ילשמ רפס לע

ץנירג 'מ עשוהי

ח"ישת רעונה תיילע ,ז"כ םינויע

:רמאמה ןכות
"לשמ"ה גוסו רפסה םש
םשה   
לשמ תריצי   
םידדובה םיצבקה לש םייפאו םילשמה תרוצ
רפסבש םינושה םיצבקה   
.א ץבוק   
ינשה ץבוקה   
ישילשה ץבוקה   
יעיברה ץבוקה   
ישימחה ץבוקה   
ישישה ץבוקה   
ילשמ רפסב המכחה רסומ
תוער תודמו תובוט תודמ   
תולצע   
תואנקו סעכ   
ןושלה   
תונצמק   
תונמאנ   
'ה תארי   

"לשמ"ה גוסו רפסה םש .א
ףד ארתב אבב-דומלתב ."םיבותכ"ב ינשה רפסה ונלצא תגהונה הקולחה יפל אוה ילשמ רפס
.בויאו םילהת ,תור ירחא ,יעיברה םוקמב 'ילשמ' אב םש :תצק הנוש הקולח םיאצומ 'ב ,די
הצובקכ בויא ,ילשמ ,םילהת :הלאה םירפסה תשלש תא תונמל םיליגר הרוסמה ילעב זאמ
רוציקב ;ארקמבש םירפסה ראשמ ,הבש ארקמה ימעט ,הימעטב הנושה המצעל תדחוימ
.םירפסה תומש לש תוביתה ישאר יפ לע ,ם"את וא "תמא" :וז הצובק תונכל םיגהונ

ירפס" :םנכות יפל םהל םיארוקש "םיבותכ"ה ירפסב דחוימ גוסל םירבוע ונא ילשמ רפס םע
.תלהוק לעו ילשמ לע הזה םשה תא ארוק (םש ,ארתב אבב) י"שר ,אוה קיתע הז םש ,"המכח
,דועו ,איק ,אק ,זל ,דל :ןוגכ םיליהת רפסב םיקרפ וליא םג .בויא רפס תא ףיסוהל שי הלא לע
רשפא םא ,אוה ילשמ רפס הלא לכ ןיבמש אלא .וז הקלחמ לע סחיתהל םביט יפל םייושע
,(ןמקל טוריפ רתיב וב ןודנש) ,הז יתורפס גוס אב ןאכ ."המכחה" לש קהבומה הרפס ,ךכ רמול
ץרפתמה ,ול דחוימ ךרד הלאמ דחא לכ תלהק רפסו בויא רפס .קצומהו םלשומה ויוטיב ידיל -
םלוע תוכולהת לע תושקהלו הטמל המו הלעמל המ לאשלו ,המכחה לש הגועל ץוחמ תאצל
ךרדהו ;איה הכרדב הנומאבו ןוחטבבו םתב המכחה תרבדמ דוע ילשמ ירפסב ,םייח ירדסו
.םלשו רורב

םשה
ןב המלש ילשמ" :ןושארה קוספב הלחתהה יפ לע ,"המלש ילשמ" אוה ונרפס לש אלמה םשה
.הנשמב ןוגכ ,ארקמה רחאלש תורפסב םגו ברל ארקמב הליגר וז ךרד ."לארשי ךלמ דוד
אתיירב"ב אצמנ - ילשמ-הלא ןיבמ ןושארה םשה ,תולשמ :םג וא ילשמ :אוה םשה רוציקב
לעו ארקמה ירפס לש םרדס לע תרבדמה-,'ב דומע ד"י ארתב אבב-הלעמל ונרכזהש-העודיה
םשב עודיה יניטלה םוגרתה שארב הז םש ןותנ ןכו .םירפסה לש םרוביח ןמזו ,םהירבחמ
רפס" :סומנוריה היסנכה תובאמ דחא י"ע תיעיברה האמב לארשי ץראב השענש ,הטגלוו
.זא לש לארשי ץרא ידוהי יפב ליגר היה הזה םשה ךדמלל :"ילשמ :תירבעב ארקנה םילשמה
םגו (א ,הל ןיטג) .תולשמ[מ] :םשה ותוא לש תרחא הרוצ םג ונרכזהש יפכ היוצמ דומלתב לבא
הז "המכחה תשירד רפס" :ןיינעמ יוניכ שדחמ ןואג הידעס יבר .םגרתמה ותואל עודי הז םש
םייוניכ ."המכחה ירפס" ןיב ומוקמ תאו רפסה ןכות תא ,םדוק ונרמאש יפכ ,הפי הצממש םש
םימכח לצא םיאצמנ רבכ ,תובוטה תודימה תמכח ,תידומיל המכח ,המכח :הזל םימוד
.הליגרה הריפסה לש תונושארה תואמב םלועה תומואמ

שארב ,הארנ דועש יפכ ,השוריפ "המכחה"ו המכחה תא אטבל אב רפסה םא םג לבא
,לשמה לש הרוצב התוא אטבמ אוה-,היחיו םדא השעי המ תניחב ,םייחה תמכח :הנושארבו
?לשמ והמ

יומד : ףותיש דצ הזיא םהיניב שי םנמאש .תויתורפס תורוצ המכל תאצוי ארקמב לשמ הלמה
לכ תא לולכל ןיא הז םעש אלא .תואנ תוינושל תונומתב השעמ תופקתשה ,רבדל רבד
רסומו ירויצ יומיד םהב שיש ,הז ילוא אוה םלוכבש הושה דצה .אתחמ אדחב 'םילשמ'ה
ותוא לש ומש לע ךכ-רחא וניכ הז ןיממ קלח .חמוצהו יחה תחיש םימעפ אוה לשמה .לכשה
ירמב בבודמה ,ןועדג םתוי לש הישעמה-לשמה אוה הז גוזמ ."םילעוש ילשמ" :"תויחבש חקפ"
םהיניבמ חושמל םיכלוהה ,דטאהו ןפגה ,הנאתה ,תיזה תא ,ךלמיבא גרוחה ויחא דגנ וחיש
לארשי ךלמ שאוהי לש הישעמה-לשמה םג אוה הז ןיממ .(כ-ז ,ט ,םיטפוש) םיצעה לע ךלמ
הנת :רמאל ןונבלב רשא זראה לא חלש ןונבלב רשא חוחה" :הדוהי ךלמ והיצמא לא ורבדב
.(ט ,די ,ב םיכלמ) "חוחה תא סומרתו ןונבלב רשא הדשה תיח רובעתו ,השאל ינבל ךתב תא
הז ןיממ לשמ .הוהב וא רבעב בושח ערואמ לע תירוטסיה -תיפא המאופ םג םימעפ אוה לשמה
תאיצי ימיב ירומאה ךלמ ןוחיס ידי-לע םיבאומה ריע ןובשח שוביכ לע "םילשומה" םיאשונ
היהו" :לבב ךלמ לע ץומא ןב והיעשי אשונש ,לשמה אוה הז ןיעמו .(זכ ,אכ ,רבדמב) םירצמ
ךלמ לע הזה לשמה תאשנו ,ךב דבע רשא השקה הדובעה ןמו ךזגרמו ךבצעמ ךל חינה םויב
רפסב םירומזמ המכ ךרדכ ,ידומל ריש םג ארקנ לשמ םשב .(ךליאו ,ג ,די והיעשי) ."לבב
יורק אוה ףא-תבגשנ תונומת-ןושלב אשינה יאובנ ריש םג ,חע רומזמו טמ רומזמ ןוגכ ,םילהת
לכב בותכה וילע רמאי הכ אולה ,םיאבה םימיל ןוזחב םיאשינה ,םעלב ילשמ םה הלאכ .לשמ
תולוברפה םג ןבומכ ןה לשמה גוסמ ."רמאיו ולשמ אשיו" :(דכ-גכ םיקרפ ,רבדמב 'סב) םעפ
ןונבלה לא אבה "המקרה ול רשא ,הצונה אלמ רבאה ךרא לודגה רשנה" : ןוגכ ,לאקזחי לש
.רחא רשנ הדשמ םיתושו ןמז רחאל םידבה םיאבו ,ןענכ ץראב והעטונו ויתוקיני שאר ףטוקו
.(דכ ,לאקזחי) לושיבהו חבטמה ןמ םיבורק םייח הארממ לשמ איבנה אשונ תרחא םעפ

ךא .לכשה רסומ הזיא םהב זומרו ,םירבד יומד םושמ ,רומאכ ,םהב שי םהינימל הלא םילשמ
,ךרעה יפל תחתופמ תינונגס הרוצב םירומא םה םלוכש ,תחא הנוכת דוע םהב שי הז דבלמ
רדסב ןושאר ילוא אוהו ,הרושב ןורחאה לשמה אוה הזמ הנוש .םירבד ברבו ןינע בורב םיאבו
הז לשמל םויה ונינושלב הנווכה "לשמ" םתס םנמאו .ילשמ 'סב םגתפה-לשמל יתנווכ ,ותריצי
.אקווד

לשמ תריצי
ירחא ,השעמה ייחב ברועמ "םכח רבג" חור ריש לעב םדא !םייחה ןויסנמ ?הז לשמ רצונ דציכ
תא םכסמו בשוי והירהו ,ותעיגי ךותמ ול הלע המ ההות ,ומצע ישעמב תכשוממ תוננובתה
,ואובי םימיל חקל ותביבס ינבל וא ,ול שמשמה רשק רמאמ ,ללכ הלעמו ומצעל וניב םירבדה
אוה ותיאר תופירחבו ,רבדל רבד ,ןנוח רשא ולכשב המדמ ,תוירבה ןיב רבוע אוהש םג שי וא
םגתפ ךפהיל ,םיברה ןיב טלקהלו רמשהל החונש ,הנונשו הרצק ,האנ ןושלב ותנקסמ עיבמ
םש רמוא ,ךליאו ,ל םיקוספ ,דכ קרפב .ילשמ 'סב ונל הנתינ וז הריצי -ךרדל האנ המגוד .יממע
וינפ וסכ םינושמק ולכ הלע הנהו בל רסח םהש םרכ לעו יתרבע לצע שיא הדש לע" :םכחה
ויה הלאכ םילשמ ,"רסומ יתחקל יתיאר יבל תישא ,יכנא הזחאו .הסרהנ וינבא רדגו ,םילורח
המכב םירזופמ הלאכ םילשמ-םימגתפ ונל שי ארקמב ,אוצמ תעל םירומא ,םידדוב םתליחתב
תובא" ;"חתפמכ רגוח ללהתי לא" :"ךב היהת לא ידיו עשר אצי םיעשרמ" :ןוגכ ,תומוקמ
לשמ ותוא ןוגכ ,םרבחמ םש םג הלאב םיעדוי ונא םימעפ ."הניהקת םינבה ינשו רסוב ולכא
.(בכ ,וט ,א לאומש) "םיליא בלחמ בישקהל ,בוט חבזמ עומש הנה יכ" :לאומש לש ץרמנ ידומל
תואצות חינהל םיחרוט םהש ,םינוש םימכחל םיאצומ ונא המודק הפוקתב רבכ לבא
םיפרצמ םהירהו םהידימלתל םא ,םהינבל םא :ואובי תורודל םג םתוננובתהו םהיתונויסנ
דוע אצמנ ,הז רבד .רפס לע םתוא םילעמו האנ הזירח םתוא םיזרוחו םישטלמ ,לשמל לשמ
ףלאה ןמ דוע דימלתלו ןבל רסומ ירפסו לשמ ירפס ונל ועיגה םירצממ-דאמ םינומדק םירפוסל
ךירדהל וז ךרד לבא .הלאמ םג ילוא םימודק םירמושה לש םילשמה ;הריפסה ינפל ישילשה
תשמשמה תרחא תיתורפס הרוצ .ןמז םושב ילוא הקספ אל-אוה וייח תונקסמ יפ לע אובי רוד
ןתינ הלא תולענו תויממע רסומ תוריצימ הפי ףסוא .םייניבה ימימש תואווצה ןה-הרטמ התוא
.ס'מהרבא לארשי רקוחה ידי-לע הנש םישולשכ ינפל ונל

.הלא םילשמו הז רפס אוה-המכחהו רסומה-ירפסמ דחא


םילשמה תרוצ .ב
םידדובה םיצבקה לש םייפאו
וסחיו ,רפסה רסומ לעו ןכותה לע דומענ ונירבד ךשמהב .וללכב לשמב םירבד ונל ויה הלעמל
ינשב ןודנו םידקנ םעפה .םינכשה םימעה לש רסומהו לשמה ירפסו םיאיבנהו הרותה רסומל
:הרוצבש םירבד
ילשמ 'סב םילשמה לש םיפאו םביט לע (א
םיגוסמ םה רפסבש םילשמה הלא לש דחוימה םביטו ,םינושה ויצבקל רפסה תקולח לעו (ב
.םינוש

דמללו ךירדהל םינווכתמ םניא הרואכלש ,םימגתפ לש לודג קלח ןאכ םיאצומ ונא לכ םדוק
,"עשר אצי םיעשרמ" :דוד יפבש "ינומדק לשמ" ותוא ךרדכ .םלוע לש וגהנמ רפסל אלא ,רסומ
לש הרוש ןאכ ףא ונל שי ךכ ,והמ עשרה ךרד תימתס תללוכ ןושלב רפסמה ,(די ,דכ 'א לאומש)
לשמ .לצעה ,ליסכה ,ךלמה ,דבעה ,ערה ,השאה לע תמיוסמ תמא םיעיבמה םירצק םילשמ
חאמ בורק ןכש בוט" ;(בכ ,אי ילשמ) "םעט תרסו הפי השא ,ריזח ףאב בהז םזנ" :רבדל
ךלמ" :(טי ,טכ) "דבע רסוי אל םירבדב" ;(אכ ,חכ) "רבג עשפי םחל תפ לעו" ...;(י זכ) "קוחר
;(א ,י) "ומא תגות ליסכ ןבו בא חמשי םכח ןב" ;(ח ,כ) "הער לכ ויניעב הרזמ ןיד אסכ לע בשוי
םדא הז גוסמ םילשמב םגש ןבומכ .(דכ ,טי) "הנבישי אל ויפ לא םג תחלצב ודי לצע ןמט"
םג ,הארנכ ,רומאכו ,תטשפומ תימתס הרוצ ןאכ ונינפל ןפוא לכב לבא ,ךפהלו ואל ןהמ עמוש
.המודק

אצומ התא הלאב ףא .שוריפב םידמלמ אלא הזה טעמב םיקפתסמ םימגתפה ןיא בורל לבא
לפש בוט" :ןוגכ םיזורח ינש לעב בורל ןונשו רצק לשמ תרוצב ורסומ דמלמש דחא .םינפוא ינש
דכולמ וחורב לשומו ,רובגמ םיפא ךרא בוט" ;(טי ,זט) "םיאג תא ללש קלחמ ,םיינע תא חור
הליגר איהו -תרחא ךרד ,(ה ,זי) "הקני אל דיאל חמש ,והשע ףרח שרל געול" ;(הל ,זט) "ריע
,בא רסומ םינב ועמש" :תורהזאו רסומ ירמא :עמושל הרשיה הינפה איה ,םינושארה םיקרפב
תודיח ךרד :תורחא תורוצ דוע םיאצומ ונא רפסה ףוסב .'וכו (א ,ד) "הניב תעדל ובישקהו
לכות אל עברא תחתו ץראה הזגר שלש תחת" :ומכ םירפסמ םירפסמ םינותנה םימגתפו
"התרבג שרית יכ החפשו לעבת יכ האונש תחת ;םחל בשי יכ לבנו ךלמי יכ דבע תחת :תאשל
הז ונינמש תונושה תורוצהש ,ןמקל הארנ דוע .תידומל המאופ בוש אוה ןורחאה קרפה .(גכ ,ל)
.רפסה דוסיב וחנוהש םינושה םיצבוקב םצעב תויולת התע

רפסבש םינושה םיצבקה
.רפסה תקולחל וישכע רובענ
,תורעשהל הזב םיקוקז ונא ןיאו ,שוריפב רפסה ףוגב ונל הרסמנ םיצבקל רפסה תקולח
רבד אצוי -ןמקל ונתריקסמ-דימ הארנש יפכ לבא ,ונל תאז תורמוא ץבוק לכ שארבש תובותכה
ץבוק ץבוק :ץבוקו ץבוק לכ לש האצרהה ךרדמו ,תיתורפס-תינונגסה הרוצה ןמ םג ופוג הז
ונתינ ונינפלש םתרוצב םא ףאש אלא ,התרבחב תעגונ תוכלמ ןיאש טעמכו ,דחוימה ומתוחו
ועיבה המכח-לש תורוניצ המכו םתישארבמ ונתינ תופוסא תופוסא-"דחא העורמ" םלוכ
.םתוא

.א ץבוק
."לארשי ךלמ דוד ןב המלש ילשמ" :ורבחמל ןומיס אב הז ץבוק שארב .ט-א םיקרפ ללוכה
ורקיעל תישאר תרתוככ איה הרומא אלא ,הזה דחאה ץבוקל תנווכתמ וז תבותכ ןיאש רבתסמ
לע .המלשל שוריפב םיסחוימ ,ןכמ רחאל םיאבה ,רתויב םילודגה םיצבקה ינש ובש-רפסה לש
ירחא דימ ,ושארב םיאבה םיקוספה תשש .רפסה שארב דומעיש הז ץבוק האנ םינפ לכ
.רעש ןיעכ וליפא ,הצרנ םא וא ,וללכב רפסה תילכת לע האנ המדקה םישמשמ ,תרתוכה

:[םיניבה ימימ םיבר םירפסב ליגרכ םיאצומ ונא רעשה שארב הלאכ תוכורא תורתוכ]
,רסומו המכח תעדל"
.הניב ירמא ןיבהל
,לכשה רסומ תחקל
;םירשימו טפשמו קדצ
,המרע םיאתפל תתל
.המזמו תעד רענל
,חקל ףסויו םכח עמשי
.(ה-א ,'א) .'וגו "הנקי תולבחת ןובנו

תישאר 'ה תארי" :המכחה לש דוסיה ןורקע ,תישארה המסיסה ,וטומה אב רעשה ףוסבו
.(ו ,םש) "תעד

תומלשה ,תוזורחמ תוזורחמ יושע ץבוקה :םיצבקה ראש תמועל הז ץבוקל תדחוימ הנוכת
םילמ תעפשב תכפתשמה ,תצלמנ תירוטר ןושלב ,הבחרהב ראובמ ןויערה .ןנויערבו ןנכתב
םשב ודימלתל הנופה ,םכחה הרומה יפב םימשומ םירבדה ,ריהזמ שטולמ ןונגסבו תופדרנ
והירהו םדל םיברואה סמחה ישנא ,םיאטחה תרבחמ רתויב וריהזמו 'ינב, :וארוקו ,'המכחה'
- הז ץבוקל תדחוימ הנוכת ונינפל הזבו -הפוג 'המכח'ה .'המכחה'ו םכחה לוקב עומשל וזרזמ
רוסל ,הרהזאו הפטה ךות ,ךרב ,תומימחב תארוקו םיכרד יחתפב תדמועש ,תוישיאכ המודמ
ארבנ לכ ינפל יוצמכ ,שיכ וליפא המודמ איה תורחא םימעפ .העות ךרדמ קחרתהלו התיב לא
דגנכו .היוארה ותדמב רבד לכ ןקתל ,תישארב-ישעמב אוה-ךורב-שודקהל רזע ילכ היהש
.הילא רוסל יתפה רענה תא תארוק ,תוליסכה-המכחה

ינשה ץבוקה
ץבוקכ אלש .המלש ילשמ :הרצק תבותכ האב ץבוקה שארב .וט קוספ ,הכ-י םיקרפה תא ליכמ
םימגתפ-םילשמ לש ףסוא הז ץבוק הווהמ-תוחכותו תורהזא לש ןונגסב ןתינה ןושארה
:א"ירטמגב ,375 אוה ןאכ םימגתפה רפסמ .םגתפל םגתפ ןיב רשק אלל טעמכ ,םידדוב
ושמש רבכ םיקוחר םימי םתואבש ,היאר ונל ןיא .תעדל השק אל וא ןווכמ רבדה םא "המלש"
...יאדווב אוה בוט ןורכזל ןמיסלו שי רבדל רכז ,רבדל היאר ןיא םא לבא .םירפסמ תויתואה
ןומסש רמאנו זענ ,ןכ לע ילואו :אמלעב הרקמ ןאכ ונל שיש ,רמול תצק השק רחא דצמ לבא
הז שודחו הדיחה יכרדמ דחא הלחת היה הז ףאו .המלש לש ושודחמ אוה םירפסמכ תויתוא
לגס .צ .מ רוסיפורפש המ ,םיליבקמ םיזורח ינשב ליגרכ אב םגתפ לכ ..,? םינויל רוצ ךרד רבע
ןויער העיבמ הינשה תיצחמה :רמולכ ,בורל םיידוגנ םיזורחה וט-י םיקרפב .יינש זורח :הנכמ
וליאו ,(א ,י) ומא תגות ליסכ ןבו בא חמשי םכח ןב" :ןוגכ ,ןושארה תיבבש תיצחמל דגונמ
תילכתב ןאכ הרצק ןושלה .םיפדרנ רמולכ ,בורל םיימינוניס .םה םיזורחה ,זט ,בכ-זט םיקרפב
.לכה-ךסב םילמ 8-7 ליגרכב שי םגתפ לכב ."קלחו דח"

ישילשה ץבוקה
ףא .בכ קוספ ,דכ קרפ ןיבו זט קוספ ,בכ קרפ ןיב ןותנ אוהו "םימכח ירבד" םילמב ליחתמ
שיש המ ןיעמ רסומ ירמא לש אלא םימגתפ לש ץבוק הז ןיא בוש .ול םדוקה ןימ הנוש הז ץבוק
ךותמ "ינב" ןושלב ריעצה עמושל ,םכחה רמולכ ,רבדמה הנופ הזב ףאו .ןושארה ץבוקב
.הנומש ינב םג ךא ,םיזורח העברא ינב םהב שי ,תוכורא ןאכ ףא תוזורחמה ;םירבד תבחרה
ףסוא אוה הז ץבוקש הארנ ,ושארב תבותכה הזב תרמואש יפכ .רקיעב תפדרנ איה תלובקתה
ובו הפאמנמא דחא לש ירצמ םילשמ רפס הלגתנ ןורחאה רודב .םינוש םימכח ירבד לשמ
האבה תחא הרהזאל .('ה קרפב ךכ לע רבודיו) הזה ץבוקב םילשמלו םניב בר ןוימדש םילשמ
הארנכ ורבחתנש ,םיימראה רקיחא ילשמב הליבקמ בוש ואצמ ,די-גי םיקוספ ,גכ קרפ ,הזב
.(אוהה קרפה ףוסב ךכ לע האר) 'זה וא 'וה האמב

.יעיברה ץבוקה
ורקיעב המוד ,דל-בכ םיקוספ דכ קרפב ולוכ אצמנהו "םימכחל הלא םג" :םילמב ליחתמה
םיקוספ 11 ןיבמ ;תוכורא תוזורחמה ןאכ ףא :חפסנ ול שמשמ אוהש הארנו וינפלש ץבוקל
.םיקוספ השמח ןהש ,תורוש -11ל העיגמה (דל-ל ,דכ) תחא תזורחמ הפ שי הז ןטק ץבוקבש
לצע שיא הדש לע" :םייחב ונויסנ לע םכחה רפסמ ןאכ :המצע דצמ םג תנינעמ וז תזורחמ
.הסרהנ וינבא רדגו םילרח וינפ וסכ ,םינושמק ולכ הלע הנהו בל-רסח םדא םרכ-לעו יתרבע
,בכשל םידי קבח טעמ תומונת טעמ תונש טעמ ;רסומ יתחקל ,יתיאר ,יבל תישא ,יכנא הזחאו
רסומ חקול םכחהש ,תאזכ הביתכ ךרד (דל-ל דכ) ."ןגמ שיאכ ךרסחמו ךשיר ךלהתמ-אבו
המרחב הדצ "הרז השא" ויניע ומב האר דציכ רבחמה רפסמ םש .א ץבוקב דוע יוצמ ,ונויסנמ
.('וגו ז ,ז) םימת ,יתפ רענ

.ישימחה ץבוקה
הלא םג ושארב תבותכה יפל .(י קרפב ליחתמה) ינשה ץבוקה לא בוש ונריזחמ ,טכ-הכ םיקרפ
רשא המלש ילשמ הלא םג" :תרחואמ הפוקתב לח םיברב ןמוסרפש אלא ,"המלש ילשמ" םה
תמיוסמ הדמבו דואמ המוד אוה ותנוכת לכ יפל םנמאו "הדוהי ךלמ היקזח ישנא וקיתעה
המודבו ,בורל םיינש םיזורח ילעב ,שממ םימגתפב ונל ןינע ןאכ ףא .ינשה ץבוקל הוש טעמכ
םיקרפה :ינש קלחו ,זכ-הכ םיקרפה דחא קלח :םיקלח ינשל קלחתמ אוה ףא ינשה ץבוקל
םה םיזורחה וב ףא םהומכ :ינשה ץבוקבש וס-י םיקרפל המוד הלאמ ינשה קלחה ,חכ-טכ
איה תלובקתה םהינשבש ,זט קוספ ,בכ-זט םיקרפל המדתמ ןושארה קלחה וליאו ;םיידוגינ
ןוצרה שגרומ :ינשה ץבוקה יבגל המ תומדקתה ןאכ שי ךרעב דחא רבדב םנמא .בורל תפדרנ
ינשב עבומ ,לשמל ,וכ קרפב .דחא אשונ תולעב תוצובקב םידדובה םימגתפה תא רדסל
אל ןכ-ריצקב רטמכו ץיקב גלשכ) ןכ :הלמה ידי-לע רגוסה תיבב יומדה םינושארה םיקוספה
שי בי-ג םיקוספב וליאו ,(אובת אל םנח תללק ןכ-ףועל רורדכ ,דונל רופצכ ;דובכ ליסכל הואנ
םדוקל בורק אשונ בוש זט-גי-ב :ליסכה-ילשמ רפסב דואמ בושח אשונ-ףתושמ אשונ
אשונה אכ-כ םיקוספב ףוסבלו ,בוחרב עשעתשמ שיאב םירבדמ טי-זי ,םיקוספה .לצעה-חורב
.םימחפו-םיצע :אוה

.יששה ץבוקה
לאומל ירבד" םה ט - א םיקוספ ,אל קרפ - י ע י ב ש ה ץבוקה .הקי-ןב רוגא ירבד ליכמ-ל קרפ
לכ .ליחה תשא חבשב ריש אוה אל-י םיקוספ ,אל קרפ ףוסבלו ,"ומא ותרסי רשא .אשמ ךלמ
תודיח רקיעב םיללוכ הקי-ןב רוגא ירבד :םמצעל תודחוימ תולוגסב םינייטצמ הלא השולש
לכשה רסומ דמלל תאצויש תולכתסה ,םייח ילעבב תולכתסהב ןדוסיש תודיח ןהמו
זראה ןמ םיצעה לע רבדיו" :(גי קוספ ,ה קרפ 'א םיכלמ רפסב) רפוסמ המלש לע .םדאה-ןבל
."םיגדה לעו שמרה לעו ףועה לעו המהבה לע רבדיו .ריקב אצוי רשא בוזאה דעו ןונבלב רשא
,סורדננמ םשב ירוצ רפוס םשב איבמ (144 ,ח) "םידוהיה תוינומדק" ורפסב והיתתמ ןב ףסוי
חצנתמ היה המלשש ,סואיד דחא רפוס םשב ןכו ,הריפסה ינפל תישילשה האמה תליחתב יחש
םיעדוי ונא ןיא .ןומידבע םשב הז לש ורצחב דחא ריעצ םכח םעו רוצ ךלמ םריח םע תודיחב
,יחהו חמצה לע המלש רבידש ,םירבדה םה המ םיעדוי ונא ןיא ןכו הלאה תודיחה ביט היה המ
ירבד .המלש לש םירבדה ביטמ וב שיש והשמ רמתשנ רוגא לש תודיחבש רמול בורק לבא
תא וסחיי םימכחה םנמאו) המלש יפלכ םג םיאנש ,ךלמ םא יפב הרצק החכות םיללוכ לאומל
ךמסנ יאדוו "ליח תשא" רישה .ןיימו םישנמ קחרתהל הרהזאו החכות (עבש-תבל םירבדה
םעט ותואמ .הב קבדיל רשכ םדאל ול יוארש ,השאה יהמ ךתוארהל :אפוג וז הבסמ ןאכל
הרז השא ינפמ רענה תא םכחה ריהזה רפסה שארב :רפסה םויסב רישה תא ודימעה
."אוה ושפנב יכ" עדי אלש ,"בלה רסח" םתה רענה תא היתותיחשב דוכלל הירמא הקילחמה
השאה ,תרחאה השאה תומד רפסה ףוסב ןתנו ,ךרועה :םינכמש המ וא ,רבחמה אב ךכל
,תיבה ינבל למעל הליל דועבמ המקה ,הישעמ םיללהמ םירעשבש ,'ה-תארי וז ,תילאידיאה
לע דסח תרות"ו ,המכחב רבדל תעדוי הז םעו "לכאת אל תולצע םחלו התיב תוכילה היפצ"ה
.(רפסה ףוסב דוע הז לע "ע) "הנושל


ילשמ רפסב המכחה רסומ .ג
הארנש יפכ-ולוכ יכ םא ,ודוסיב דיחא וניא ילשמ רפסב רמוחהש ,וניאר תמדוקה ונתריקסב
תאז לכב וב שי ,והוגה םינוש םימכח םג םא לבא .ךרעב המודק הפוקתמ אב ונירבד ךשמהכ
דומענש אופא ונל יוארה ןמ .המכחה תרות-תחא הרות ונינפל םירבדה ללכבו ,דחא עבמ
רשק ןיא רפסבש םימגתפה בור ןיב .ונדמלל האב איה המ תוארל ,וז הרות ירמאב ןנובתנו
וז הריקס .ןורכיזל ןמיסמ רתוי וב ןיא-המ -רוביח הרואכל ןמדזמש םוקמב וליפא .ימינפ ינינע
תרות ןיב האוושהה תניחבמ : תרחא תובישח םג הל תעדונ הז-דבלמ .אפוגל ןיינע אופא הב שי
רפס דבלמ .םיאיבנה ירפסבו הרותב דיחיל תוירסומה תוארוהה ןיבו ילשמ רפסבש המכחה
בויא רפסבש דועב לבא ,תלהקו בויא :םיקהבומ המכח ירפס ינש דוע ארקמב ונל שי ילשמ
שיאה שאונ תלהקבו ;ץראב לא יכרדלו םלוע תוביתנל לאוש ,ויהולא םע םדא םצעתמ
ךרדבו לאב ןוחטב :ןוחטבה רפס אוה ילשמ רפס ,שמשה תחת םישענה םישעמב רדס אוצמלמ
.םות ךרדב תכלל אלא םדאל ול ןיא .קידצה ינפל תוחפל ,קידצ דיב הנתינ ץרא :םדאב רשי
וכרד :ול הנתינ ץראו-השעמב ץורח תויהל ,םשה תא אריל ,בוטה תא רחשל ,רסומ רומשל
ףא לשומה רמוא-'ה דגנ ןודבאו לואש" .היפוצ ןיע שי ,וירחא וערזלו ול םלש ולעפו וינפל הנוכנ
תקדצ" :וידי השעמכ שיא שיא :עשרלו קידצל-תמא לומג שיו ,(אי ,וט) םדא ינב תובל יכ
טומי לב םלועל קידצ" :םלועב ירסומ רדס שיו (ה ,אי) "עשר לופי ותעשרבו ,וכרד רשית םימת
לב םיקידצ שרושו ,עשרב םדא ןוכי אל" ;תרחא ןושלב וא (ל ,י) ,"ץרא ונכשי אל םיעשרו
םייוקי ורכז םג אלא (אכ ,די) ,"הסחמ היהי וינבלו" קידצה הכזי וייחב קר אלו .(ג ,בי) "טומי
העשהו חילצמ עשר םדא האור םא וליפאו .(ז ,י) "בקרי םיעשר םשו הכרבל קידצ רכז" :ץראב
הנומאה ךותמ-.(כ ,דכ) "ךעדי םיעשר רנ" רבד ףוסו ,ףולח תב וזש עדוי הנה ול תקחשמ
ךלי ןעמל הנובתל ובל הטמה ,המכחה תווצמ השועה אוה קידצהש ,ןאכ תטלושה המילשה
םג אוה יתימאה קידצה םצעבש ,תדחוימה האוושה םג אליממ ןאכ הלוע ,"םיבוט ךרדב"
בל רסחב םיליואו םיבר וערי קידצ יתפש" :לצעו ליוא םג אוה עשרה וליאו ,יתימאה םכחה
אצויכ .עשרה םוקמב ןאכ דמוע אוהו קידצל דוגינה אוה ןאכ ליואה : ךל רמאל .(ב ,י) "ותומי
ישעמ םה םכחה ישעמ .(אכ ,י) "חטובו רבעתמ ליסכו ערמ רסו ארי םכח" :רחא םוקמב הזב
,(טי ,גל) "ערמ רוס םיליסכ תבעותו" ;עשרה ךרד םצע אוה ליואה ךרד ךפהלש םשכ ,קידצ
ךרד איהו םדאל רשי ךרד הארמ המכחה :רמוא יוה .(טי ,י) "המיזמ השע ליסכל קוחשכו"
.ילשמ רפס דמלמ ןתוא ,וז הרשי ךרד לש היתודימ ןהמ .החלצהה

.הלאב אנ ןנובתנ
רישע ןוה"ו ,רפסה עבוק (כ ,די) "םיבר רישע יבהוא" .רשועה אוה םדאה לש תוחלצהה תחא
בטומו .רשויה ךרדב וילא עיגמ םדאה םא קר ךרע שי רשועל לבא .(אי ,חי ,וט ,י) "וזע תירק
םדאל ול רשפא יא םאו ,(ח ,זט) "טפשמ אלל תואובת בורמ הקדצב" טעמ םדא ול אהיש
אוהו םיכרד-שקעמ ומותב ךלוה שר בוט" :ושירב ראשיש ול חונ ,הער ךרדב אלא רשועל עיגהל
'ה תארי הונע בקע" :םירשכה וישעמ ללגב ול הכוז םדאשכ םיק רשוע .(,ו ,חכ ;א ,טי) "רישע
,בי) "לושמת םיצורח די" קדצ ךרדב רשועלו בר ןסוחל הכוז םדא .(ד 'בכ) "םייח ודובכו רשוע
דבוע" :המדאה תדובעב דוחיבו העיגי י"ע ןכו ,לשמה רמוא :(ד ,גי) "ןשדת םיצורח שפנו" ,(ד
.(טי ,חכ : בי ,בי) "םחל עבשי ותמדא

תוער תודמו תובוט תודמ
,אי) "ונוצר המלש ןבאו 'ה תבעות המרמ ינזאמ :ונתמבו ואשמב ריהז אוהש ,קידצה תודממ
ןנוח אוה ,אברדא .והערל זב וניאו ,תושעל ודי לאל תויהב וילעבמ בוט ענומ וניא קידצה .(א
(גי ,אכ) ."הנעי אלו ארקי אוה םג לדה תקעזמ ונזא םטא" יכ אוה עדוי .םתקעז עמושו םילד
הקני אלו (הנ ,וט) הנמלא לובג בציל 'ה יניע .(ה ,זי) והשוע ףריח ולאכ ,שרל געול וא לד קשועו
ופוס וקשוע ולאו .(זי ,טי) "ול םלשי ולמגו" 'ה הולמ ולאכ לד ןנוחה .(ה ,זי) ינעה דיאל חמשה
,וט םג :י ,גכ :חכ ,בכ) לובג תגשה לע םכחה ריהזמ דוחיב .(ג ,חכ) "םחל ןיאו ףחס רטמכ"
עשוה ;ב ,ב הכימ ;ח ,ה והיעשי) םיאיבנהו (די ,טי םירבד) הרותה ןמ םג הברה עודיה רבד ,(הכ
תולבג" ;עשרה לש תוקהבומה תודמה ןמ תחאכ הז רבד רבחמה הנומ (ב ,חכ) בויאב םג .(י ,ה
םימכחה םיריהזמ יללכ ןפואב ."הזמלא רוש ולבח ,וגהני םימותי רומח ,ועריו ולזג רדע ,וגישי
תורומא תורחא תורהזא .(טי ,א) "חקי וילעב שפנ תא ,עצב עצוב" :אוה רשאב סמח לע ונרפסב
םיבותכה יפלש םירבד העבש םתואמ אוה חצרה .הרזה השאהו תורכש ,תוללוז ,הבנג ,חצרב
אבוסהו ללוזה .(אל ,י) "םייתעבש םלשי אצמנו" זובל ןותנ בנגה .'ה תבעות םה (טי ,זט ,י)
"תוכפהת רבדי ךבלו תורז וארי ךיניע" :םנח םיעצפו םיערקו שיר ופוסו וידלויל אוה הפרח
ירה אוה טילש םאו .תוירבה ןיב זובל השענו רוסחמ ידיל אב אוהו ונממ לטינ ולכש ;(גל ,גכ)
הילגר" :הרזה השאה םע גישו חיש ול שיש םדא לש ורוס ער דוחיב .ןידה תא ףלסמ אוה
.(וכ ,ז) "היגורה לכ םימוצעו הליפה םיללח םיבר ....(ה ,ה) "וכמתי הידעצ לואש תומ תודרוי
ג ץבוקב ןכו ,ןושארה ץבוקב וניה ,םינושארה םיקרפה תעשתב דוחיב םיריהזמו םינד הז ןינעב
.(ןורחאה קרפב הז לע ןיע) םירענל רפס תיב לש ודמלתמ םהש ,םיצבקה םתוא לכב רמולכ ,דו

תולצע
גי) ןיאו הואתמ :בערו ןולקו ינוע ופוס לצעה ,תולצעה דואמ הסואמ ילשמ רפס ירבחמ יניעב
ץפוק ינועהו ךכב שיגרמ אוה ןיא :(ט ,חי) "תיחשמ לעבל אוה חא" ךכל ןוכתמ וניא םא ףאו ,(ד
ךרוסחמו ,ךשיר ךלהמכ אבו ,בכשל םידי קובח טעמ ,תומונת טעמ ,תונש טעמ" :וילע אבו
עבש הלה ,ץורחה-לצעה דגנכו .טעמכ יסלקה ,ץלמנה לשמה הזב רמוא ,(דל-גל ,דכ) "ןגמ שיאכ
.(דכ ,בי) ,"סמ היהת הימרו ,לשמת םיצורח די" :טילש אוהו ןוה השועו

תואנקו סעכ
,די) חטובו רבעתמ ליסכה קר .האנקהו סעכה :דוחיב םה קחרתהל ול יואר םכחהש ,םירבדהמ
,םירחא תמח הלעמ ,םיברב וסעכ הלגמ ליואה קר ;(י"שר לש ושוריפכ) ץראל לפונ רמולכ ,(זט
(חכ ,הכ) המוח ןיא הצורפ ריעל סעוכה לושמ .שנוע ומצע לע לגלגמ ופוסו ןודמ ידיל איבמ
.(הל ,זט) ריע דכולמו רובגמ לודג אוהו ,(א ,וט) המיח בישמ והנעמש ,םיפאה ךרא םכחה וכפהו
יכ" ,םיאטחב אנקל ןיאש ןכש לכו .(ל ,די) איה תומצעב בקרכ . ה א נ ק ה םג איה הער הדמ
ונוכנ" היתואצות תונוגמו תונצלה םג איה הנוגמ .(חי-זי גי) "תרכת אל ךתוקתו תירחא שי םא
ןודמ חלשי תוכופהת שיאו לעילב םדא קר ןכא .(טכ ,טי) "םיליסכ וגל תומלהמו םיטפש םיצלל
'ה לע םיאונשה םירבדהמ .(וט ,םש) "אפרמ ןיאו רבשי עתפ" ?תלעותה המו .(די ג) ער שדחיו
ןושלב וא ,(בי ,חי)"שיא בל הבגי רבש ינפל" .הוואגה איה ,םדאל ןכומ רבשל םינמיסה דחאו
ןוסאה תא ןימזמו דמוע ולאכ הלה המוד רמולכ .(טי ,זי) "רבש שקבמ וחתפ היבגמ" :תרחא
ונרפסב רסומה ירמא ןיב םימייקה םיקודהה םירשקה לע 'ד קרפב ןמקל דומענ דוע .וילע אובל
תודחוימה תוצמה תחא ונינפל הזבש ,ןייצל שי ןאכ רבכ לבא ;םיאיבנה תוחכות ןיבל
םיאיבנה ןיבל ונרפס ןיבש ןבומ .הרז הדובע םצע הב האור איהשו ,הדוסימ תללוש האובנהש
.דיחיה תואגל איה הנווכה ןאכ וליאו ,םימואל תואג לע רבדמ איבנהש ,ןכותב לדבה שי

ןושלה
לע (חכ ,חי) :םייחהו תומה ןושלה דיב .ןושלה איה רהזהל בייח םדאש ,םידחוימה םירבדה ןמ
.(הכ ,אי) "טעמכ םיעשר בלו קידצ ןושל רחבנ ףסכ" .עשרהו קידצה ,ליסכהו םכחה רכינ היפ
הב ושקתנש ,"טעמכ" הלמל דחא שוריפ לע ריעהל ךרוצה ןמ ,םיבותכה תא ןאכ שרפל ילב
םסרופמ בר םינש ינפל עיצה ןוכנה שוריפה תאש המדנ .ורמאש המ הב ורמאו םישרפמה
ילכ ,דומלתב 'ןטעמ' ומכ "טעמכ"' שרפמ אוה ."המימת הרות" לעב ןיטשפא ךורב 'ר קסניפב
בלמ אוה ךפה םיעשר בל :ףא .תופלקה תא וכותב רצוא אוהו םיתיזה תא וב םישבוכש
הלשמנ דוע .תופלקו םיגיס אלמ עשרה ולאו ,קקוזמ ,ףרוצמ ,רחבנ וב לכה קידצה :קידצה
םיעשר יפבו ,תרק םירת םירשי תכרבב" :ףלס ןושלב הכופהו (ד ,וט) םייח ץעל הבוט ןושל
ןכאו ,(חי ,חי) םיבורק ןיב הדירפמו בירל האיבמ איהש תוליכרה איה הסואמ .(אי ,אי) "סרהת
םירקש דע" :רקש תודע לעו רקש לע םדא רהזומ ,םירבדה ללכב .(חי ,י) הבד איצוי ליסכ קר
'ה תבעות" :'הל םיבעותמה םירבדה ןמ דחא הז ףאו (ה ,טי) "טלמי אל םיבזכ חיפיו הקני אל
תשר שרופל ונושלב קילחמה המוד .ןושל תקלח םג האונש םעט ותואמ .(בכ ,בי) "רקש תפש
תורקדמכ הטוב שי" :רובדב תוריהזה םג ןבומכ איה ןושלה תוריהז ללכמ .(ה ,טכ) םילגרה לע
.לשמה רמוא (חי ,בי) "ברח

,(חי ,בי ;ד ,וט) האפרמ ,בוט וילע איבמו םדאל הליעומה הבוטה ןושלה-הערה ןושלה תמועלו
קשי םיתפש" ;תחמשמ ,(וט ,הכ) ביר הטיקשמ ,(ב ,וט) תעד הביטמ ,(א ,וט) המח הבישמ
.(וכ ,דכ) "םיחוכנ םירבד בישמ

תונצמק
קידצה .(הכ ,אי) "ארוי אוה םג הורמו" ורבחל רזוע קידצה . תונצמקה םג איה םדאל תונג
קידצה .בוט למוגו תמאו דסח ותא השוע אוה .(י ,בי) ורבח לע םג המו ,ותמהב לע םג םחרמ
םג אוהש אלא דוע אלו ,(חי ,דכ) "ויניעב ערו 'ה הארי ןפ" ,ביוא תלפמ לע םג חמשי אל יתמאה
"ךל םלשי 'הו ...םימ והקשה-אמצ םאו ,םחל והליכאה ךאנוש בער םא" :והקשמו והליכאמ
.(אכ ,הכ)

תונמאנ
:הבוט ער תחכות וליפאו (דכ ,ח') ;"חאמ קבד בהוא שי" יכ ,ערל תונמאנ םג איה הבוט הדמ
ךער" :וילע רמושו ,וחיכומה והער תא בהוא יתמאה םכחה ןכלו (ו ,וכ) "בהוא יעצפ םינמאנ"
.(י ,זכ) "בוזעת לא ךיבא ערו

'ה תארי
רומש רמשמ לכמ" :רפס ותואמ דחא רמאמב ןמכסל רשפאש ,הלא תובוט תודמ לכ לע ךא
- 'ה תארי :המכחה לכל דוסיה איהש ,תחא הדמ הלוע,-(גכ ,ד) "םייח תואצות ונממ יכ ,ךשפנ
סנכת אל תשקע שפנל" :"המלש תמכח" לעב עיבמש ןויערה ןיעמ הז .(ז ,א) "תעד תישאר
לכ" :(אי ,ג) "תובא יקרפ"ב אסוד ןב אנינח יבר רמאש ךרדכ וא ,(ד ,א המלש תמכח) "המכח
יפל םגו רמאמה לעב יפל םג ןכש ,"תמייקתמ ותמכח ותמכחל תמדוק ואטח תאריש
רמואש תומכ ,המכחה לש התיצמתו הרקע םג איה 'ה תארי .הזב הז םיזוחא הלא םינש-ונרפס
םוגרת לעב וניבהש ךרדכ וניבהל שיש ,(גל ,וט ילשמ) "המכח רסומ 'ה תארי" :רחא קוספ תאז
תאנש 'ה תארי" :רפס ותואב רחאה םגתפה םג אוה הז ןינעמ ."המכח איה 'ה תארי" םיעבשה
?םדאה ןמ 'ה תארי תשרוד המ לבא .(ז ;ג) "ערמ רוסו ןה ארי" :רחא חסונב וא ,(גי ,ח) "ער
,תובוטה תודמה לכ וזב הב וללכנ רבכש ירה ,'ה תארי איה המכחה לש המצע לכש ןוויכמ
יפלכ דחוימ סחי :דחא רבד דוע ,המש חיכומש יפכ ,תשרוד 'ה תארי לבא .םכחב רפסה הנמש
אוה :האירבה לכ רצוי אוה 'ה .ויפלכ םדאה סחי לעו 'ה לע ונרפס תסיפת יהמ אופיא הארנ .'ה
,וכרד תישאר יננק 'ה" :המכחה תא םג רצי אוה .(טי ,ג) הנובתבו המכחב םימשו ץרא דסי
תובלו תוחור ןכותה אוה :שפנה תוחוכ לכו םדאה תא רציש אוה .(בכ ,ח) "זאמ וילעפמ םדק
,זט) "והנעמל 'ה לעפ לכ" (וכ ,טכ) טפשמ לכ ונממו ,(ג ,וט) םוקמ לכב ויניע .(אי ,וט) םדא ינב
ינא יבהא תא" :בוטה תא בהוא אוה .עשרכ קידצכ ,(די ,בי) ולומגכ םדא לכל םלשמ אוהו ,(ד
בר ,(והשע ףרח שרל געל ,ה ,זי) שרו ינע םחרמ 'ה .'ה םשב המכחה תרמוא - (זי ,ח) "בהא
והעד ךיכרד לכב" ,"ןעשת לא ךתניב לאו ךבל לכב 'ה לא חטב" :לשכי אל וב חטובהו םביר
קידצ ץורי וב 'ה םש זע לדגמ" :רחא בותכ הז חסנמש יפכ וא ,(ו-ה ,ג) "ךיתוחרוא רשיי אוהו
תירחא שי 'ה אריל .(ה ,חכ) "לכ וניבי 'ה ישקבמ" :וישקבמל המכח ןתונ 'ה .(י ,חי) "בגשנו
קוחר 'ה ,(ח ,וט) . ול הבעות םיעשר חבזו ,(בל ,ג) עשר ךרדו זולנ בעתמ 'ה יכ ,(חי ,גכ) הוקתו
רפכי םדא ןווע ,(ח ,וט) "ונוצר םירשי תלפת" קרו ,(טכ ,וט) עמשי םיקידצ תלפת קרו םיעשרמ
םג הזו .(ט ,חכ) "הבעות ותלפת םג הרות עמשמ ונזא ריסמה וליאו ,(ו ,זט) תמא" דסחב קר
.(ג ,אכ) "חבזמ 'הל רחבנ טפשמו הקדצ השעו רפסה תטיש לכ יפל ןכש ןבומ


רמאמה ךשמה