םידדוש"כ יאנג-תומשב םימחולה ויחא תא

,ךכ לכ דימ דמוע ורפסב וירואית תא ארוקש לכ .די-רחאלכ ודי לע התשענ לילגה רוציב תדובע
שפחמו ותוחילשב ןימאמ וניא ומצע אוהו ,תוננוגתהה תכאלמ תא וילע םיפוכ לילגה יאנקש
ןירדהנסה ישאר לא הלאשב הנופו םמתימ אוה דחא םוקמב .וירבח לע םירעהל םיכרד
,המחלמב םהילע תאצל וא םולש ומע תורכל ידכ ביואה םע םירבדב אובל וילע םא ,םילשוריב
הנגהה תנכה םשל ירה !םילשורימ תיאבצ תרובגת אוה שקבמ - םהב םחליהל וילע םנמא םאו
!המורד םיאמורה ינפב ךרדה תא םוסחל ידכו לילגל ףסוי חלשנ
חרואב ונילא ףקתשמ רבדהש ףא - בלח שוגמ ןנחוי יפלכ והיתתמ ןב ףסוי לש וסחי םג
לש הזעה ותאנש :רורב רואב ונל הארנ - (םיעמוש ונא ףסוי לש ורופיס תא קר ירהש) ידדצ-דח
.לילגה לשומ לש ותדיגב לע םדקומב דמע הלהש ,ךכמ תעבונ בלח שוגמ ןנחויל - והיתתמ ןב
ידיב תואובתה ימסא תא ריאשהל שקיב אוה :לכ יניעל והופשח ףסוי לש םינושארה וידעצ
תודמעה רוציבל םהב שמתשהל ושקיבו ספירגא לש ויתורצואמ םיאנק וספתשכו םיאמורה
גהנ הבר המרעב :וזמ הריתי .הילעבל "הליזג"ה תא ריזחהל ףסוי הצר ,דרמה תפוק תלדגהלו
"חבזמה תונרק"ב קיזחה אוהו ,ותרשממ וחידהל ןירדהנסה םעטמ ואבש םיחילשה יפלכ ףסוי
םה וילייח קרו הכרעמה ןמ חורבל שקיב ךכ רחאו .ומע לש רתויב םיינויחה םיסרטניאל דוגינב
םיעברא תאנוה ךות ,המרעב וייח תא ףסוי ליצה תפדויב הרעמבו ,ונממ רבדה תא וענמש
ףיטהו ךרד הרומ םהל שמיש ,ויתוליח םע הוולנ זאמו ביואה ידיל רסמתה ףוסבלו ,וילייח
תא ףייזלמ עתרנ אל ףא םימילו ,םהידי תא תופרל ידכ םילשורי ירוצנ ינזואב םולשל
.םהיניעב ןח אוצמל ידכ םיטילשה םיאמורה תא ראפלו הירוטסיהה

ןכתיי ,הכלהכ תורצובמ לילגה ירע לכ ויה וליא .רוצמב תפדוי הדמע םוי םיעברא
תוננוגתהה התייה םינפ לכ לעו ,תקתונמ-יתלב תראשנ התייה הלוכ הנגהה-תרשרשש
היה הלוכ המחלמה לרוגו בר ןמז לילגב ימור תוליח תא בכעל היושע תינשקעהו תכשוממה
םימחולה יצמאמ ולצופ והיתתמ ןמ ףסוי לש ותדיגבו תונולשיכ יטעב .רחא תויהל יושע
.אוושל םנברוק היה הבר הדימבו ,םיירבעהידיל אובל םילשוריב תידוהיה הגהנהה לש הרשוכ יאב הצוענ תיבה ןברוחל תרחא הביס
.תונכשה תונידמבו לארשי-ץרא ךותב ובשיש ,םירכונה ,םינושה םיממעה םע "ידנוויו סודומ"
ויה םידוהיה ןיבל םניב תויושגנתההו ,ףוחה ירעב רקיעב ,לארשי ירעב םיבר םינווי ובשי עודיכ
ביר רחרחל ידכ "לושמו דרפה" לש תמסרופמה תוינידמה תא וטקנ םיאמורה .רופס ןיאל תובר
,(םינורמושה) םיתוכה יבגל ןידה אוהו .םהיניב היורשה הביאה לע תונביהלו תודעה יתש ןיב
לש ותוביצנ ימיב דוחייב) םהמע םימד-תויושגנתה ידיל ואבו םידוהיה תא השובכ האנש ואנשש
.(סונאמוק

אצמית יכ ,חרכה היה ימור םע םידוהיה וקבאנש תוומלו םייחל קבאמב יכ תנתונ תעדה םלואו
תשרפ .רוחאמו םינפמ םהיביואב םחליהל וכרטצי אלש ידכ ,םהינכש ןיבל םניב תפתושמ ןושל
.הזה םויה םצע דע המותס ןיידע ,םימעה ןמ םידוהיה ולדבנ היפלש ,"רבד רשע הנומש" תריזג
תיב ןיבל ללה תיב ןיב הזע תקולחמ התואב שחרתנ קוידב המו הלבקתנ יתמיא םיעדוי ונניא
ינפלו הדירמה ברע ,קלחו דח ,וז תינוציק תידוהי תולדביהב היה אל םולכ ,םלואו .יאמש
םתואב אקווד רבדה השענ אופא המלו ?הערל הכרעמה לרוג תא תונשל ידכ ,עירכמה קבאמה
?םיפורט םימי

םינוויה דצמ הארונה המטשמה ןמ האצותכ וגרהנ םידוהי יפלא תואמו תובבר ,םנמא
האנשה תא בסהל ילוא ,הלוכי התייה הנובנ תוגיהנמ ךא ,םינשב תורשע תצורמב םינורמושהו
רכז לכ קינחהלו םימעה לכ לע ינדורה ונוטלש ףוכל שקבמה ,ףתושמ ביואה יפלכ תידדהה
לש ותסובת רחאל רבדה רומא דוחייב !ותורמל םינותנה םימעה לכ ברקב םייאמצע םייחל
ילואו ,םיאמורה דגנ םינורמושה וליפא וממוקתה םימיוסמ םירקמב ,ןכאו ,סולג סויטסק
.תירב-ילעבל םכפהל ,תינידמ הנובת רתיב ,היה רשפא
םג הרובגו זוע וחיפה" ,ץרג בתוכ ,"םיאמורה ינפב דומעל םחור זועו תפדוי ינב תרובג"
תא וינפל םוסחלו אמור ליח ינפב דומעלו ףסאתהל המה םג ואשנתיו ,םיתוכה בלב
שודקה םיזירג רה לע לודג להק ופסאתיו הדוהי ינבל הנשיה םתאנש תא וחכש ,ךרדה
לכ תא עינכהל וצפח שאר לא הבר הער סונייספסא האר םיתוכה תוממוקתהבו .םהל
ןויגלל דקפמה סילאיריצ תא םינורמושה דודג תארקל חלשיו םיטעמ םימיב הדוהי
תרובגב םינורמושה ומחליו ...םיבכור תואמ ששו ילגר ליח םיפלא תשולש םע ישימחה
."דחא שיאכ ותומיו םישאייתמ םירוביג
דומעל םידוהיה וצלאנ ףוסבלו הצמחוה ימור דגנ הלודג םימע-תיזח דוכילל תונמדזהה
.תירב ילעב אלל ,םידיחי הכרעמב


תונש לכ תצורמב ץראב שטינש םיחאה-בירב ץוענ היה תיבה ןברוחל םימרוגה-םרוג ,ןבומכו
םעה יקלח לכ םמצע ופתיש ,םידוהיה תדעמ ולדבתנש ,םירצונל טרפ .המחלמהו דרמה
דומעל ולכי אל ךא ,םיטסיפיצאפ ויה םתפקשה יפלש ,םייסיאה תוברל ,ימור דגנ המחלמב
תוגלפמ ןיב תועדה-יקוליח לבא .הנידמה תא סרוהו ךלוהה רזה ןוטלשה הארמל דגנמ
ינפב תכשוממ הדימעל יוכיס לכ לאל ומש םמצע ןיבל םיאנקה ןיבו ,םיאנקהו "םינותמ"ה
רב ןועמש לש וז ,בלח שוגמ ןנחוי לש וז :םיאנקה לש תועיסה שולש ןיב תויושגנתהה .ביואה
םיחרזאה תמחלמ .המואה לש החוכ תא טעמ טעמ ולדלד ןועמש ןב רזעלא לש וזו ארויג
הלח ,םילשוריל המואה בלל תכלוהו הברקה הנכסה חכונל ,םעפב םעפכש ףא ,ףרה אלל הכשמנ
הדלונ הדירמש ,רמול םדא לוכי" ,והיתתמ ןב בתוכ ,"תועטל אלב" .תידדהה האנשב הגופה
."המצע רשב תא תפרוט הליחתה ,ץוחבמ ןוזמ התייה הרסחש ,הער היחכו ,הדירמה ךותב

בצמהש לככ .הינב תא תלכוא איה הפוסבו תרדרדימו תכלוה איהש הכפהמ לכ לש העבט
תולועפו םיינוציקל םמוקמ םינפמ םינותמה .תיבמ דוריפה ךלוהו רבוג ןכ ערו ךלוה ץוחבמ
ידימ תועקפומ תויוכמסה ,תררופתמ ןוטלשה תמקר .בל-תשגרבש תובוגתב תופלחתמ ןויגהבש
רתוי םיזעונ םיריעצהש ,םלועבש גהונבו ,שאר םימירמ םיריעצהו הנידמה ימכחו םעה-ינקז
זאמו .רבג םילאד לכו ןייד תילו ןיד תיל ;הרומג היכרנא תטלתשמ הרהמ דעו ,רתוי םיססותו
ודמע אל ןיידע .םימכ םיחא םד ךפשנ וב רטשמ-אל רטשמב ,היכרנאל חא רורטה היה דימתמו
םילשוריב םיבר םיללח וליפהש ,"םינוירב"הו "םיקירקיס"ה לש םתוהמ קמוע לע םירקוחה
"םיחצרמ"כו "םיטסיל"כ םתוארל ןיא ,םרב .םעה ינומה לע טויסכ הצבר םתמיאו הרוצנה
םמצע לע ליטהל ושקיב םחור רצוקבו לכב הררתשהש תורקפהה ירפ םה ויה םמצע לכ ;אדירג
.המואה רש ידיב ףילצמ טושו הכפהמל תרש ילכ שמשלו ירוטסיה דיקפת
שוגמ ןנחוי לש ותורמל ורסש הלאמ רתוי םיינוציק ויה ארויג רב ןועמש לש ותגהנהב םיאנקה
םיניגמה ידי תא ופיר םילשוריב תוחיצרה ישעמ .םלוכבש םיינוציקה ויה םיקירקיסהו ,בלח
הז רחא הזב .הנורחאה הנגהה תרמשמ לע ודמעש תוכמסה ישנאבו דרמה ישארב תומש ושעו
ומיקהש םימד טפשמ תובקעב גרוהל ואצוה אלמג ןב עשוהיו ןנח ןב ןנח .ובוח תא רורטה הבג
ברחל ןברק לפנ אוה םגש הארנ ךא ,לאילמג ןב ןועמש ןברל הרק המ עדונ אל .םיאנקה
םיבר םיגיהנמו ןדריה-רבעמ רגינ רוביגהו ןוירוג ןב ףסוי םג ויה התימל םינודינה ןיבו ,םיאנקה
ךורב ןב הירכז הכוזשמ ."ןומהה טפשמ"ל הכפהמב םינומהה םירבוע ןיד תיב טפשממו .םירחא
אל ,םילשורי תא ול רוסמל החטבהב סונייספסא לא םיחילש חולשמבו ינידמ רשק תמשאמ
שדקמה-תיב ךותב והורקד םה ;םמצעל טפשמ וב ושעו ןידה תא םיינוציקה םיאנקה ולביק
"!ונתעד םג ךל אה" :געלב וילא וארקו

םודרגל םישנא איבמ רתויב לקנ הז אהיו - דשח לכ .ןוסירל ןתינ וניא םימיא-ןוטלש
תמחלמל םג הכפה תינידמה המחלמה יכ ,רובס רנזולק .הנחבא אלל םישענ חצרה-ישעמו
."עודי ןבומב תודמעמ תמחלמ" ,בתוכ אוה ,"םיקירקיסה לש םתדירמב הב שי" .תודמעמ
שי תאז ףאו .ומשל ידמעמ ןויווש ללוחל הפיאש - הכלה ןורקע םג השעמל ופריצש רשפא
,םייסיאה ןמ יאדווב ועפשוה ארויג רב ןועמש לש םיאנקה תעיסו "םיקירקיס"ה יכ ,רוכזל
ימיב דחוימב רמ היה םילשורי ירישע לש םלרוג ,םוקמ לכמ ."יחישמ םזינומוק" ןימב ולגדש
שקבל יושע אוהו ועבטמ ינרמש אוה רישעה ירהש ,םדגנ םיאנקה תא םמוקל היה לקנ ;רוצמה
.ביואל העינכ-תמכסהו הדיגב ריחמב ויסכנ תרימשל םיכרד

סונייספסא איבהש רתויב םיבושחה םימרוגה דחא התייה םילשוריב םיחרזאה-תמחלמ
:('ב ,'ו קרפ ,'ד רפס) "תומחלמ"ב והיתתמ ןב ףסוי רפסמש יפכ ,המחלמה לוהינ ךרד ןובשחב
בר ללש יאצומכ םהיאנוש ברקב םיחאה תובירמ לע וחמש םיאמורה תואבצ ירש לכו"
ודיב וצפח לכ חילצי יכ םבשחב ,סונייספסאב וציאה םגו ,ריעה לע תולעלו רהמל וצרו
,ויחאב שיא םהיביוא תא וכסכסב ,םהל םחלנ םיקולאה התע יכ ,וילע ורבידו ,םעפה
לע ומחניי וא םיחאה תמחלממ םידוהיה ופעיי ילואו ,הרהמ רזוח לגלגה םלוא
םתיגש יכ 'ועד' :סונייספסא התוא הנע הלאה םירבדלו .םהיניב ומילשיו םהישעמ
רדה תאו םכידי חוכ תא תוארהל םתא םיקקותשמ םנמא .תאזה םעפב םכתצעב דואמ
םימש םכניא םתאו הנכסב רושק הזה רבדה ךא ,ןויזח תיבב םידמועה ךרדכ םכקשנ
תירב םכידיב ומיקת ,דימ ריעה לע תולעל ורהמת םא ןה .םכמולשלו םכתלעותל בל
ןכ ירחא טעמי ,הכרא םהל ונתת םאו .ונילע ורעתשי םנימי םצועבו ,וניאנוש ןיב םולש
המחלמה תא ךורעל ביטימ םיקולאה יכ .הבירמה שא םתוא לכאת יכ ,וניאנוש רפסמ
ילב וניתואבצל ןוחצינה תא ןתייו םנח םיאמורה ידיב םידוהיה תא ריגסי אוהו ,ינממ
הללק םהילע המק יכ ,והער ידיב שיא םילכו םיכלוה םיביואה דועבו .הנכסו למע
רשאמ ,החונמב תבשלו קוחרמ םהילא ןנובתהל ונל בוט ,םיחא תמחלמ ,הארונ
"...ןועגיש חורב םהיניב םימחלנה ,תומל םיכלוה םישנא בירב ברעתהל
דוע התייה תורחא תוביסנבו ןיטולחל שאונ בצמה היה אל ןיידע רוצמב םילשורי האבשכ וליפא
הירסיקמ סוטיט עיגה ,חספה ינפל םידחא םימי ,70 תנשל ןסינ תליחתב .דמעמ קיזחהל הלוכי
ויה םיברו תרצובמ התייה םילשורי ךא .שיא 60,000 -כ ונמ ויתוליח .םילשורי תוביבסל
4,400 שארב דמע ןועמש ןב רזעלא .התנגה לע םהייח תא בירקהל םינוכנ ויהש םימחולה
"םימודא"ה שארבו ,10,000 - ארויג רב ןועמש ;6,000 שארב - בלח שוגמ ןנחוי ;םילייח
בקעי ודמע - רפסמב םילייח 5,000 - (םילשוריב וצבקתנש םודא לבחמ םתירב ילעבו םידוהי)
ואבש) םידוהי ינומה םילשוריב ויה םהילע ףסונ !שיא 23,500 דחי .אלטק ןב ןועמשו אסוס ןב
תוננוגתהל תונעיההו ,(סנואמ וא ןוצרמ הב םיעוקת וראשנו חספה לגרל ץראה יקלח לכמ
.(סוטיקט יאמורה ןוירוטסיהה לש ותודעכ) םישנ וליפא הפיקהו תיללכ התייה

לעב סוטיט לא ףרטצנ אלמליא םיאמורה םע התמחלמב םילשוריל הל םידמוע ויה הלא תוחוכ
םיחאה תובירמ טהלב ;םהילע והואיבהש םה םמצע םידוהיה - בערהו !בערה - שדח תירב
ןברוחבש הידגרטה לש דקומה תדוקנ יהוז .ריעבש רבה תורצוא תא םמצע םיאנקה ולעה
!תיבה

- (א"ע ,ו"נ ןיטיג) דומלתה יפל .םינש המכל קיפסהל היושע התייה םילשוריב הרגאנש הדיצה
:הנש םייתשו םירשעל - (ו"פ ןתנ יברד תובא) שרדמה יפלו ,הנש תחאו םירשעל
בוטה לכ ףורשל םיאנק ושקיב םילשורי תא בירחהל רסיק סונייספסא אבשכו ..."
םתאו תאזה ריעה תא םיבירחמ םתא המ ינפמ :עובש אבלכ םהל רמא .שאב אוהה
ךותב יל שי המ האראו סנכאש דע יל וניתמה ?שאב ףורשל הזה בוטה לכ םישקבמ
."םילשורימ דחאו דחא לכל הדועס הנש םיתשו םירשע ןוזמ ול שיש אצמו ךלה .תיבה
ירפמא והנהל והנלק ומק"
:בצמבש תוילרוגה תא דומלתה הצממ דחא רצק קוספב
היהו םירועשו םיטיח לש וללה תורצואה תא ופרשו ומק") "אנפכ הוהו ירעשדו יטיחד
.("בער

היה אל ןוסאה .תיבה ברח "םניח תאנש" לשב ;הדוהי תואמצע לעו םילשורי לע ץקה ץיקה ךכו
חוכב אהיש ,המוק רועיש תלעב תוישיא ןמז קרפ ותואב םעל המק אל לזמה עורל .ענמנ יתלב
.רעשב ביואה לומל דחא שיאכ בצייתהל ידכ תוגלפמהו תובכשה לכ תא דחאל המסקו התוכמס
ובר ;םעה ןמ קלחב תומש התשע תוללובתהה .תורומח תוביסנהו םיבורמ ויה םיישקה
ויהש םהו ,םמעב ודגבש םידוהי וא םירמומ ויה ביואה יצעוימ המכ ;תירבה ירפמו םינישלמה
יורש םעה היה המוד בצמב ירה ,םלואו .רתויב תושיגרה הנגהה תודוקנב םייניע ימור תואבצל
ומע ףחסש ,יאנומשחה והיתתמכ הלוגד תוישיא זא האצמנש אלא ,סנפיפא סוכויטנא ימיב םג
,רתוי תורחואמ םינשבו .וכרד לע ומשוהש תולקתה לכ לע רבגתה ךכו םעה לכ תא ותואנקב
'רו - איבצמה ,אבכוכ רב לש םתומדב הלאכ םילוגד םישיא םעל ומק ,תיבה ןברוח רחאל
.וכרד תא םעל הוותמה חורה שיאו דרמה ןלמעות ,אביקע

דרמה תא תרשל םילשורימ היננח ןב רזעלא קחרוה אלמליא יכ ,ןעוטה ץרג קדוצש רשפא
םלואו .דחאמהו דכלמה ,דרמה גיהנמ תא רבד לש ופוסב םלגמו טלבתמ אוה היה ,םודאב
אל המל ?ותקחרה תא הענכהבו ןוצרב וילע לביק המל ןכש ,ךכב בר היה אל וחוכש תנתונ תעדה
רזעלא שיגרה אל יכ תאז ןיא ?קבאמ ךות םילשוריל וכרד תא ול עיקבהש ארויג רב ןועמשכ גהנ
וניא אליממ תוגיהנמה לועב םתריהל סונא ומצע האור וניאש לכו ,וילע תוחילש חרוכ היננח ןב
.םיתיעה קוצב דומעל לגוסמ
ןושלב ,היה אל - וב ךורכ היהש םימדה לובמו סרההו חבטה ףא לע - תיבה ןברוח ףוסבלו
דרמה אלמליא .וב סוסתל הפיסוה םייחה חור ךא ,לפנ םעה .דבלב ןוסא אלא ,הלפמ ,רנזולק
הענכה לש ךרדב ,"הקישנ תתימ" תמ היה אוה ;ולוכ םעה לש ומויקל ץק אב היהש רשפא
היכרע לכ לע המלוע תפקשהו ימור ;רבשנ היה ולש ינויערה הרדשה טוח .העימטו המלשהו
.םלועה ןמ ותוא הריבעמו הדוהי םע תא תקחוש התייה היתודימ תותיחשו לקולקה הרסומו
אלמליא;ףירח םייח םס םג וב היה ויטעב האבש הארונה םדה תזקה לכ לע לודגה דרמה
םימיה תרצק תואמצעה אלמליאו ,123 -ב אבכוכ רב דרמ ללוחתמ היה אל 70-66 םינשב דרמה
.ותולג תונש תואמ תצורמב ונמע לש ודועיי תלחג הבכ יאדווב התייה אבכוכ רב ימיב
לכבו םיאנתה לכב זע םייח ןוצר וחיכוהש םימעה םתוא לע קר םייח הרזג הירוטסיהה
ונמע לרוג .בוש אלל הקפואמ ומלענו התמב לעמ ודרי הזכ ןחבמב ודמע אלש הלאו ,תוביסנה
.ונימיב הדוהי לש התושדחתה חוכל ונא םידע ךכ םושמו םייחב ורחבש הלא םע היה

רמאמה לש ןושארה וקלחל הרזח