אתחיתפ


שורושחא ימיב יהיו
:חתפ בר
(ח"כ םירבד) - דגנמ ךל םיאולת ךייח ויהו

- היכרב יברו ןנבר
:ירמא ןנבר
(םש) הנשל םיטח חקול אוהש הז - ךל םיאולת ךייח ויהו
,יקדיסה ןמ ןיטח חקול אוהש הז - םמויו הליל תדחפו
.רטלפה ןמ ול חקול אוהש הז - ךייחב ןימאת אלו

:רמא היכרב 'רו
.םינש שלשל םיטח ול חקול אוהש הז - ךל םיאולת ךייח ויהו
.הנשל םיטח ול חקול אוהש הז - םמויו הליל תדחפו
.יקדיסה ןמ םיטח ול חקול אוהש הז - ךייחב ןימאת אלו

:היכרב 'רל ןנבר ןיביתמ
?והמ רטלפה ןמ חקולהו
.םיתמב הרות הרבד אל :םהל רמא

:רחא רבד
.ןירסיק לש [אלכ=] יטוידב ןותנ אוהש הז - דגנמ ךל םיאולת ךייח ויהו
.ןודיל אצוי אוהש הז - םמויו הליל תדחפו
.בלצהל אצוי אוהש הז - ךייחב ןימאת אלו

ןמהב היירק רתפ בר
.תעבט תרסהמ ,תעל תעמ דגנמ ךל םיאולת ךייח ויהו
,ןיחרופ םיבתכהש העשב םמויו הליל תדחפו
.הזה םויל םידיתע תויהל ךייחב ןימאת אלו


ב

ברע ןתי ימ רמאת רקבב (ח"כ םירבד )
,הברע ןתי ימ רמאת לבב לש הרקבב
,הברע ןתי ימ רמאת ידמ לש הרקבב
,הברע ןתי ימ רמאת ןוי לש הרקבב
.הברע ןתי ימ רמאת םודא לש הרקבב

:רחא רבד
ברע ןתי ימ רמאת רקבב
,ידמ לש הברע ןתי ימ רמאת לבב לש הרקבב
,ןוי לש הברע ןתי ימ רמאת ידמ לש הרקבבו
.םודא לש הברע ןתי ימ רמאת ןוי לש הרקבבו
?המל
.הארת רשא ךיניע הארממו ,דחפת רשא ךבבל דחפמ


ג

- תוינאב םירצמ 'ה ךבישהו (ח"כ םירבד )
:קחצי יבר רמא
.םיבוט םישעממ תוינעב - תוינאב
.ןושארה וברל רזוח אוהשכ דבעל שי ערו רועיכש ?םירצמל המלו

:יאחוי רב ןועמש יבר רמא
.םירצמל ורזחי אלש לארשיל ריהזמ אוה ךורב שודקה תומוקמ השלשב

ןושארה
.'וגו םירצמ תא םתיאר רשא יכ (די תומש) :רמאנש
ינשהו
.הזה ךרדב בושל ןופיסות אל םכל רמא 'הו (זי םירבד) ביתכ
s ישילש ןידהו
.תוינאב םירצמ 'ה ךיבשהו :ביתכד

.וקל ןתשלשבו ,ורפכ ןתשלשב

בירחנס ימיב הנושארה
.הרזעל םירצמ םידרויה יוה (א"ל היעשי) :רמאנש
.לא אלו םדא םירצמו ?הירתב ביתכ המ

חרק ןב ןנחוי ימיב תינש
ץראב םכתא גישת פםש ,הנממ םיארי םתא רשא ברחה התייהו (ב"מ הימרי) :רמאנש
.ותומת םשו ...םירצמ

תומצע קיחש סוניכרט ימיב תישילשהו
.םילבא לארשי לכ ויהו ,באב העשת לילב ותשא הדלי
.הכונחב דלוה קחשנ
?קילדנ אל וא קילדנ :לארשי ורמא
וקילדא .יטמי ןלע יטמיל יעבד המ לכו ,קילדנ :ורמא
:סוניכרט לש ותשאל שיב אנשיל ןורמאו ןולזא
.ןיניצוב וקילדא אדלו תיימ דכו ,ןילבאתמ ווה תדילי דכ ןיאדוהי ןיליא
,ןיירברב שבכמ תאד דע :הלעבל הבתכו החלש
.ךב ודרמד ןיאדוהי ןיליא שובכו אב
,ןימוי הרשעב יתימל בשחו אפליאל קילס
,אתא ןימוי השמחב אחור היתייאו
אקוספ ןידהב ןיקיסע ווהד ןוניחכשאו
.רשנה האדי רשאכ ץראה הצקמ קוחרמ יוג ךילע 'ה אשי (ח"כ םירבד)
ןימוי הרשעב יתימל תיבישחד ,ארשנ אוה אנא :ןוהל רמא
.ןימוי השמחב אחור ינתיתייאו
.ןגרהו ויתונויגל ןופיקה
:םוגרת
?קילדנ אל וא קילדנ ,לארשי ורמא
.איבי - ונילע איבהל הצריש המ לכו ,קילדנ :ורמא
:סוניכרט לש ותשאל ורמאו וכלה
.תורנ וקילדה דלוה תמ רשאכו ,םילבאתמ ויה תדלי רשאכ ,םידוהיה הלא
,םירברבה תא שבוכ התאש דע :הלעבל הבתכו החלש
.ךב ודרמש הלאה םידוהיה תא שובכו אוב
.םימי השמחב חורה ותאיבהו ,םימי הרשעב אובל בשחו ,הניפסל הלע
,הרותה תאירקב םיקסוע ויהש םתוא אצמו אב
."רשנה האדי רשאכ ץראה הצקמ קוחרמ יוג ךילע 'ה אשי" קוספב
,םימי הרשעב אובל יתבשחש ,רשנה אוה ינא :םהל רמא
.םימי השמחב חורה ינתאיבהו
.(םירצמבש הליהקה תא] םוגרהו ,ויתונויגל םופיקה

.הנוק ןיאו תוחפשלו םידבעל ךיביאל םש םתרכמתהו (חכ קרפ םירבד)
?הנוק ןיא המל
:רמא בר
,תירבה ירבד םתינקה אלש ידי לע
.הנוק לש ןיינמ ,הרות ירפס השמח ירבד הנוק ימ םכב ןיאש
.הנוק םהל ןיאש הרות ישמוח השימח ולא ,5=ה - "הנוק" :שוריפ

:ןמחנ רב לאומש יבר רמא
.םכב אצויכ הרות ירבד הנוק ימ ןיאו ,םלועבש תומואה לכ לע יתרזחש ידי לע

:יאחוי רב ןועמש יבר רמא
.םלועה תומואב ןינק םכל שי םתא
.ונקת םהמ םכמע םירגה םיבשותה ינבמ םגו (ה"כ ארקיו) :רמאנש
.םכב ןינק םהל ןיא תומואל לבא
?םלועה תומואב ןינק םכל שי המלו
.תירבה ירבד הלא םתינקהש ידי לע -
?םכב ןינק ןהל ןיא םלועה תומוא המלו
.תירבה ירבד הלא ונק אלש ידי לע -

:ןתנוי יבר רמא
.תירבה ירבד הלא ?ןה המו .תונורטפ םכל שי םתא

:אדוי יבר רמא
,םתא [ךלמה שוכר=] אקימט םתא
!?ושפנב בייחתמ וניא בוש אקימטה ןמ דבע ול חקולה
- ותשאל רמוא שורושחא ןכש
.רתסאל יתתנ ןמה תיב הנה (זי ח רתסא)

:ןומיס 'רב אדוי יבר רמאו
.היל הוה ןכ אקימטב הידי טשפד לע

:קחצי יבר רמא
.םיובשה תא הדופ התייהש תחא השאב ,היפצורפב השעמ
.התאדפו הינש ,התאדפו תחא היובש התאב
.הוגרהו תונויגל הופיקה דימ ,תודפל הלוכי התייה אלו ,הדי הטמש ןוויכו
.םיאבה םיאבשה זרזל ידכ ?המל ךכ לכו
.םוגרהי אלא ,ובשש םידוהיה תא ורכמי אלש םיבושה תא זרזל :שוריפ

- קחצי יברו יול יבר
:רמוא יול 'ר
,הגירהל אוה רחמלו רבח ול חקל ימ
.הגירהל איה רחמלו השא ול חקל ימ

:רמא קחצי 'ר
.דבאלו גורהל דימשהל ןינקנ םתא לבא ,ןינקנ םתא יא תוחפשלו םידבעל
.'וגו "ונרכמנ תוחפשלו םידבעל ולאו" :שורושחאל תרמוא רתסא ןכש
:הרותב ונבר השמ ונל בתכ ןכש
."הנוק ןיאו תוחפשלו םידבעל םכיביואל םש םתרכמתהו"
.דבאלו גורהל דימשהל אמש
:שורושחא ימיב היהש יוו ,יהיו ,יוו :ןיחווצ וליחתה לכה וארש ןוויכ


ד

:חתפ לאומש
םיתלעג אלו םיתסאמ אל םהיביוא ץראב םתויהב תאז םג ףאו (ו"כ ארקיו)
.םהיהלא 'ה ינא יכ םתא יתירב רפהל םתולכל
.לבבב םיתסאמ אל
.ידמב םיתלעג אלו
.ןויב םתולכל
.העשרה תוכלמב םתא יתירב רפהל
.אבל דיתעל םהיהלא 'ה ינא יכ

:אייח 'ר ינת
.סונאיספסא ימיב םיתסאמ אל
.סוניווקרט ימיב םיתלעג אלו
.ןמה ימיב םתולכל
.םיימור ימיב םתא יתירב רפהל
.גוגמו גוג ימיב םהיהלא 'ה ינא יכ


ה

- חתפ ס"רב אדוי יבר
- יראה ינפמ שיא סוני רשאכ ('ה סומע)

:אנינח 'רב אמח 'ר םשב אחא 'רו אנוה יבר
."היראכ אתימדק" םש לע ,לבב וז 'וגו יראה ינפמ שיא סוני רשאכ
.בודל הימד הנינת ירחא הויח וראו ('ז לאינד) םש לע ,ידמ וז בודה ועגפו
.[בודל המוד ,הינש ,תרחא היח הנהו=]
.ביתכ בדל רמא ןנחוי 'ר

.ןנחוי 'רד היתעד איה אד
:ןנחוי 'ר רמאד
.לבב וז רעימ הירא םכה ןכ לע ('ה הימרי)
.ידמ וז םדדשי תוברע באז (םש)
.ןוי וז םהירע לע דקש רמנ
.םודא וז ףרטי הנהמ אצויה לכ (םש)
.םייק תיבה היהש ןווי הז תיבה אבו
.םודא וז שחנה וכשנו
.ךלי שחנכ הלוק :רמאנש

:רמוא אוה ןכו
.לבב וז יתוחא יל יחתפ
.ידמ וז יתיער
.ןויב יתנוי
.םודאב יתמת
.חבזמה יבג לע הנוי ינבו םירות וב ןיבירקמ לארשי ויהו ,םייק שדקמה תיב היה ןווי ימי לכש

:ןירתפ אנינח רב אמח 'ר םשב יול 'רו סחנפ 'ר
:ביתכ
.לבבב 'ה ארקא יל רצב (ח"י םילהת)
.ידמב עושא יהלא לאו
.ןויב ילוק ולכיהמ עמשי

[ומצע תשרד=] הימרגל אנוה יבר רמאד
,םייק לכיהה היה ןווי ימי לכש ,ןוי תוכלמב יתנוי
.חבזמה יבג לע הנוי ינבו םירות ןיבירקמ לארשי ויהו
.םודא תוכלמב ,וינזאב אבת וינפל יתעושו ,ילוק ולכיהמ עמשי יוה

:רחא רבד
.רצנדכובנ הז יראה ינפמ שיא סוני רשאכ
.רצשלב הז בודה ועגפו
.שחנכ אמע ףשונ היהש ןמה הז שחנה וכשנו ריקה לע ודי ךמסו תיבה אבו

:ביתכד אוה אדה
,ןמה לש ונב הז ארפס ישמשו םעט לעב םוחר ('ד ארזע)
.אמנכ אכלמ אתששחתראל אדח ארגא ובתכ (םש)
.'וגו אלטבל םעט ומיש ןעכ (םש) ?הב ביתכ המו
.ץראה תדמ וז הדנמ
.ןוניגורפ הז ולב
.אירגנא וז ךלהו
.קיזנהת ןיכלמ םתפאו

:ןירמא סחנפ יברו אנוה 'ר
.תקזמ איה ,תואסקרק יבו תוארטאית יב ןוגכ ,םהב התפתמ תוכלמהש םירבד וליפא
.שדקמה תיב תכאלמ לטיבו עמש חלשש ןוויכ
.שורושחא ימיב יהיו ,יוו :ןיחווצ לכה וליחתה ךכ וארש ןוויכו


ו

:חתפ קחצי 'ר
.םע חנאי םיעשר לושמבו ,םעה חמשי םיקידצ תוברב (ט"כ ילשמ)
,םלועב הו הו - ,םלועב החמשו הודח - הלודג ןילטונ םיקידצהש העשב
,דוד ךלמש הו - דוד ךלמהו
,המלש ךלמש הו - המלש ךלמהו
.אסא ךלמש הו - אסא ךלמהו
?ןיינמ םלועה תומוא יכלמב .לארשי יכלמב ולא
שרוכ ךלמש הו - שרוכ ךלמהו ('א ארזע) :רמאנש

.םלועב ףא ןורחו החנאו יוו הלודג ןילטונ םיעשרהש העשבו
ךלמש יו :ירמע ןב באחא ךולמיו (ז"ט 'א םיכלמ)
.ירמע ןב באחא .הלא ןב עשוה ךלמש יו :הלא ןב עשוה ךולמיו
והיקדצ ךלמש יו :והישאי ןב והיקדצ ךלמ ךולמיו
.והישאי ןב
- םלועה תומוא יכלמב
.שורושחא ךלמש יו שורושחא ימיב יהיו :רמאנש


ז

:חתפ יול 'ר
- םהמ וריתות רשא היהו ,םכינפמ ץראה יבשוי תא ושירות אל םאו (ג"ל רבדמב)
.לואשב רבדמ
- קלמע תא תיכהו ךל התע (ו"ט 'א לאומש) לאומש ול רמאש העשב
.יוליע תסחו אבייח תיתיאו האכז תלזא היל רמא
,הינימ אמייק אחמצ אהו ,גגא לע םעהו לואש לומחיו (םש) :רמאנש
.םכידצב םינינצלו םכיניעב םיכשל םישק םירבד םכל השוע אוהש
.דבאלו גורהל דימשהל רמאש ןמה הז ?הז הזיאו
:שורושחא ימיב יהיו ,יוו :ןיחווצ וליחתה ,ןכ לכה וארש ןוויכו


            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ