הכאלמו הרות

ב ,הל תוכרב תכסמ .זט

רפס שומי אל" רמאנש יפל ?רמול דומלת המ "ךנגד תפסאו" :ןנבר ונת
"ךנגד תפסאו" רמול דומלת ?ןבתככ םירבד לוכי ."ךיפמ הזה הרותה
;לאעמשי יבר ירבד .ץרא ךרד גהנמ ןהב גהנה

תעשב ערוזו ,השירח תעשב שרוח םדא רשפא :רמוא יחוי ןב ןועמש יבר
הרות - חורה תעשב הרוזו ,השיד תעשב שדו ,הריצק תעשב רצוקו ,העירז
ןתכאלמ ,םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשיש ןמזב :אלא ?הילע אהת המ
ןמזבו ".'וגו םכנאצ וערו םירז ודמעו" :רמאנש ;םירחא ידי לע תישענ
;ןמצע ידי לע תישענ ןתכאלמ - םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשי ןיאש
;ןדי לע תישענ םירחא תכאלמש אלא ,דוע אלו ".ךנגד תפסאו" :רמאנש
".'וגו ךיביוא תא תדבעו" :רמאנש

,יחוי ןב ןועמש יברכ ,ןדיב התלעו ,לאעמשי יברכ ושע הברה :ייבא רמא
...ןדיב התלע אלו

,הארו אוב :יאעלא רב הדוהי יבר םושמ ןנחוי ר"א ,הנח רב רב הבר רמא
ןתרות ושע םינושארה תורוד .םינורחאה תורוד םינושארה תורודכ אלש
ושעש ,םינורחאה תורוד .ןדיב המייקתנ וזו וז ,יארע ןתכאלמו עבק
.ןדיב המייקתנ אל וזו וז ,יארע ןתרותו עבק ןתכאלמ

,והמ .העטומ דומיל דומלל ונלוכי "ךיפמ הזה הרותה רפס שומי אל" קוספהמ .36
?"שומי אל" לש ןוכנה שוריפה תא "ךנגד תפסאו" קוספה דמלמ דציכו _ _

.הכאלמל סחיב תונוש תודמע יתש םיגיצמ יאחוי ןב ןועמש יברו לאעמשי יבר .37
עודמו ,יאחוי רב ןועמש יבר והימ ,עדוי התא םאה ?םהמ דחא לכ גיצמ הדמע וזיא _ _
?תאזה השיגה תא גיצמ אוה אקווד _ _

.ייבא ירבד תא רבסה .38

הרות דומלת תוכלה ,ם"במר .זי

יבאוש ןהמו םיצע יבטוח ןהמ ויה לארשי ימכח ילודג :ט הכלה ,א קרפ
...הלילבו םויב הרות דומלתב ןיקסוע ויה ןכ יפ לע ףאו ...םימ

הכאלמה תא בוהא" :(י ,א תובא) ורמאו וויצ דועו ... :אי-י תוכלה ,ג קרפ
ןיאש הרות לכ"ו (רוביצה לע הררש גוהנלו ברברתהל) "תונברה תא אנשו
...(ב ,ב תובא) "ןווע תררוגו הלטב הפוסהכאלמ המע

םידיסח תדימו ,וידי השעממ סנרפתמ אוהש ימל איה הלודג הלעמ
,אבה םלועלו הזה םלועבש הבוטו דובכ לכל הכוז הזבו ,איה םינושארה
בוטו הזה םלועב ךירשא ,"ךל בוטו ךירשא לכאת יכ ךיפכ עיגי" :רמאנש
.(א ,ח תוכרב יפ לע) בוט ולוכש אבה םלועל ךל


ונק ,םייח חרוא ךורע ןחלוש .חי

תררוגו ,הלטב הפוס ,הכאלמ המע ןיאש הרות לכד ,ויקסעל ךלי ךכ רחא
רקיע ותכאלמ השעי אל ,םוקמ-לכמו .ונוק תעד לע ונריבעי ינועה יכ ,ןווע
...הנומאב ןתייו אשייו .ודיב םייקתי הזו הזו ,עבק ותרותו יארע אלא

?(זי רוקמ) "הרות דומלת תוכלה"ב הכאלמה תובישח לע ם"במרה בתכ עודמ .39

."ונוק תעד לע ונריבעי ינועה יכ" ,(חי רוקמ) וראק ףסוי 'ר ןרמ ירבד תא ראב .40

הנק ןמיס ,ןידארמ ןהכה ריאמ לארשי 'רל "הכלה רואיב" .טי

בורל) םלועה ללכל רמאנ והזש ,םירפסה ובתכ "ןווע תררוגו הלטב הפוס"
םקסע תויהל וז המר הגרדמל תולעל תוכזל םילוכי םלוכ ןיאש ,(םישנאה
...הז ןפואב תע לכב אצמיהל לכוי םידיחי םישנא לבא ,הדבל הרותב קר

ג"יפ ם"במרה בתכ הז ןיעכו ,םתסנרפ םהל איצמי יאדווב ה"בקהו
םא טרפבו .םש ןייע "'.וכו דבלב יול טבש אלו" :תולבויו ןיטימש תוכלהמ
יאדווב ,הרותב קוסעיש ידכ ויכרצ ול קיפסהל םיצורש םישנא ואצמנ רבכ
.חיכוי ןולובזו רכששיו ,הז ךייש אל

םיקסוע םניאו םידמולה הלאל הקדצהה ,"הכלה רואיב" ירבד יפ לע ,יהמ .41
?הכאלמב _ _

האבה הנשמל רבעמ "הדובע יניד" ןכותל הרזח