ט השרפ

:השרפה ןכות
רתסא שבלתו ישילשה םויב יהיו
ךתשקב המו הכלמה רתסא ךל המ :ךלמה הל רמאיו
הכלמה רתסא האיבה אל ףא ןמה רמאיו


א
רתסא שבלתו ישילשה םויב יהיו


,תחאה הרענה לע הנימי די םשתו ,היתורענ יתש תא המע חקתו ,התראפת ידע תאו היפי ידגב
.תוכלמה קוחכ הילע ךומסתו
.הילע רשא הצרא בהזה עוגנ יתלבל ,הידע תכמוסו התריבג ירחא תכלוה תינשה הרענהו
.וינפל דמעתו ,ךלמה חכנ תימינפה רצחב אבתו ,הבלב רשא הגאדה סכתו הינפ ליהצתו

,וינפ לומל תדמוע רתסא אריו ויניע אשיו ,הרקי ןבאו בהז שובלב ותוכלמ אסכ לע בשוי ךלמהו
.האירק אלב וינפל אובתו ,ותרות הרפה רשא לע דאמ ותמח וב רעבתו

,ובלב רשא המחה בורמ תורעוב שאכ ויניע הנהו ,ךלמה ינפ תא ארתו היניע תא רתסא אשתו
תכמוסה הרענה לע השאר םשתו ,החור גפתו ,דאמ להבתתו ךלמה ףצק תא הכלמה רכתו
.הנימי

ףסויו ,ךלמה ינפל ןח הל ןתיו ,וב החטב רשא המותיה רעצל ןפיו ,ומע לע לומחיו ,וניהולא אריו
.הרדה לע רדהו הייפוי לע יפוי

.הראווצ לע ועורז ךלשיו ,הקשניו הקבחיו רתסא לא ץריו ,ואסיכמ הלהבב ךלמה םקיו

,ךילע תלטומ הנניא ונרדס רשא תאז תדה יכ ,ידחפת המל הכלמה רתסא :ךלמה הל רמאיו
.יתרבחו יתיער תא רשאב
?ילא ירבדת אל ךיתיאר רשאכ עודמ :הל רמאיו
:ךדובכ ינפמ ישפנ הלהבנ ךיתיאר רשאכ ,ךלמה ינדא :רתסא רמאתו


ב
'וגו ךתשקב המו הכלמה רתסא ךל המ :ךלמה הל רמאיו

.'וגו התשמה לא ןמהו ךלמה אבי ,בוט ךלמה לע םא :רתסא רמאתו
.'וגו ןמה תא ורהמ :ךלמה רמאיו
.'וגו רתסא התשע רשא התשמה לא ןמהו ךלמה אביו
.בל בוטו חמש אוהה םויב ןמה אציו
.המח ןמה אלמיו ,ונממ עז אלו םק אלו ךלמה רעשב בשוי יכדרמ תא ןמה תוארכו
.'וגו ןמה קפאתיו
.'וגו ותשא שרז תאו ויבהוא תא אביו
,הצע ילעב השמחו םיששו תואמ שלש ול ויהש ,ותשא שרזכ הצע תתל םיעדוי ויה אל םלוכבו
.המחה תומי ןינמכ
אל םא ול לכות אל ,אוה םידוהיה ערזמ םא ,וילע לאוש התאש הז םדא :ותשא ול הרמא
.ותמוא ינבמ דחא הסינ אלש המב המכחב וילע אבת
.ויריבחו היננח ולצוה רבכ ,שאה ןשבכל וליפת םאש
.וכותמ לאינד הלע רבכ ,תוירא בוגל םאו
.וכותמ ףסוי אצי רבכ ,םירוסאה תיבב והרסאת םאו
.הינימ קפנו אוה ךורב שודקה ול רתענו השנמ ןנחתה רבכ ,ויתחת קיסת ילומב םאו
.רבדמב ויתובא וברו ורפ רבכ ,הינולגת ארבדמב םאו
.ולצינו ודמע ןלוכבו וסנתנ תונויסנ המכו
.ריוע דכ יאתשלפמ אתשפנ המכו המכ לטקד ןושמש ירה ,רוועת ויניע םאו
.הינמ ביזתשאד יומע ןמ דח ןניחכשא אלד ,אבילצ לע היתי בולצ אלא
.ץעה שעיו ןמה ינפל רבדה בטייו :דימ

?ץעה ותוא היה םיצע הזיאמ
:םימכח ורמא
:תישארב יצע לכל אוה ךורב שודקה ארק ,וניכהל אבש העשב
?וילע הז עשר הלתיו ומצע ןתי ימ

,םירוכב לארשי ןיאיבמ ינממש ,ימצע תא ןתא ינא :הרמא הנאת
.הרוכבכ לארשי ולשמנש אלא דוע אלו
.התישארב הנאתב הרוכבכ ('ט עשוה) :ביתכד אוה אלה

.לארשי ולשמנ יבש ימצע תא ןתא ינא :הרמא ןפג
.עיסת םירצממ ןפג ('פ םילהת) :ביתכד אוה אדה

.לארשי ולשמנ יבש ,ימצע תא ןתא ינא :רמא ןומר
.ךתקר ןומרה חלפכ ('ד ש"הש) :רמאנש

.לארשי ומדנ יבש ימצע תא ןתא ינא :רמא זוגא
.יתדרי זוגא תנג לא ('ו םש) :ביתכד אוה אדה

.הוצמל לארשי ןילטונ ינממש ימצע תא ןתא ינא :רמא גורתא
.'וגו רדה ץע ירפ ןושארה םויב םכל םתחקלו (ג"כ ארקיו) :ביתכד אוה אדה

.לארשי יב ולשמנש ימצע תא ןתא ינא :רמא סדה
.הלוצמב רשא םיסדהה ןיב דמוע אוהו ('א הירכז) :רמאנש

.לארשי ולשמנ יבש ימצע תא ןתא ינא :רמא תיז
.ךמש 'ה ארק ראת ירפ הפי ןנער תיז (א"י הימרי) :רמאנש

.לארשי ולשמנ יבש ימצע תא ןתא ינא :רמא חופת
.םינבה ןיב ידוד ןכ רעיה יצעב חופתכ ('ב םירישה ריש) :רמאנש
.םיחופתכ ךפא חירו ('ז םש) ביתכו

לארשי ולשמנ יבש ימצע תא ןתא ינא :רמא לקד
.רמתל התמד ךתמוק תאז ('ז םש) :ביתכד אוה אדה

.ק"מהיב הנבנו ,ןכשמה השענ ונממש ,ונמצע ןתינ ונא :ורמא םישורב יצעו םיטש יצע

.קידצל םילשמנ ונאש ,ונמצע ןתינ ונא :ורמא רמתו זרא
.הגשי ןונבלב זראכ חרפי רמתכ קידצ (ב"צ םילהת) :רמאנש

.לארשי ולשמנ יבש ימצע תא ןתא ינא :הרמא הברע
.בלולבש ןינימה תעבראל הוצמל ןילטונ ינממו םימ ילבי לע םיברעכ (ד"מ היעשי) :רמאנש

לע] (המב) יל ןיאש ינא ,םלוע לש ונוביר :אוה ךורב שודקה ינפל ץוקה רמא העש התואב
האנו ,ביאכמ ץוק אוהו ,ץוק ימש ארקנ ינאש .הז אמט הלתיו ,ימצע תא ןתא ,תולתל [המ
.ואשעו ואצמ ונממו .ץוק לע ץוק הלתיש

,ותיב חתפ לע וניכה וינפל והואיבהש ןוויכו
.וילע יכדרמ הלתי ךאיה וידבע תוארהל וילע ומצע דדמו
.תישארב ימי תששמ ץעה ךל ןקותמ ,ץעה ךל האנ :לוק תב ותבישה

:ןירמא ןמתד ןנבר
?הרותה ןמ ןמהל ןיינמ
.ץעה ןמה :היל שירד ,ץעה ןמה (ג תישארב) :רמאנש

:רחא רבד
.םימי השולשמ רתוי הרצב ןינותנ לארשי ןיא םלועל ,ישילשה םויב יהיו
- ביתכ םהרבאב ירהש
.קוחרמ םוקמה תא אריו ןיניע תא םהרבא אשיו ישילשה םויב (ב"כ תישארב)
.םימי תשלש רמשמ לא םתוא ףסאיו (ב"מ םש) - םיטבשה
.תוליל השלשו םימי השלש גדה יעמב הנוי יהיו ('ב הנוי) :רמאנש - הנוי

- םימי תשלשל אלא םייח ןניא םיתמהו
.וינפל היחנ ונמיקי ישילשה םויב ('ו עשוה) :רמאנש
.םתינעתל םימי השלש ףוסב השענ הזה סנה םגו
.תוכלמ רתסא שבלתו ישילשה םויב יהיו :ביתכד אוה אדה

:ןמה רמא ,ותשו ולכאש ןוויכו .ןסינב רשע השמחב ךלמה םע הדועסב ןמהל הארקו החלשו
.דאמ ובלב חמשו .ינממ לודג תוכלמה לכב ןיאו ,יתוא תדבכמ ותשאו ,יתוא לדגמ ךלמה
.בל בוטו חמש אוהה םויב ןמה אציו :ביתכד אוה אדה


ג
'וגו הכלמה רתסא האיבה אל ףא ןמה רמאיו

.ףאב ודבאו ,ףאב וחתפש םה העברא
.ןמהו ,חרק תדעו ,םיפואה רשו ,שחנ :ןה ולאו
.םיהלא רמא יכ ףא ('ג תישארב) :ביתכד ,שחנ
.ימולחב ינא ףא ('מ םש) :ביתכד ,םיפואה רש
.ץרא לא אל ףא (ז"ט רבדמב) :ביתכד ,חרק תדע
.הכלמה רתסא האיבה אל ףא :ביתכד ,ןמה


ד

םיבשוי תוקוניתהו ,שרדמה תיבב בשוי היהש ואצמו ,יכדרמ לצא ךלה ץעה השעש רחאל
.םיכובו םיקעוצ ויהו .הרותב םיקסועו ,םהינתמב םיקשו ,וינפל
דיקפהו לזרב לש תואלשלש םהילע ךילשה .תוקונית ףלא [ב"כ] (ב"י) םש אצמו םתוא הנמו
.יכדרמ תא הלתא ךכ רחאו ,הלחת תוקוניתה ולא גורהא רחמל :רמאו ,םירמוש םהילע

ותומתש םדוק ותשו ולכא ונינב :םהל תורמואו ,םימו םחל םהל תואיבמ םהיתומא ויהו
.דימ בערב ותומת אלו ,רחמל
ךותמ אלא התשנ אלו לכאנ אל ונבר יכדרמ ייחב םיעבשנו ,םהירפס לע םהידי ןיחינמ ויה
.תומנ ונתינעת
יתשבכ םתייכב לוק אוה ךורב שודקה עמשו ,םורמל םתעוש התלעש דע ,היכבב םלוכ ועג
.הלילב תועש

:רמאו ,םימחר אסכב בשיו ןיד אסכמ דמעו ,אוה ךורב שודקה לש וימחר ולגלגתנ העש התואב
?םיאלטו םיידגכ עמוש ינאש הזה לודג לוק המ
:רמאו אוה ךורב שודקה ינפל ונבר השמ דמע
השלש םויה תינעתב םייורש םהש ךמע ינטק אלא ,םה םיאלט אלו םיידג אל ,םלוע לש ונוביר
.םיאלטו םיידגכ םטחושל ביואה הצור רחמלו ,תוליל השלשו םימי
,טיט לש םתוחב תומותח ויהש ,םהילע רזגש תורגא ןתוא אוה ךורב שודקה לטנ העש התואב
.הליל ותואב הלהב שורושחא לע ליפהו ,םערקו
.'וגו אוהה הלילב :ביתכד אוה אדה
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ