ותשאל לעב ןיב

הדגאה ןמ

רמאנש ,םדא וניא ,השיא ול ןיאש םדא לכ :רזעילא יבר רמא
.(ב ,ה תישארב) "םדא םמש תא ארקיו ...םארב הבקנו רכז"
(טמ תומבי)
יורש השיא ול ןיאש םדא לכ :יאלינח יבר רמא ,םוחנת יבר רמא
אלב :ורמא לארשי ץראב .הבוט אלב ,הכרב אלב ,החמש אלב
.םולש אלב ףא :רמא הלוע רב אבר .המכח אלבו הרות
במ תומבי

,ץרא ךרד הרות הדמיל" :"...שריא רשא...הנב רשא" :וניתובר ונש
רמא המלש ףאו .השיא אשיי ךכ רחאו ,םרכ עטייו ,תיב הנביש
"ךתיב תינבו רחא ,ךל הדשב הדתעו ךתכאלמ ץוחב ןכה" :ותמכחב
"ךל הדשב הדתעו" ;תיב הז "ךתכאלמ ץוחב ןכה" .(זכ ,דכ ילשמ)
.השיא וז "ךתיב תינבו רחא" ;םרכ הז
דמ הטוס
.םתלכוא שא ,וכז אל ;םהיניב הניכש ,וכז - השיאו שיא :אביקע יבר שרד
זי הטוס

ויתונבו וינב ךירדמהו ,ופוגמ רתוי הדבכמהו ,ופוגכ ותשא תא בהואה
יכ תעדיו" רמוא בותכה וילע - ןקרפל ךומס ןאישמהו ,הרשי ךרדב
."ךלהא םולש
בס הטוס

.

הייברו היירפ

ודבל םדאה תויה בוט אל
קוספה תא ל"זח ושרדש יפכ ,החפשמ תמקה איה האירבה לש תויזכרמה תורטמה תחא
.(חי ,המ והיעשי) "הרצי תבשל - הארב והות אל"

ךפוש" בותכ ןכש ,םימד ךפוש וליאכ הייברבו היירפב קסוע וניאש ימ לכ :םימכח ושרדו
וניא הייברבו היירפב קסועה :הז לומ הזש דמלל ,"וברו ורפ םתאו" ול ךומסו ,"םדאה םד
.ךפהל םג ךא ,םימד ךפוש

דימלת .הרותב וימי לכ קסעו ,היה ןדקשש ,יאזע ןב ןועמש ,דומלתה ימכח ןיב היה דחא
השא אשנ אל יאזע ןב .םינדקשה ולטב ותומבש רמאנ ,תמ רשאכו ,היה אביקע יברל רבח
םייקתיש םלועל רשפא .הרותב הקשח ישפנו ,השעא המ :ורמאב תאז ריבסהו ,וימי לכ
ךכ לע ?םירחאל המגוד שמשל יאזע ןב ןועמש לוכי םאה .(ב,גס תומבי) םירחא ידי לע
:ש"ארהו ם"במרה וקלח

חרטי אלש ידכ השיא אשיל ארייתמו הב דורטו הרותב קסועה םדא יכ ,בתכ ם"במר
רוטפ הווצמב קסועהש ןוויכ ,ויאושינ תא רחאל ול רתומ - הרותה ןמ לטבתיו ויתונוזמב
לכ הב קבדנו ,יאזע ןבכ הרותב ושפנ הקשחש ימ :הרות דומלתב ןכש לכו ,הווצמה ןמ
.וילע רבגתמ ורצי אהי אלש אוהו .ןווע ודיב ןיא ,השיא אשנ אלו וימי

רחאו דמלי' ,ם"במרה רמאש המ" :בתכו הלא ם"במר ירבד לע קלח (ש"ארה) רשא ונבר
הייברו היירפמ לטבתיש ןכתיי אלש .יתעדי אל דומיל ותואל הבצק ,'השיא אשיי ךכ
."הרותב ושפנ הקשחש ,יאזע ןבכ אלא הזל תושר ונאצמ אלש ,וימי לכ

?הווצמה תא םייק יתמ
תא םייק אל - ותמו םינב ול ויה .תבו ןב ול שי םא םדא םייק הייברו היירפ תווצמ
אלש םירפוס ירבדמ הווצמ אוה ירה ,הווצמה תא םדא םייקש יפ לע ףאו .הווצמה
וליאכ לארשיב תחא שפנ ףיסומה לכש ,וחוכב שיש ןמז לכ הייברו היירפמ לטביי
ירוהרה ידיל אובי אלש ,השיא אלב םדא בשי אלש םימכח תווצמ ןכו .םלוע הנב
.הרבעב דשחית אלש ,שיא אלב השיא בשת אל ןכו .הרבע

.
דוחייו הקחרה
רהה ןמ 'ש ברה

תוקחרה
הלא וברקתי אלש ידכו ,הלאמ הלא םישנו םישנא קיחרהל ידכ ל"זח וויצ םיבר םיווצ
.תורענו םירענ דחי ודקרי אלש ןאכמו ,הלא לא

ושריפ (טי ,חי ארקיו) "הורע תולגל ברקת אל התאמוט תדנב השא לאו" בותכה תא
לכו .(ב ןתנ יברד תובא) "'ברקת אל' רמול דומלת ?הנקשניו הנקבחי לוכי" :ל"זח
םיעבונה םינידה לכ לע ,הדינ איה האושנ אל הריעצ לכ .ללכב תינפוג תוברקתה
.ךכמ

תעשב הרות רפסב תעגל וא ללפתהל וא תסנכה תיבל תכללמ תוענמנה תוידרפס תונב שי
תכלל ,ללפתהל תולוכי תונבה יכו ,ךכ גוהנל ןיא יכ ,הרוה ףסוי הידבוע ברה .רוזחמה
.הרות רפסב תעגלו תסנכ תיבל

דוחיי רוסיא
םע וא ותב םע םדאל טרפ ,דחייתהל השיאו שיא לכל רוסאש לארשיב םסרופמ רבדה
אל לבא ,דחייתהל םיאשר ותוחא םע חא .הדינ איהש העשב םג ותשא םע שיאלו ומא
.הז םע הז דחייתהל םירוסא סרואמ גוז םג .עבק ךרד דחי ורוגי

.םשל םיאב םישנא ןיאש ,דחוימ םוקמב השיאה םע שיאה היהיש אוה דוחייה

תוירע יניד תרימשב ישוקה
תואיבהמו תוירעה ןמ ומכ ונממ שורפל םעה בורל השקש הלוכ הרותה לכב רבד ךל ןיא
וז הווצמ ולביקו וכב ,תוירעה לע לארשי ווטצנש העשב :םימכח ורמא .תורוסאה
.תוחפשמ יקסע לע - "ויתוחפשמל הכוב" רמאנש ,הייכבבו תמוערתב

אצומ התא ןיאו ".םתדמחמו םהל הוואתמ םדא לש ושפנ תוירעו לזג" :םימכח ורמאו
בור" :םימכח ורמא דועו .תורוסא תואיבבו תוירעב םיצורפ םהב ןיאש ןמזו ןמז לכב להק
הז רבדב ורצי ףוכל םדאל ול יואר ךכיפל ."ערה ןושל קבאב לוכהו ,תוירעב טועימ ,לזגב
ילודג .ןהמ לצניהל ידכ הנוכנ העדבו הרוהט הבשחמבו הרתי השודקב ומצע תא ליגרהלו
דמלל ידכ ,"יתלכ ינפמ ורהזיה ,יתב ינפמ ורהזיה" :םהידימלתל םירמוא ויה םימכחה
.דוחייה ןמ וקחרתיו הז רבדמ ושייבתי אלש םהידימלתל

םהו ,םילודג םימרוג ולאש ,םיבגע ירבדמו תורכשה ןמו קוחשה ןמ קחרתהל וגהני ךכו
תאז לכמ הלודג .הרתי הרהטל םרוג הז גהנמש ,השיא אלב בשי אלו ,תוירע לש תולעמ
תוירע תבשחמ ןיאש ,המכחב ותעד ביחריו ,הרות ירבדל ותבשחמ ומצע הנפי :ורמא
.המכחה ןמ יונפ בלב אלא תרבגתמ

.

[םיעטק] הכת ןמיס ש"בירה ת"וש

.יסניטלא קחצי ברל

:תלאש
םא ."התורע תולגל ברקת אל ,התאמוט תדנב השא לאו" :הרותב בותכש המ ךל ראבל
?היונפב ןיב ,ותשאב ןיב :הדינ השיא לכ לע רמאנ

:הבושת
תשאב ןיב ,ותשאב ןיב אלא ,דבלב ותשאב אל ;הדינה תאיב רוסאש אוה רורב רבד
אקו ...סנק ןהל שיש תורענ ולא :(ט"כ) תובותכ תכסמב ונינש ןכו ...היונפב ןיב ,ורבח
תתימ ןהב ןיא ,תרכ רוסיאב ןהש פ"עא :הב םייסמו .הדינה לע אבה :והיידהב בישח
.רתוימ וב רובידהו .םלועמ םדא וב קפתסנ אלו ,טושפ רבד הזו ...ד"ב

ירהש .היונפל ותשא ןיב קליח אלו ."התאמוט תדנב השא לאו" :םתס רמא בותכה םג
:(ד"י) ןיקולה ןה ולאו קרפב וב ושרד ;"השא" :רמאש המו .'ךתשא לאו' רמא אל
ינוצר ,דבל הבירק וליפאש :ארפסב ושרד הזה בותכה ןמו .השיאו השיא לכ לע בייחל
,דוחי אלב וליפאו .הרותה ןמ הרוסא ;קושינו קובח :ןוגכ .האנה לש הבירק :רמול
.הזה ואלב הרוסא המצע הבירקהש יפל .האיבל שחימל אכילד

אלא יל ןיא ."התורע תולגל ברקת אל התאמוט תדנב השא לאו" :ארפסב םתה אינתד
הרוסאש הדינ אלא יל ןיא ."ברקת אל" :רמול דומלת ?ברקי אלש ןינמ ;הלגי אלש
דומלת ?ולגת לבו ,וברקת לב רוסיאב תוירעה לכש ןינמ ;הלגת לבו ברקת לב רוסיאב
.תולגל וברקת אל :רמול

קרפב רמאד ,תדפ יברכ ןל אמייק אלו .הרותה ןמ הז לע הקולש ,ל"ז ם"במרה בתכ ןכו
לבא .תוירע יולג לש הבירק אלא ,הרות הרסא אל :(ג"י ףד) תבש תכסמב ןושאר
אלא ;הרותה ןמ תוקלמ ןאכ ןיאש ,תוצמה רפס לע רבחש תוגשהב בתכ ל"ז ן"במרה
.אמלעב אתכמסא ,ארפסד אתיירבו ...הרומג האיבב

,תוירעה דוחי ירהש .הרותה ןמ רוסא ,הדינ הקזחוהש לכ ,היונפב ןכ םג ,הדינה דוחייו
,הדינהו .(:ו"ל ףד) ןידימעמ ןיא קרפ ,הרז הדובע תכסמב ,אידהב אתיאדכ ;הרותה ןמ
הרומח הזבו .(ד"נ ףד) ותמבי לע אבה קרפב אתיאדכ ;ןללכבו ,תוירעה ראשכ איה ירה
והובייח אלש ;המע דחייתהל ול הרוסא הניא ,הדינ ותשאש .הדינ ותשאמ ,הדינ היונפה
...רמוש דימעהל אלו ,ותיבמ ותשא תא איצוהל

היונפה דוחי ןיאש פ"עא ירהש .הדינ ותשאמ הזב איה הרומח ,הדינ הניאש היונפה ףאו
.וילע ורזג דוד לש וניד תיב םוקמ לכמ ;הרותה ןמ רוסא

.םולש התאו .ךשקובמ תאלמלו ,ךשורד םילשה ןעמל ,ךירצ היה אלש המב יתכראהו
.ךמולש שרוד ץפחו ,ךצפחכ

.ה"הלז תשש ר"ב קחצי ,ךנמאנ

.
החפשמה תרהט
רהה ןמ 'ש ברה

התאמוט תדנב השא לאו
.הורע תולגל ברקת אל
טי חי ארקיו

הדינ םד
רשא םיציבה לוכשאמ האציש ,תיפוקסורקמ תיציב השיאה םחרל העיגמ שדוחל תחא
םא .תיציבה תטילק םשל םידחוימ םייוניש תימינפה המקרה הרבע םחרב .הלחשב
רובעכ דלוויהל דיתעש ,רבועל חתפתהל איה ליחתת ,שיאה ערז ידי לע התרפוה תיציבה
,איהו ,םחרב םייקתהל הלוכי איה ןיא ,תיציבה התרפוה אל םא םלוא .םישדוח העשת
השיאה ףוגמ םישרפומ ,םד לש תמיוסמ תומכו התטילקל הנכוהש המקרה םע דחי
העברא ןיב םישנה בור לצא תכשמנ איהו ,"תסו" תארקנה איה וז השרפה .הצוחה
,השדח תיציב תטילק ךרוצל םיריעצ םיאת תמקרב םחרה דייטצמ הירחא .םימי העבשל
האופרה הרובס םויכ) ןוירהל סנכיהל הלוכי השיאה ןיא תסווה תפוקתב .הלילח רזוחו
.(1)(גוזה ינבל םיקיזמ הז ןמזב םיינימ םיסחיש

הדינ רוסיא
התייה וליפאו ,האיבבו הברקב הרוסא ,הלעמל ראבתנש יפכ ,הפוגמ םד אציש השיא
אלש יפ לע ףא ,המחר חתפנש עגרמ ,תלפמה וא תדלויה ןכו .רתויב הריעז םדה תפיט
לכ ,םימי ןיינמ ונמישכ אלא ןרוסיאמ תורהטנ תדלויהו הדינה ןיא .הדינכ ןניד ,םד ואר
םימיה ןיינמ רמג ירחאו .ןלהל טרופיש יפכו הרותה ןהל העבקש םימיה ןיינמכ תחא
ולבט אלו םימי ונמ וא ,םימי תונמל ילב הווקמב ולבט .הרות ןידכ הווקמב ולבטי
.הבורמ ןמז תסווה םד ןהמ קספ וליפאו ,ןהימי לכ ןרוסיאב ןה תודמוע ,הווקמב

,םדא ןהילע אב םאו ,ןה תוירע ירוסיא ללכב ,הווקמב ולבט אלש ןמז לכ ,תדלויהו הדינה
לאו גרהיי" םהילע רמאנש םירוסיאה ללככ איה וז האיב רוסיאו .תרכ איהו אוה םיבייח
אוה הדינה ןב ,םוקמ לכמו .ול האושנ וא היונפ השיאה םא רבדב לדבה ןיאו ."רובעי
התייה ,ול האשינו הרות ןידכ השיאה הלבט וליאו ליאוה ,להקב אובל רתומו ,רשכ
הלעב לע הרוסא איהש יפ לע ףא ,הדינ איהש העשב השיאה תא שדקמה ןכ ומכ .תרתומ
.הלעבל רהטיהל הלוכי איהש ךותמ ,הב םיספות ןישודיק ,תרכ רוסיאב

לש תינפוג הברק לכב הרוסא םג איה אלא ,האיבב הרוסא איהש דבלב וז אל הדינה
וא המורת לוכאל איה הרוסא ןכו ,שדקמה תיבל סנכיהלמ הרוסא איה ןכ ומכ .הביח
האמוט ינידב םיגהונ וניתובא ויהש ןמזבו .הליבטבו םימי תריפסב ןידכ רהטתש דע ,ןברק
גוהנל הנלכותש ידכ ,רהטיהלו לובטל תורהזנ םד וארש תויונפה םישנה לכ םג ויה ,הרהטו
לש הז גהונ קספש זאמ .םישדוקו המורת תליכאל וא שדקמל הסינכ ןיינעל הרהטב ןמצע
השיא ןיא ,םימיה לכ םיאמט םויכ ונלוכו ,םוי םוי תוכילהב הרהטו האמוטב תוריהז
היונפ ןיאש םויכ חוור גהנמה .הלעב םע ןיאושינ ייח ךרוצל אלא התדינמ לובטל הכירצ
.ןיאושינ ךרוצל אלא תלבוט הניאו הדינ ימי הנומ

םימיה תריפס
הלחה ובש םוי ותוא ?הדינה ןידב תגהונ איה ךיא ,הלעב םע ןיאושינ ייח היחש השיא
תקדובו תצחורו ,ישימחה םויה ףוס דע הכחמ איהו ,הלש ןושארה םויה אוה םד תוארל
הייקנ היהתש דע ,דוע הכחמ ,םד האצמ םא .ןיטולחל םדה קספ םא תושמשה ןיב ינפל
:הב ונמ םיאנת המכו ,"הרהט קספה" היורקה איה וז הקידב .םדמ ירמגל

םדוק אל לבא ,רתוי רחואמ וא ,םד תוארל הלחהש םוימ ישימחה םויב היהת הקידבה
.ןכל___
.תושמשה ןיב ינפל השעית הקידבה

ירחא האבה םייקנה םימיה תעבש תריפסש ידכ ?תושמשה ןיב ינפל הקידבה היהת המלו
.המחה תעיקש ירחא ליחתמ םויה ירהש ,םימלש םימי לש הריפס היהת "הרהט תקספה"
םפוסבש ,םדמ םייקנה םימי העבש - "םייקנ העבש" םיליחתמ הרהט קספה רחאל
.תלבוט השיאה

איה הייקנ םא תעדל ,תושמשה ןיב ינפלו רקובב השיאה המצע תקדוב םימיה תעבש לכב
ויהש ןוויכ .הבוח ידי האצי ,יעיבשה םויבו ןושארה םויב קר הקדב םא ,דבעידב .םדמ
.םעצמאב םג םייקנ ויה יאדווב ,םפוסבו םתליחתב םייקנ ולא םימי

הליבטה
רחאל ,הלילב הווקמב תלבוט ,םייקנה םימיה תעבש תריפס תאו תוקידבה תא המייס
םוש הילע אהי אלש ידכ ,םימח םימב הפוג לכ תצחור ,תלבוט איהש ינפל .םיבכוכה תאצ
לע וא הפוג לע םולכ אהי אלש ,הפוג לכ איה תקדוב ןכו ,הווקמה ימ ןיבל הניב ץצוח רבד
דימעהל וגהנו .הליבטה תא לסופ הווקמה ימ ןיבו הפוג ןיב ץצוחה רבדש ,היפב וא ,הרעש
תרהטמ הליבטה ןיאש ,םימה לע היתורעשמ ופצ אלש הארתש ,התליבטב תרחא השיא
.םימב תחא תבב ,אוהש לכ רויש ילב ,הפוג לכ היה םא אלא

העבש ןינמ ןיאו ,םייקנ העבש ןיינמ רמגנש ינפל תרהטמ הליבטה ןיא :רבד לש וללכ
.הליבט אלב רהטמ םייקנ

םוכיס
:אוה ךכ הרהטה רדסש םידמל ונאצמנ
;התייאר תליחתמ םימי השימח הניתממ (א)
;"הרהט קספה" הקיספמ (ב)
;"םייקנ העבש" תרפוס (ג)
.הרות ןידכ הווקמב תלבוט (ד)

לע הבוח .דבלב הרהט ינידב םייללכ םיגשומ אלא ןאכ ואבוה אלו ,םה םיבורמ הרהט יניד
ינפל הרהוטה יניד תא דומלל לארשיב תיב םיקהל םידמועה לארשימ השיאו שיא לכ
םהיבאל גוזה ינב ןיב ץצוחה רומחה רוסיאה - תרכ רוסיאב ולשכיי לבל ,םהיאושינ
.םהירחא םהינבב םגפ ליטמו םימשבש

םינברה ילודג .ברל הנפי - אוהש לכ ןיינע תנבהב השקתמהו ,םייוצמ םיחונ הכלה ירפס
לכ וריבסיו הלאש לכ לע ובישי ןוצרבו ,תושיאה םוחתב תויעבל הקומע הנבהב ונחינ
.םותס

!ותשודקב לארשי ומעל הרהט ןתנש ךורב

הרעה

רוזח
השיאה לש ןימה ירביא לש תוריאממ תולחמ לש םימיוסמ םיגוס יכ ןייצל ןיינעמ
לדבה הלות האופרה .םיחיכש םה םייוגה ןיבש דועב ,םידוהיה ןיב םירידנ רבגהו
הידפולקיצנא אמגודל ,האר) החפשמל תונמאנבו תושיא ינידב ,הלימ תווצמב הז
.(1631 'מע ,1981 ,ביבא לת ,םתור בקעי 'פורפ תכירעב החפשמל תיאופר

םידליל םירוה ןיב :ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח