ה השרפ

:השרפה ןכות
שורושחא ךלמה תמח ךשכ הלאה םירבדה רחא
ותוכלמ תונידמ לכב םידיקפ ךלמה דקפיו
ךלמה יניעב בטית רשא הרענהוא

:חתפ הירזע יבר
.םירשימב ךלהתי ,וניע סוכב ןתי יכ ,םדאתי יכ ןיי ארת לא (ג"כ ילשמ)

:הירזע יבר רמא
.הביז םדלו הדנ םדל ואתי יכ ,םדאתי יכ ןיי ארת לא
.יקנ ןושל ,ביתכ סיכב - וניע סוכב ןתי יכ
.ונלכל היהי דחא סיכ ('א םש) :רמאד ןאמ יאה
.הנממ שרופ וניא אוהו ,יתיאר המודא הנשושכ ול תרמוא ותשאש ףוס - םירשימב ךלהתי

:יסא יבר רמא
.אמטה תא רהטמו רוהטה תא אמטמ אוהש ףוס אוה םכח דימלת םא

:רחא רבד
.היל קימסמ יאדו םדאתי יכ ןיי ארת לא
.סיכב ויניע ןתונ ינונחו ,סוכב ויניע ןתונ אוה וניע סוכב ןתי יכ
.ארשימ היתיב דיבע ףוס םירשימב ךלהתי
.דיבע אפסחד אנותיק ,דיבע אשחנד אנותיק ןידהד המ רמא
.היתימיטב ארמח יתשו ,היל ןיבזמו
.דיבע אפסחד ארדיק ,דיבע אשחנד ארדיק אד המו
.היתימיטב ארמח יתשו היל ןיבזמו
:םוגרת
.השוע סרח דכ ,השוע תשוחנ לש דכש המ :רמא
.הריחמב ןיי התושו התוא רכומו
.השוע סרח תרדק ,השוע תשוחנ תרדקש המו
.הריחמב ןיי התושו התוא רכומו

:ימא 'ר םשב רמא הפידר רב קחצי 'ר
.ןיי םהב התושו ותיב ילכ לכ רכומש ףוס

:אחא יבר רמא
.ןיי םהב התושו ותיב ילכ לכ רכומ היהש דחא םדאב השעמ
.םולכ ןל קיבש ןנובא ןידה תיל :יונב ירמא
.םלע תיב דחב הינובהיו הינונעטו הינולקשו הינוקשא ?ושע המ
,אתנידמב אירגנא ןועמשו ,אמלע תיב ערתב ןואנש ןיאפש ןירבע
.אוהה אמלע תיב וגב ןוהינעוט ןוקרפ
.אתנידמב אלק המ ימחינו לזינ ןירמא
,הישאר ןמ ליעל אביהי אקיז אמח ,היתנישמ אבס אוהה רעתיא
.היתניש םיינד דע יתש .יתשו הימופב היבהיו היתי ארש
?דיבע ןנובא אוהה המ ןניזחו ןנילזא ןנא תיל ,הינב ןירמא ןימוי אתלת רתבל
.הימופב ביהי אקיז אהו הינוחכשאו ןולזא
.ךל דבענ המ ןיעדי ןנא תיל ,אימש ןמ ךל אוהו ליאוה .ךיירב ךל קיבש אל אכה ףא ירמא
.אמוי היל הקשמ הוה דחו דח לכ :הנקת ןוהיניב ידבע
:םוגרת
.ןיי םהב התושו ותיב ילכ לכ רכומ היהש דחא םדאב השעמ
.םולכ וניבא ונל ריאשי אל :וינב ורמא
.תורבקה תיבב והומשו והונעטו ,והוחקלו ,והוקשה ?ושע המ
.ךלמה יסימל שוכרו םישנא ריעב םיפטוחש ועמשו ,תורבקה תיב רעשב ןיי ירכומ ורבע
.ריעב המ הארנו ךלנ :ורמאו ,אוהה תורבקה תיב ךותב םניי תא וקרפ
יפ תא ןתנו ותוא ריתה .ושארל לעמ ןיי אלמ דאנ הארו ,ותנשמ םדא ותוא ררועתה
.םדרנש דע התשו ,ויפב דאנה
וארו וכלה ?וניבא השוע המ תוארל םיכלוה ונא ןיא יכו :וינב ורמא םימי השולש ירחא
.ויפב ןייה דאנ יפש
המ םיעדוי ונא ןיא ,םימשה ןמ ךל היהו ןיאוה .ךתוא שטונ ךארוב ןיא ןאכ םג :ורמא
.ךל השענ
.ומויב םהיבא תא הקשמ היהי דחאו דחא לכש ,םהיניב וטילחה

."לבח שארב בכושכו םי בלב בכושכ תייהו" (ג"כ םש) ביתכ
.אמיד סוגליפב אכמדד אפליא אדהכ
,יתאו ליזא ,יתאו ליזא ,אלבח שירב ביתיד אלוגנרת ןידהכ לבח שארב בכושכו
.יתאו ליזא ,יתאו ליזא ,אנרות שירב ביתיד אטינרבק ןידהכ
.שיגרמ אלו היל וחמ יתילח לב ינוכה (םש)
.עדי אלו היל ןומלט ,יתעדי לב ינומלה
.תיתשיא ןיטסיק הרשע היל ןירמא ,ןיטסוק אשמח ארכש יתש
,היל ישנאו היתנישמ אוה רעתימד רמאת םאו
.דוע ונשקבא ףיסוא ץיקא יתמ (םש) :רמול דומלת

:םוגרת
."לבח שארב בכושכו םי בלב בכושכ תייהו" (ג"כ םש) ביתכ
.םי בלב תפרוטמ איהש הניפסכ
.אבו ךלוהו אבו ךלוה ,חותמ לבח שארב בשויה לוגנרתכ לבח שארב בכושכו
.אבו ךלוהו אבו ךלוהו ,עעונתמו זחאנו ןרותה שארב בשויה טינרבקכ
.שיגרה אלו ותוא וכיה יתילח לב ינוכה (םש)
.עדי אלו ותוא וקשע ,יתעדי לב ינומלה
.תיתש הרשע ול ורמאו ,םיגול השמח ןיי התש
- וניי תא חכושו ותנשמ אוה ררועתמש רמאת םאו
:רמול דומלת
.דוע ונשקבא ףיסוא ץיקא יתמ (םש)

.יובא ימל יוא ימל

:רמא אנוה בר
ימל ,םנח םיעצפ ימל ,ןיטטיפ ימל ,חיש ימל ,ןיניד ימל ,םינידמ ימל .הרותב למע וניאש ימל
.ןייה לע םירחאמל - ןגמד ןיעדפ
יתשיא דח אמוי םוי לכב רמחד ןיטסיק רשע ירת יתשמל ףילא הוהד שנ רב דחב הוה אדבוע
דח יל ןובז היל רמא ,אליפק יבל לזא אכושחב םק אתניש אתא אלו ךמד ןיטסיק רשע דח
.אטסיק
אערתב אבקונ אזחו הינייע אלת אירוטנ ןמ יל ירצו אכישח איהד ךל אנחתפ אל :ול רמא
ךמדו יתשא ןכ היל דבע רבלמ יתש אנאו ויגלמ ינפמ תא אבקונ ןידהב הינימ הל בה :ול רמא
םיעצפ ימל הילע ורקו הינועדפו הינויחמ בנג אוהד הינרובס אירוטנ הילע ןורבע אערת םדק
ןייה לע םירחאמל ימל הלא לכ ןינייעד ןישמש ןאמל םיניע תולילכח ימל ןגמד ןיעדפ ןאמל םנח
ארמח היל תיא ןה עמשד ןמ ךסממ רוקחל םיאבל יארתב קפנו יאמדק אליפק יבל סנכנש הז
?ףוסב וב ביתכ המ הירתב ףידר אבט
,םייחל התימ ןיב שירפמ הז ןועפצ המ .שירפי ינועפצכו ךשי שחנכ ותירחא (םש)
.הוחל םדא ןיב ןייה שירפה ךכ

:םוגרת
:רמא אנוה בר
םיעצפ ימל ,םיטופטפ ימל ,חיש ימל ,ןיניד ימל ,םינידמ ימל .הרותב למע וניאש ימל
.ןייה לע םירחאמל - םניח םיעצפ ימל ,םנח
רשע דחא התש דחא םוי .םוי לכב םיגול רששע םינש ךותשל ליגר היהש םדאב השעמ
.דחא ןיי גול יל רוכמ ול רמאו ,ינוונחל ךלה ,הכשחב םק .םדרנ אלו בכש ,םיגול
.םירמושהמ ארי ינאו ,וישכע ךושחש ,ךל חתופ יניא :ינוונחה ול רמא
.תלדב רוח הארו ,ויניע רוכישה םירה
התשא ינאו ,םינפבמ קובקבה תא קיזחת התא .תלדבש בקנה ךרד ןיי יל ןת :ול רמא
.והועצפו והוכה ,בנג אוהש ובשח ,םירמושה וילע ורבע .תלדה דיל םדרנו התש .ץוחבמ
:קוספה תא םימכח וילע וארקו
?םניח תוכמ לבקמ ימ "םנח םיעצפ ימל"
?שמשכ תומודא םייניע ימל - "םיניע תולילכח ימל"
.ןורחא אצויו ,ןושאר ינוונחל סנכנש הז - "ןייה לע םירחאמל"
.וירחא ףדור - בוט ןיי ול שיש ימ עמוש אוהשכ - "ךסממ רוקחל םיאבל"
?ףוסב וב בותכ המ
,םייחל התימ ןיב שירפמ הז ןועפצ המ .שירפי ינועפצכו ךשי שחנכ ותירחא (םש)
.הוחל םדא ןיב ןייה שירפה ךכ

יאעלא 'רב הדוהי יבר רמאד
.ויה םיבנע ןושארה םדא ונממ לכאש ץעה ותוא
.ומל תורורמ תולכשא שאר יבנע ומיבנע (ב"ל םירבד) :ביתכד אוה אדה
.םלועל תורורמ ואיבה וללה

:רחא רבד
,םייחל התימ ןיב שירפמ הז ןועפצ המ .שירפי ינועפצכו
.תודבעל וינבל חנ ןיב ןייה שירפה ךכ
,הלהא ךותב לגתיו רכשיו ןייה ןמ תשיו ('ט תישארב) :ביתכד אוה אדה
.ןענכ רורא רמא ךכ ךותמש

:רחא רבד
,םייחל התימ ןיב שירפמ הז ינועפצ המ .שירפי ינועפצכו
.תורזממל ויתונבל טול ןיב ןייה שירפה ךכ
.אוה הלילב ןיי ןהיבא תא ןקשתו (ט"י םש) :ביתכד אוה אדה
.ןהיבאמ טול תונב יתש ןירהתו ךכ ךותמש

:רחא רבד
,םייחל התימ ןיב שירפמ הז ינועפצ המ ,שירפי ינועפצכו
.התימל וינבל ןרהא ןיב ןייה שירפה ךכ
.דעומ להאל ןיי ייותש וסנכנש אלא ןרהא ינב ותמ אל ,רמוא ש"ר ינתד

:רמא יול יבר םשב סחנפ יבר
.ןמאנ תיב ןב ול היהש ךלמל לשמ
,תיבה חתפ לע דמוע ואצמ
,הקיתשב ושאר תא זיתהו
.ויתחת רחא תיב ןב הנימו
.ןושארה תא גרה המ ינפמ ןיעדוי ונא ןיאו
:ול רמאו ינשה תא הוצש הממ אלא
,תיבה חתפב סנכת לא
.ןושארל גרה ךכ ךותמש םיעדוי ונא
הממ אלא .ותמ המ ינפמ ןיעדוי ונא ןיא .םתוא לכאתו 'ה ינפלמ שא אצתו ('י ארקיו) ךכ
.ןייה ינפמ אלא ותמ אלש ךכ ךותמ ןיעדוי ונא ,תשת לא רכשו ןיי (םש) ל"או ןרהא תא הוצמש

:רחא רבד
,םייחל התימ ןיב שירפמ הז ןועפצ המ ,שירפי ינועפצכו
.תולגל ןימינבו הדוהי טבשל םיטבשה תרשע ןיב ןייה שירפה ךכ
.םקילדי ןיי ףשנב ירחאמ ופדרי רכש רקבב ימיכשמ יוה ('ה היעשי) :ביתכד אוה אדה
.תעד ילבמ ימע הלג ןכל (םש) ךכ ךותמש

:רחא רבד
,םייחל התימ ןיב שירפמ הז ןועפצ המ ,שירפי ינועפצכו
.תולגל ןמינב טבשו הדוהי טבשל ןייה שירפה ךכ
הלא םגו הלא ועת רכשבו וגש ןייב הלא םגו (ח"כ םש) :ביתכד אוה אדה

:רחא רבד
,םייחל התימ ןיב שירפמ הז ןועפצ המ ,שירפי ינועפצכו
.הגירהל תוכלמל תוכלמ ןיב ןייה שירפה ךכ
.ארמח םעטב רמא רצאשלב ('ה לאינד) :ביתכד אוה אדה
.אידשכ אכלמ רצאשלב ליטק אילילב הב (םש) רמא ךכ ךותמש

:רחא רבד
,םייחל התימ ןיב שירפמ הז ןועפצ המ ,שירפי ינועפצכו
.הגירהל יתשול שורושחא ןיב ןייה שירפה ךכ
.ןייב ךלמה בל בוטכ יעיבשה םויב :ביתכד אוה אדה
.הגרהו הילע ףצק ךכ ךותמש


ב
שורושחא ךלמה תמח ךשכ הלאה םירבדה רחא

:ארמז ןב יסוי יבר םשב וביא יבר רמא
.גלפומ - "ירחא" .ךומס - "רחא" :רמאנש םוקמ לכ

:ארמז ןב יסוי 'ר םושמ ןנברו
.גלפומ - 'רחא' ;ךומס - 'ירחא' :רמאנש םוקמ לכ

.הכיכש הניאש הכיכש ,"ךשכ" אלא ,ןאכ ביתכ ןיא "ךשב" .שורושחא ךלמה תמח ךושכ
.הגרהו הילע ףצקו ,הסנכנ אלו המורע וינפל סנכתש הילע רזגש תאז הריזג יתשו תא רכז
.ןגוהכ התשעש המל ,(וב רזחו ההת הגרהש הממ=) היב יהת ירש הלטקד ןמ
.ןגוהכ אלש - הילע רזגנ רשא תאו
תרמואו ,שדקמה תיב תונבל תושר ןתיל שורושחאל תחנמ התייה אלש יפל ?ךכ הל התלע המלו
?תונבל שקבמ התא יתובא ובירחהש המ :ול
:'וגו ויתרשמ ךלמה ירענ ורמאיו


ג
ותוכלמ תונידמ לכב םידיקפ ךלמה דקפיו

?האר המ
:אנוה יבר רמא
ידיל ואב ךכיפל ,םהילע חיגשמ הירב לכ ןיאו ,תורועכ לארשי תונבב תוזבמ ויהש ידי לע
.הזה קפסמה

:ןירמא ןנחוי 'ר םשב יול 'רו ןינכסד עשוהי 'רו אקליש רב אנינח 'ר
.האמט הניא ,יוגה הב עגנו ותרדק לארשי תפשו ,דחא רצחב םירד יוגו לארשי
.האמט רמוא אוה ,לארשי הב עגנו ותרדק יוגה הפש
.הלכוא אוה םישמרו םיצקש המכ הכותל ולפנ וליפאו
.הרבוש אוה הכותל ולש תא השוע לארשי םאו
'וגו תשק יכרוד לכ םיבר לבב לא ועימשה ('נ 'ימרי) ביתכ ךכ
?בהז ןתתש הלטנ בהז ?ףסכ ןתתש הלטנ ףסכ יכו
?רמול דומלת המ וניע ןוויצב םישנ ('ה הכיא)
,הוורעה רחא םיטוהל םתא :אוה ךורב שודקה רמא ךכ אלא
.בהז אלו ףסכ אל םכמ תשקבמ הניאש המוא םכילע איבמ ינאש םכייח
,ובשחי אל ףסכ רשא ידמ תא םהילע ריעמ יננה (ג"י היעשי) :ביתכד אוה אדה
.וב וצפחי אל בהזו
.'וגו ומחרי אל ןטב ירפו ,הנשטרת םירענ תותשקו (םש) ?םכמ תשקבמ המו

.תולותבה לע הנוממ היהו ,היה יוחמ .םישנה רמוש ךלמה סירס אגה די לא
.םישנה לע הנוממ היהו ,היה ףוחש ,םישגלפה רמוש ךלמה סירס זגשעש די לא :היתווכדו


ד
ךלמה יניעב בטית רשא הרענהו

.יכדרמ ?הז רבדל ןוגה ימ
.יכדרמ ומשו הריבה ןשושב היה ידוהי שיא
םיהלא עדיו לארשי ינב תא םיהלא אריו ('ב תומש) היתווכדו
.השמ ?הז רבדל ןוגה ימ
.העור היה השמו
'וגו וריעל שיא וכל ,םעה לא לאומש רמאיו ('ח 'א לאומש) היתווכדו
.לואש ?הז רבדל ןוגה ימ
.שיק ומשו ןימינבמ שיא יהיו ('ט םש) :רמאנש
.דאמ ואריו ותחיו ,יתשלפה ירבד תא לארשי לכו לואש עמשיו (ז"י א"ש) היתווכדו
.דוד ?הז רבדל ןוגה ימ
.היה יתרפא שיא ןב דודו (םש)

:ביתכ יתרת רמא םריבא רב עשוהי 'ר
.הקזחב לארשי תא ץחל אוהו ('ד םיטפוש)
?הקזחב והמ
:קחצי יבר רמא
.םכירבד ילע וקזח ('ג יכאלמ) :רמאד ןאמ יאה .ןיפודיגבו ןיפוריחב
.הרובד ?הז רבדל ןוגה ימ
.תודיפל תשא האיבנ השא הרובדו ('ד םיטפוש) :ביתכד אוה אדה

:רמא םריבא רב עשוהי 'ר
.ירוח
,והער לא שיא דעלג ירש םעה ורמאיו ('י םש)
,ןומע ינבב םחלהל לחי רשא שיאה ימ
.דעלג יבשוי לכל שארל היהי
.חתפי ?הז רבדל ןוגה ימ
.ליח רובג היה ידעלגה חתפיו (א"י םש)

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ