ז השרפ

:השרפה ןכות
אתדמה ןב ןמה תא שורושחא ךלמה לדג הלאה םירבדה רחא
ךלמה רעשב רשא ךלמה ידבע לכו
םויו םוי וילא םרמאב יהיו
ול הוחתשמו ערוכ יכדרמ ןיא יכ ןמה אריו
ודבל יכדרמב די חולשל ויניעב זביו
ןסינ שדח אוה ןושארה שדחב
דחא םע ונשי שורושחא ךלמל ןמה רמאיו
םחינהל הוש ןיא ךלמלו
םדבאל בתכי בוט ךלמה לע םא
ןמהל הנתיו ותעבט תא ךלמה רסיו
ףסכה ךל ןותנ ףסכה ןמהל ךלמה רמאיו
ןמה הוצ רשא לככ ...ךלמה ירפוס וארקיו
בתכה ןגשתפ
תותשל ובשי ןמהו ךלמהו 'וגו ךלמה רבדב םיפוחד ואצי םיצרה


א
אתדמה ןב ןמה תא שורושחא ךלמה לדג הלאה םירבדה רחא

.םירכ רקיכ 'ה יביואו ודבאי םיעשר יכ (ז"ל םילהת) בותכה רמאש הז
.החבטל אלא ןתבוטל ןתוא ןימטפמ ןיאש
.ותלפמל אלא לדגתנ אל עשרה ןמה ךכ

הרומחל ,הדימ אלב הריזחל ןתונ היהו ,הריזחו הרומחו החייס ול התייהש םדאל לשמ
.הדימב החייסלו
,תיבה לעב לש ותכאלמ ןישוע ונאש ונא ?השוע הז הטוש המ :הרומחל החייס הרמא
?הדימב אלש הלטב איהש הריזחלו ,הדימב ונל ןתונ
.התערל אלא ,הדובכל רתוי התוא ןיליכאמ ןיאש ,התלפמב האור תאו העשה אבת :הל הרמא
.הורחנו הריזחל ולטנ דימ ,סדנלק אבש ןוויכ
.הלכא אלו ןהב תבשנמ התייהו ,הרומח לש התב ינפל םירועש ןינתונ וליחתה
.תמרוג הלטבה אלא ,םרוג לכאמה אל ,יתב :המא הל הרמא
.ןמה תא ולתיו ךכיפל ,ותא רשא םירשה לכ לעמ ואסכ תא םשיו בותכש יפל ,ךכ


ב

:רחא רבד
.הלאה םירבדה רחא

:יול יבר רמא
.ןוא ילעופ לכ וציציו ,בשע ומכ םיעשר חורפב (ב"צ םש) :בותכה רמאש הז
.דע דע םדמשהל ?[קוספה=] היירק ףוסב ביתכ המ
.ותערל אלא ןמה לדגתנ אל

?ולדג המלו
.ךלמ לש ונבל ללקש ריילוגל לשמ
.גרה ריילוג םירמוא לכה ,וגרוה ינא םא :ךלמה רמא
,סונוכירט ותוא השע
,ןומגה ותוא השע ךכ רחאו
.ושאר תא זיתה ךכ רחאו
אל שדקמה תיב ןינב לטבל שורושחאל ץעיו דרישכ ןמה גרהנ וליא :אוה ךורב שודקה רמא ךכ
.ועדוי ימ היה
.הלתי ךכ רחאו ,לדגתי אלא
.ןמה תא ולתיו ךכ רחאו ,םירשה לכ לעמ ואסכ תא םשיו ךכיפל
.ןילדגתמ ןה ןתלפמל ,אוה ךורב שודקה יביוא ירה
.םדבאיו םיוגל איגשמ (ב"י בויא) ביתכו


ג

:רחא רבד
הלאה םירבדה רחא
,אמורל ואיש םימשל הלעי םא ('כ םש) ביתכ
,הננעל -עיגי בעל ושארו
.םהוזמ אוה ךכ ,ןימהוזמ וללה םיללג המ .דבאי חצנל וללגכ
.ותולש אוה ןאו ןמה אוה ןא .היל ןימכח אלו היל ןיימח - ויא ורמאי ויאור ( םש)

:אידבוע ןיליא יעתשמ הוה סחנפ 'ר
.תוער תויחו םיבאזו תוירא לש תורוע ןבג לע ךכיסו ,היחלו המהבל הדועס השע ירא
.ארימז ןנימוק רמיי ןאמ יאולה :ןירמא ןותשו ןולכאד ןמ
.אלעת הידהב ןוהניע ןיילת
.ןוכל רמא אנאד המ ןותא יל ןיינע :ןול רמא
.ןה :ןירמא
.יאעראב ןל ימחי אוה יאליעב ןל ימחאד ןאמ :ןול רמא

:םוגרת
:הלא תוארואמ רפסממ הוה סחנפ 'ר
.תוער תויחו םיבאזו תוירא לש תורוע ןבג לע ךכיסו ,היחלו המהבל הדועס השע היראה
.רמז ירבד ונינפל והשימ רמאי יאולה :ורמא ,ותשו ולכאש רחאל
.לעושב םהיניע ולת
.םכל רמוא ונאש המ יל ונע :םהל רמא
.ןה :ול ורמא
ונל הארהש ימ=] םינותחתה תא ונל הארי אוה ,םינוילעה תא ונל הארש ימ :םהל רמא
תא ונל הארי אוה ,ונילעמ םייולת םהיתורועש םיבאזהו תויראה לש םהיתורוע תא
.[ונידיל םיאצמנה םיבאזהו תויראה לש םתליפנ


.ןמה לש ותלפמב ונל הארי אוה ,ןתבילצו שרתו ןתגב לש ןתלפמב ונארהש ימ ךכ
.םינורחאה ןמ ונל ערפי אוה ,םינושארה ןמ ערפש ימו
.ץע לע םהינש ולתיו ?ןינעה ןמ הלעמל ביתכ המ
.בלציל שיאה ותוא לש ופוס ףא


ד

:רחא רבד
?רהרה ימו .םש ויה םירבד ירוהרה שורושחא ךלמה לדג הלאה םירבדה רחא
:רמא הדוהי 'ר
.ושע יבא ןמ איה יתבורק איה ,תידוהי רתסא םא :רמא .רהרה ןמה
.בקעיל ושע חא אלה ('א יכאלמ) :ביתכד אוה אדה
.ולאל ולא םיבורק םיוגה לכ ,איה היוג םאו


ה

:רמא סחנפ 'ר
.םיבכוכ ידבועל דחאו לארשיל דחא ,םלועב ודמע םירישע ינש
.םתערל אלא םנוממ םהל דמע אלו
ףסוי ןימטהש בהזו ףסכ לש תורצוא אצמש ,לארשיב חרק
.הדוהי יכלמ תורצוא חקל ,םיבכוכ ידבועב ןמהו
.וממורו ולדגו דמע םירש וינפל וינב תרשעו ורשע תא ךלמה הארש ןוויכו
יגגאה אתדמה ןב ןמה תא שורושחא ךלמה לדג הלאה םירבדה רחא :ביתכד אוה אדה
.ול םיוחתשמו םיערוכ והיש ךלמה הוצו .והאשניו
היה ןמהל הוחתשמ היהש ימ לכו ,ובל לעו וידגב לע םקורמ םלצ ול השע ?ןמה השע המ
.םיבכוכ תדובעל הוחתשמ


ו
'וגו ךלמה רעשב רשא ךלמה ידבע לכו

:חתפ אנינח רב יסוי יבר
:אוה ךורב שודקה ינפל לארשי תסנכ הרמא .יל חפ םיאג ונמט (מ"ק םילהת)
.ינליפהל םיבכוכ ידבוע יל ושרפ הדוצמ ,םלוע לש ונוביר
.םיבכוכ תדובע דובע יל םירמוא
,יתשנענ םהל תעמוש ינא םא
.יתוא ןיגרוה ןה םהל עמוש ינא ןיא םאו
.ןיעמה יפ לע הדוצמ ול ושרפו ,םימל אמצש באזל לשמ
,דוצינ ינירה תותשל דרא םא :רמא
.אמצב תמ ינירה ,דרא אל םאו


ז
םויו םוי וילא םרמאב יהיו

:יול 'ר רב ןימינב יבר םשב ןנחוי 'ר
.הוש ןתלודגו ,הוש ןסינ לחר לש הינב
- הוש ןסינ
.םוי םוי ףסוי לא הרבדכ יהיו (ט"ל תישארב) :ביתכד אוה אדה
.םהילא עמש אלו םויו םוי וילא םרמאכ יהיו ביתכ ןאכו
.הלצא בכשל הילא עמש אלו ביתכ ןלהלו

- הוש ןתלודגו
,ףסוי די לע התוא ןתיו ודי לעמ ותעבט תא הערפ רסיו (א"מ םש) :ביתכד אוה אדה
.שש ידגב ותוא שבליו
.יכדרמל הנתיו ןמהמ ריבעה רשא ותעבט תא ךלמה רסיו ביתכ ןאכו
.ךרבא וינפל וארקיו ,ול רשא הנשמה תבכרמב ותוא בכריו (םש) ביתכ ןלהל
.ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאל השעי הככ וינפל וארקו ,סוסהו שובלה ןותנו ביתכ ןאכו


ח

?ךלמה תוצמ תא רבוע התא עודמ ול רמואש ימל יכדרמ םהל רמא המ

:רמא יול 'ר
לספ השעי רשא שיאה רורא (ז"כ םירבד) הרותב ונל ריהזה ונבר השמ :יכדרמ םהל רמא
.םיבכוכ תדובע ומצע השוע הז עשרו .הכסמו
.אוה בשחנ המב יכ ופאב המשנ רשא םדאה ןמ םכל ולדח ('ב היעשי) ונריהזה איבנה והיעשיו
,ץראל הצוחב ודלונ םיטבשה לכש ,אוה ךורב שודקה לש ןיריטנגסיא ינאש אלא דוע אלו
.לארשי ץראב דלונ ינקזו
'וגו ןמהל ודיגיו דימ .היל רמינו :היל ןורמא
.ינקזל הוחתשה אלה ונקז ,היל ןורמא :ןמה ןול רמא
.ווחתשיו לחרו ףסוי שגנ רחאו 'וגו תוחפשה ןשגתו (ז"ל תישארב) :ביתכד אוה אדה
?ןימינב דלונ אל ןיידעו :ביתיה
.ןמהל ודיגיו ביתכד אוה אדה :היל ןירמא


ט
ול הוחתשמו ערוכ יכדרמ ןיא יכ ןמה אריו


:וביא יבר רמא
.תוארמ םיעשר לש םהיניע הנכשחת (ט"ס םילהת)
.םנהיגל םתוא תודירומ םיעשר לש םהיניע תיארמש יפל
.םדאה תונב תא םיהלאה ינב ואריו ('ו תישארב) :ביתכד אוה אדה
.ןענכ יבא םח אריו ('ט םש)
.ןענכ תונב תוער יכ ושע אריו (ח"כ םש)
.רופצ ןב קלב אריו (ב"כ רבדמב)
.לארשי תא ךרבל 'ה יניעב בוט יכ םעלב אריו (ח"כ םש)
.ול הוחתשמו ערוכ יכדרמ ןיא יכ ןמה אריו

םיקידצ לש םהיניע תיארמש יפל ,ראת םיקידצ לש םהיניע תיארמ לבא
.הנוילעה הלעמל םתוא הלעמ
.םישנא השלש הנהו אריו ויניע אשיו (ח"י תישארב) :ביתכד אוה אדה
.ליא הנהו אריו (ב"כ םש)
.הדשב ראב הנהו אריו (ט"כ םש)
.הנסה הנהו אריו ('ג תומש)
.סחנפ אריו (ה"כ רבדמב)
,םהיניע תיארמב םיחמש םה ךכיפל
.וחמשיו םירשי וארי (ז"ק םילהת) :רמאנש


י
ודבל יכדרמב די חולשל ויניעב זביו

.יוזב ןב יוזב
,הרוכבה תא ושע זביו (ה"כ תישארב) ביתכ ןלהל
.םידוהיה לכ תא דימשהל ןמה שקביו ויניעב זביו ביתכ ןאכו

:רמא אינוקל ןב יסוי ןב ןועמש 'ר
- םירוצל לארשי ולשמנ ןידה אמלעב
.ונארא םירוצ שארמ יכ (ג"כ רבדמב) :רמאנש
.םתבצוח רוצ לא וטיבה (א"נ היעשי)
- םינבאכ ולשמנ
.לארשי ןבא העור םשמ (ט"מ תישארב) :רמאנש
.םינובה וסאמ ןבא (ח"יק םילהת)

.םישרחב ולשמנ םלועה תומואו
םירצוי לבנ רבשכ הרבשו ('ל היעשי) :ביתכד אוה אדה
.ארדיקל יוו ,הפיכ לע ארדיק הלפנ .ארדיקל יוו ,ארדיק לע הפיכ הלפנ
.ארדיקל יוו ךכ ןיבו ךכ ןיב
.םהידי תחתמ ולש תא לטונ אוה ,םהל גוודזמו אב אוהש ימ לכ ךכ
:רצנדכובנ םולחב רמוא אוה ןכו
.אפסח אשחנ אלזרפ תקדהו ןידיב אל יד ןבא תרזגתא ארוטמ יד ('ב לאינד)

:יאני רב אייח יבר רמא
.הינובזל היל יוו הינבזימל היל יוו ,אקושב אנבדזמ אכלמד אריפרופ
.[ותוא הכומל יואו הנוקל יוא - קושב רכמנ ךלמה ליעמ=]
.ןהב ראפתמ אוה ךורב שודקהש אריפרופ ןה לארשי ךכ
.ראפתא ךב רשא לארשי (ט"מ היעשי) :ביתכד אוה אדה
.חקולל ול יואו ,רכומל ול יוא .ןירכמנ ןהו
?המוד אוה המל אעישר ןמהד לשמ
,ונק תא םיה ףטשו ,םיה תפש לע ןק השעש ףועל
.םי השביו השבי םי השענש דע םשמ זז יניא רמאו
.םיל ךילשמו השביה ןמ רפע לטונו ,השביל ךפושו ויפב םיה ןמ םימ לטונ ?השע המ
?ליכי תא המב ףוס ףוס ,אלזמ עימטו אדג שיב :ול רמאו ויבג לע ול דמעו וריבח אב
,לוכיבכ ,םדימשהל יתרמא ינא ,םלועבש הטוש יא :עשרה ןמהל אוה ךורב שודקה ול רמא ךכ
.יתלכי אלו
וינפל ץרפב דמע וריחב השמ ילול םדימשהל רמאיו (ו"ק םילהת) :רמאנש
.תיחשהמ ותמח בישהל
?דבאלו גורהל דימשהל תרמא התאו
.אבילצל תאו אבזישל ןוניאד ,ןוהישיר ףלח םרותמ ךשיר !ךייח


אי
'וגו ןסינ שדח אוה ןושארה שדחב

.תולרוג ליפמ ינירה ?ןהב טלוש ינא ךאיה :רמא ,לארשי תא דבאל עשרה ןמה רמאשכ ,ינת
.לרוג ודי ימע לעו (ד לאוי) תחווצ שדוקה חורו
.בלצהל הלוע ךלרוג ,עשר ןב עשר :אוה ךורב שודקה ול רמא
? המל .לרוגה לפנ וילע ."לרוגה אוה רופ ליפה"
.םיקידצה לרוג לע עשרה טבש חוני אל יכ (ה"כק םילהת)

םימיב רופ ליפה הלחתב
.םויל םוימ :רמאנש

.תבשב דחא םויב רופ ליפה
:רמאו אוה ךורב שודקה ינפל ורש דמע
,הלילו םמוי יתירב אל םא (ג"ל הימרי) תרמאו ,ץראו םימש וארבנ יב םלוע לש ונוביר
.יתמש אל ץראו םימש תוקח
.םרשבב תירב שי
.רמשת יתירב תא התאו (ז"י תישארב) :ביתכד
.םכרשבב יתירב התייהו (םש) ביתכו
.הרות וז - םהיפב תירב שיו
.ךיפמ הזה הרותה רפס שומי אל ('א עשוהי) :ביתכד
'וגו הטמל ץרא ידסומ ורקחיו הלעמלמ םימש ודמי םא (א"ל הימרי) תרמאו
םימיה לכ ינפל יוג תויהמ ותבשי לארשי ערז םג (םש) ביתכו
.ןתוא הלכמ התא ךכ רחאו ,הלחת ץראו םימש רוקע ?ןדבאל שקבמ הז עשרו

ינש םויב רופ ליפה
:רמאו אוה ךורב שודקה ינפל ורש דמעו
.םינותחתה םימל םינוילעה םימ ןיב תלדבה ינש םויב :םלוע לש ונוביר
.תומואה ןמ םה םילדבומ לארשי ןכו
.יל תויהל םימעה ןמ םכתא לידבאו ('כ ארקיו) :ביתכד אוה אדה
.םתוא הלכ רחאו םינותחתו םינוילע ךופה ?ןדבאל הצור הז עשרו

רופ ליפה ישילש םוי
:רמאו אוה ךורב שודקה ינפל ורש דמעו
.תורשעמו תומורת םהמ ןישירפמ לארשיו ,םיערז וארבנ וב ישילש םוי :םלוע לש ונוביר
.ןהב ךינפל ןיסלקמ לארשיו ,תונליא וארבנ ובו
.'וגו רדה ץע ירפ ןושארה םויב םכל םתחקלו (ד"כ ארקיו) :ביתכד אוה אדה
.םיב םירזג רשע םינש רזגנ לארשילו .םיל םימה ווקנ ובו
?ןימייק ךאיה ונא ,םילטב לארשי םא וישכעו

רופ ליפה יעיבר םוי
:וינפל רמאו אוה ךורב שודקה ינפל ורש דמעו
.לארשי לש ןרואל שמתשהל תורואמה וארבנ וב יעיבר םוי :םלוע לש ונוביר
.ךחרז הגנל םיכלמו ךרואל םיוג וכלהו ('ס היעשי) :ביתכד אוה אדה
.םיבכוכל ולשמנ ךינבו ,םיבכוכה וארבנ ובו
?ןימייק ונא ךאיה םדבאת םא

.ישימח םוי רופ ליפה
:וינפל רמאו אוה ךורב שודקה ינפל ורש דמע
,תונברק בירקהל תיוצ םהמו ,(תומהבו) תופוע וארבנ וב ישימח םוי :םלוע לש ונוביר
.תוירבל הצרתמו רפכמ התא םהבו
?ןברק בירקמ ימ םילטב םה םאו

.ישש םויב רופ ליפה
:וינפל רמאו אוה ךורב שודקה ינפל ורש דמע
.ומשב ךינבל תארקו ןושארה םדא ארבנ וב ישש םוי :םלוע לש ונוביר
.םתא םדא יתיערמ ןאצ ינאצ ןתאו (ד"ל לאקזחי) :ביתכד אוה אדה
.םהב טולשי ךכ רחאו םדאה לכ רוקע ,ןרקעל שקבמ התא םאו

.רופ ליפה תבש םויב
:וינפל רמאו אוה ךורב שודקה ינפל ורש דמע
.וללכתשנו ךישעמ לכ ורמגנ וב תבש םוי :םלוע לש ונוביר
.יעיבשה םויב םיהלא לכיו ('ב תישארב) :ביתכד אוה אדה
.םלועל איה תוא לארשי ינב ןיבו יניב (א"ל תומש) ביתכו
.םתוא הלכמ התא ךכ רחאו ,התוא לטבו תבשה תא רוקע ,םתוא רוקעל שקבמ התא םאו

- םימיב וב לפונ לרוגה ןיאש עשר ותוא הארש ןוויכ

םישדחל רזח
.חספ תוכז וב הלעו ןסינ שדחב ליחתה
.וב רשע השמחב לארשיל םהל ןתינש ןמה תוכזו ,ןטק חספ תוכז רייאב
.הרותה תוכז ןויסב
.ץראה תוכז זומתב
:אוה ךורב שודקה ינפל ורמאש ?באו זומתב לרוגה הלע אל המל :דועו
.השמח באבו השמח זומתב :ךינבל ונב ועריאש תונערופ ונייד ,םלוע לש ונוביר
.המלשנ ובש םילשורי לש המוחה תמלשה תוכז לולא הלע
.לולאל השמחו םירשעב המוחה םלשתו ('ו הימחנ) :ביתכד אוה אדה
.המהב רשעמל הנשה שאר לולאב דחאב ןמת ןנינתד איההכ ,המהב רשעמ תוכז םגו
.םילגרו רופכו רפוש תוכז ירשתב הלע
.התמ ובש ונמא הרש תוכז ןושחרמב הלע
.הכונח תוכז - ולסכ
.ארזע תוכז - תבט הלע
'וגו ןהכה ארזע ולדביו הלוגה ינב ןכ ושעיו ('י ארזע) :ביתכד אוה אדה
'וגו תוירכנ םישנ ובישוהה םישנא לכב ולכיו
.הלודגה תסנכ ישנא תוכז - טבש הלע
.הכימ םלצ לעו העבגב שגליפ לע לארשי לכ וב וצבקתנ וב השלשו םירשעב
.חומשל עשרה ליחתה .תוכז םוש וב אצמ אלו - רדא שדח שאר הלע

תולזמב קדבו רזח
.חספ תוכז - הלט
.תיבל הש תובא תיבל הש שיא (ב"י תומש) :ביתכד אוה אדה

.רוש ארקנש ףסוי תוכז אצמנ - רוש
ןברק תוכזו ול רדה ורוש רוכב (גל םירבד) :ביתכד אוה אדה
דלוי יכ זע וא בשכ וא רוש (בכ ארקיו) :רמאנש

.םימואת וארקנש חרזו ץרפ תוכז וב אצמנ - םימואת
.הנטבב םימואת הנהו (חל תישארב) :ביתכד אוה אדה

.הירא ארקנה הדוהי טבשמ היהש לאינד תוכז - הירא
הדוהי הירא רוג (טמ םש) :רמאנש

.הלעב יתלוז שיא העדי אלש הלותבכ ןימוד ןהש ,הירזעו לאשימ היננח תוכז - הלותב
.ןתדוהיב וקיזחהו םהיתותדו םהיהלא וניש אל םה ךכ

.בויא הז - םינזאמ
.לאקזחי הז ברקע יסעכ לקשי לוקש ול ('ו בויא) :רמאנש
.ףסוי הז תשק בשוי התא םיברקע לאו ('ב לאקזחי) :רמאנש
.בקעי הז ידג ותשק ןתיאב בשתו (טמ תישארב) וב :רמאנש
.השמ הז ילד םיזעה יידג תורוע תאו (ז"כ םש) :רמאנש
.ונל הלד הלד םגו ('ב תומש) וב :רמאנש

:רמאו דימ חמשו ,תוכז ול אצמנ אלו רדא שדחב שמשמ אוהש םיגד לזמ ול אב
.ןבר השמ תמ רדאבש אלא דוע אלו .תוכז ול ןיא ולזמו ,תוכז ול ןיא רדא
.השמ דלונ רדאב דחאבו ,השמ תמ רדאב דחאבש עדי אל אוהו
.ןתוא עלוב ינא ךכ ,ןיעלוב םיגדהש םשכ :רמאו
.ןיעלוב םימעפו ןיעלבנ םימעפ םיגד !עשר :אוה ךורב שודקה ול רמא
.ןיעלובה ןמ עלבנ שיאה ותוא וישכעו

:ןנח יבר רמא
.םהיאנושב המה םידוהיה וטלשי רשא ,אוה ךופהנו :ביתכד אוה אדה

:אמוחנת יבר רמא
.לארשי תא תוחמל 'ה רבד אלו (ד"י ב"מ)
:רבד ךכ אלא
.קלמע רכז תא החמא החמ יכ (ז"י תומש)
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ