...שלושים אלף איש... אתם אורבים לעיר מאחרי העיר (פרק ח, ג-ד)