א השרפ

:השרפה ןכות
ימיב יהיו
אוה
שורושחא
ךלומה
האמו םירשעו עבש
םהה םימיב
ךלמה תבשכ
ותוכלמ אסכ לע
הריבה ןשושב רשא
התשמ השע וכלמל שולש תנשב
וידבעו וירש לכל התשמ השע
ידמו סרפ ליח
םימתרפה
וינפל תונידמה ירשו


א
ימיב יהיו

:החרק ןב עשוהי יבר רמא
.הרידק ילושכ לארשי לש םהינפ ריחשהש

:רמא היכרב 'רו
.תוינעתו םוצב לארשי לש ןשאר שיחכהש

:רמא יול 'ר
.הנעלו שור ןתוא הקשהש

:רמא ןומיס 'רב אדוי יברו
.לארשי לש ןתציב עקעקל שקבש

:רמא הנח רב רב אפילחת 'רו
?יידמ הזו ידשכ הז אלהו ,היה ויחא יכו .רצנדכובנ לש ויחא שאר לש ויחא היהש
.דחאכ בותכה םתוא הוושה ךכיפל ,ובירחה הזו ,שדקמה תיב תכאלמ לטיב הז אלא
(ח"י ילשמ) :ביתכד אוה אדה
.תיחשמ לעבל אוה חא ותכאלמב הפרתמ םג
.שדקמה תיב תכאלמ לטיבש שורושחא הז ותכאלמב הפרתמ םג
.שדקמה תיב תיחשהש רצנדכובנ הז תיחשמ לעבל אוה חא

:רחא רבד
- שורושחא
:הימחנ 'רו הדוהי 'ר
:רמא דח
,ובהוא ינפמ ותשא גרהש שורושחא
.ותשא ינפמ ובהוא גרהש שורושחא אוה

:רמא הימחנ 'רו
,שדקמה תיב תכאלמ לטבש שורושחא
.הנביש וילע רזגש שורושחא אוה
.אכלמ שרוכל אדח תנשב (ו ארזע) ביתכ אלא ?רזג שרוכ אלהו ,רזג אוה יכו
.ולצא ולש [םיצעוי=] ןיטילקנס לכ וסנכנ העש התואב
?ךלמ תוריזג לטבמ ךלמ שי יכו ,הנביש וילע רזוג תאו ,הנבי אלש וילע רזג ךיבא :ול ורמא
.ןיקתענה [תורזג=] ןיסניק יל ואיבה :םהל רמא
.ול ואיבה דימ
.[הריבב רוע תחתמאב אצמנו=] אתריבב אתמחאב חכתשהו ('ו ארזע) :ביתכד אוה אדה
הלטבל םעט ומיש ןעכ ('ד םש) היב ביתכ המ
.[םתדובעמ םישנאה תא לטבל קוח ומיש התע=]
םשתי אמעט ינמ דע אלא ביתכ אל ?םלועל ביתכ ימו :םהל רמא
.[קוח םשוי ינממש דע=]
?ותוא הנוב היה אל םייק אבא היה וליאש יל רמא ןאמ
.םיאיבנה םע וללוכ אוה ךכיפל
:'וגו ןיחלצמו ןינב אידוהי יבשו :ביתכד אוה אדה


ב
אוה


:הבוטל השמחו הערל השמח

- הערל השמח
.דיצ רובג היה אוה ('י תישארב)
.םודא יבא ושע אוה (ו"ל םש)
.םריבאו ןתד אוה (ו"כ רבדמב)
.זחא ךלמה אוה (ח"כ ב"הד)
.שורושחא אוה

- הבוטל השמח
.םהרבא אוה םרבא ('א 'א ה"ד)
.השמו ןרהא אוה ןרהאו השמ אוה ('ו תומש)
.ןטקה אוה דודו (ז"י א"ש)
.והיקזחי אוה (ב"ל ב"הד)
.לבבמ הלע ארזע אוה ('ז ארזע)

- ןמתד ןנבר םשב היכרב 'ר
:ןוהלוכמ בטד דח ןל תיא
.םלועל וימחר תדמש ,ויטפשמ ץראה לכב וניהלא 'ה אוה (ה"ק םילהת)


ג
שורושחא

- ןנברו יול 'ר
:רמא יול 'ר
.אתששחתרא אוה שורושחא

ירמא ןנברו
.ושאר תא ששוח ורכוזש ימ לכש שורושחא
.שתו חיתרמ היהש ?אתששחתרא בותכה וארק המל


שורושחא

:ןינברו קחצי 'ר
:רמא קחצי 'ר
:וימיב תורצה לכ ואבש שורושחא
.םידוהיל לודג לבא :רמאנש
:וימיב תובוטה לכ ואבש שורושחא אוה
.בוט םויו התשמ םידוהיל ןוששו החמש :רמאנש

ירמא ןנבר
,ולצא רתסא הסנכנ אלש דע ,"שורושחא"
.תודנ לעוב היה אל ולצא רתסא הסנכנשמ "שורושחא אוה"


ד
ךלומה

.שוכ דעו ודוהמ ךלמ אל ןיידעו
?אוה לק רבד שוכ דעו ודוהמ אלהו
.הנידמ האמו םירשעו עבש לע ךלמ ךכ ,שוכ דעו ודוהמ ךלמש םשכ ,אלא

.הזע דעו חספתמ רהנה רבע לכב הדור אוה יכ ('ד 'א םיכלמ) היתווכדו
?אוה לק רבד הזע דעו חספתמ אלהו
.ופוס דעו םלועה ףוסמ טלש ךכ ,הזע דעו חספתמ טלשש םשכ אלא

.יש םיכלמ וליבוי ךל םלשורי לע ךילכיהמ (ח"ס םילהת) היתווכדו
?אוה לק רבד םלשוריל לכיהמ אלהו
,םלשוריל לכיהמ םייוצמ תונברקהש םשכ אלא
[תותמ - תונורוד םע םיכרד תורייש=] תואינרוד םע תואיכרוד ךכ
.חישמה ךלמל תויוצמ תויהל תודיתע
.םיכלמ לכ ול ווחתשיו (ב"ע םש) :ביתכד אוה אדה

:רמא אבא רב אייח 'רד הוחא ןהכ 'ר
,םלשוריל לכיהמ היוצמ הניכשהש םשכ
.ופוס דעו םלועה ףוסמ האלממ הניכשה היהת ךכ
:ןמאו ןמא ץראה לכ תא ודובכ אלמיו (םש) :ביתכד אוה אדה


ה
האמו םירשעו עבש

אנינח 'ר םשב רזעלא 'ר
.ןלוכב טלש דודו ,םלועב ןה [תוסח תונידמ=] תויכרפא םיתשו םישמחו םיתאמ אלהו
תוצראה לכב דוד םש אציו (ד"י 'א ה"ד) :ביתכד אוה אדה

ןלוכב טלש המלש
'וגו תוכלממה לכב לשומ היה המלשו ('ד 'א םיכלמ) :ביתכד אוה אדה

ןלוכב טלש באחא
.'וגו הכלממו יוג שי םא ךיהלא 'ה יח (ח"י םש) :ביתכד אוה אדה
?טלוש וניאש םוקמב עיבשמ םדא יכו
.'וגו םישלשו םינש םיתאמ ויהיו תונידמה ירש ירענ תא דקפיו ('כ םש) אדה ןמ דועו

?םה ןכיה ראשהו
.ןנברו יול 'ר
:רמא יול 'ר
.והילא ימיב בערב ולכ

:ירמא ןנברו
.ןחקלו אב דדה ןב
,ותא םיכלמ םינשו םישלשו וליח לכ תא ץבק םרא ךלמ דדה ןבו (םש) :ביתכד אוה אדה
.הב םחליו ןורמוש לע רציו לעיו בכרו סוסו
,השק התייהש אייכרפא שי אלא ?םינשו םישולש רמיתו ,םירשע ןייעב ןנא
.ודי תחת ןובריע ןתוא השועו םינש הנממ לטונ היהו

.ןנברו היכרב 'ר
:רמא היכרב 'ר
.יירומא ינבו הייפכא ינב

:ירמא ןנברו
.ףוכראב ןיצצורמ ויהש ,יפייכוא ינב
.ןהיתובא לש תורומת ויהש ,יירומא ינבו
.ןהיתובא לש ןהיתוברועמ ויהש ,תובורעתה ינב תאו (ד"י 'ב םש) :רמוא אוה ןכו

ןלוכב טלש רצנדכובנ
.'וגו אימש ףועו ארב תויח אשנא ינב ןיראד יד לכבו ('ב לאינד) :ביתכד אוה אדה
.[רצנדכובנ דיב ןתנ - תויחו םדא ינב םירד ובש םוקמ לכב=]

ןלוכב טלש שרוכ
.'ה יל ןתנ תוכלממה לכ ('א ארזע) :ביתכד אוה אדה
ןלוכב טלש שוירד
'וגו איממע לכל בתכ אכלמ שוירד ןידאב ('ו םש) :ביתכד אוה אדה

ןייצחב טלש שורושחא
?ןייצחב המל
- ןנברו אחא 'ר םשב אנוה 'ר
:אחא 'ר םשב אנוה 'ר
,יתוכלמ תא תקלח התא :אוה ךורב שודקה ול רמא
.ךתוכלמ קלוח ינאש ךייח ,"םלשוריב רשא םיהלאה אוה" תרמאש

:ירמא ןנברו
,יתיב ןינב תקלח התא :אוה ךורב שודקה ול רמא
.ךתוכלמ קלוח ינאש ךייח ,"ןיתש ןימא היתפ ןיתש ןימא הימור" תרמאש
?הנידמ האמו םירשעו עבש רמול דומלת המ .ששו םירשעו האמ רמייו
,ךלשמ יתיבל תחא הילע תתנ התא :אוה ךורב שודקה ול רמא ךכ אלא
,לעיו ומע ויהלא יהי ומע לכמ םכב ימ ('א ארזע) תרמאש
.ןובשחב תחא הנידמ ול ףיסוהש ,ילשמ תחא תפסות הילע ןתונ ינא ףא
:הנידמ האמו םירשעו עבש :ביתכד אוה אדה


ו

:רמא ןמחנ רב לאומש 'ר םשב יול 'ר
,אקנ רמעכ השאר רעשו ('ז לאינד) ביתכ
.םולכ ולצא הירב לכל ןיאש

וביא 'ר םשב ןדוי 'ר
.'וגו יתא שיא ןיא םימעמו ידבל יתכרד הרופ (ג"ס היעשי) ביתכ
?יתא שיא ןיא םימעמו רמאש ,ךירצ אוה ךורב שודקה תומוא לש ןעויסל יכו
:אוה ךורב שודקה רמא ךכ אלא
,ינפל תוכז ןהל אצמת אלו ,םלועה תומוא לש ןהיתוסקנפ רקבאשכל
."יתמחב םסמראו יפאב םכרדאו" (םש) העש התואב

:ירמא ןומיס ר"שב היקלח 'רו סחנפ 'ר
.'וגו םיוגה לכ תא דימשהל שקבא אוהה םויב היהו (ב"י הירכז) ביתכ
?בכעמ ימ יכו - שקבא
:אוה ךורב שודקה רמא ךכ אלא
,ינפל תוכז ןהל אצמת אלו םלועה תומוא לש ןהיתוסקנפ רקבאשכל
.םיוגה לכ תא דימשהל שקבא העש התוא

:ןנחוי יבר םשב ןומיס 'ר
.םלגר טומת תעל םלשו םקנ יל (ב"ל 'ירבד) ביתכ
?םהמ ערופ ינא לארשי לש םהיאנוש וטטומתישכל רמוא םדאש איה הרובג יכו
,םתוניבש תוליגרה תוצמ וקספישכל :אוה ךורב שודקה רמא ךכ אלא
.םלשו םקנ יל העש התואב ,ינפל תוכז םהל אצמת אלו

,יול 'ר םשב היכרב 'ר
,יול 'ר םשב אנוה 'רו
,יול יבר םשב ןדוי 'רו
.ךיאנוש אצמת ךנימי ךיביוא לכל ךדי אצמת (א"כ םילהת) :דחא קוספ ורמא ןתשלש
.ךיביואמ ערפיל היוצמ ךדי אהת
.ןידה תדמ םהל אצמת
.ושעש ןהיתויכז טועימ םהל אצמת
.ךיאנוש אצמת ךנימי רמאנ ךכל


ז

:רחא רבד
.הנידמ האמו םירשעו עבש
הימחנ 'רו אדוי 'ר
:רמא אדוי 'ר
.האמכ תושק ןהש םירשע שבכ ,םירשעכ תושק ןהש עבש שבכ
:רמוא הימחנ 'ר
.האמ שבכו ,םירשעמ ןיסולכוא לטנ .םירשע שבכו ,עבשמ ןיסולכוא לטנ

?ןשבכ דציכ

הימחנ 'רו אדוי 'ר
:רמא אדוי 'ר
.ןהילאמ תושבכנ תוימינפהו ,תונוציחה תא שבכמ תאש .הרטע יצחכ
.יאבק יפאכ רמא ןובא 'רו ,הרטעכ יושע אוה םלועה סחנפ 'ר רמא
:רמא הימחנ 'רו
.ןהילאמ תושבכנ תוימינפהו תונוציחה תא שבכמ התא .םימה תמאכ


ח

אביקע 'ר
.[םתוא ריעהל הצר=] ןוהתי הרערעל אעב .םידימלתה ומנמנתנו ,שרודו בשוי היה
?הנידמ האמו םירשעו עבש לע ךולמל רתסא התכז המ :רמא
:אוה ךורב שודקה רמא ךכ אלא
,הנש האמו םירשעו עבש התיחש הרש לש התב רתסא אבת
.הנידמ האמו םירשעו עבש לע ךולמתו

:יול יבר רמא
.היכרפא - הנידמ .הנידמ - ריע .ריע אוה - הדש רמאנש םוקמ לכ
? ןיינמ ריע אוה הדש
.ךדש לע ךל תותנע ('ב 'א םיכלמ) :רמאנש
?ןיינמ הנידמ - ריע
.םלשורי ךותב ריעה ךותב רובע ('ט לאקזחי) :רמאנש
?ןיינמ היכרפא - הנידמ
.הנידמ האמו םירשעו עבש :רמאנש
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ