ויהי בהיות יהושע ביריחו... והנה איש
עומד לנגדו וחרבו שלופה (פרק ה, יג)