וישכם יהושע בבקר, ויקרב את ישראל
לשבטיו... וילכד עכן (פרק ז, טז-יח)