ד השרפ

- קרפה ךשמה -


א

שמשה תחת לבה האראו ינא יתבשו [ז]

.תומה ךאלמ לש ותרדיא וז

א

ינש ןיאו דחא שי [ח]

,אוה ךורב שודקה הז ,דחא שי
דחא 'ה וניהלא 'ה ('ו םירבד) :וב רמאנש
.ומלועב ףתוש ול ןיאש ,ינש ןיאו
!?ול שי ןיאמ ןב ,ול ןיא חא ול ןיא חאו ןב םג
.םינב ןארקו ,לארשיל אוה ךורב שודקה בבחש אלא
.םיחא םארקו םכיהלא 'הל םתא םינב (ד"י םש) :רמאנש
.יערו יחא ןעמל (ב"כק םילהת) :רמאנש
.תישארב ימי תששב השעש המ לכל ולמע לכל ץק ןיאו
?ויכרדב קבדהל אל הבוטמ ישפנ תא רסחמו למע ינא ימלו
,וינפל םיבוט םישעמו תווצמ ןילגסמו םידמוע םיקידצה ןיא םא
.ומלועב אוה ךורב שודקה ארבש לבה הז ןיא

:רחא רבד
.םהרבא הז ,ינש ןיאו דחא שי
םהרבא היה דחא (ג"ל לאקזחי) :רמאנש
.גוז ןב ול ןיאש ,ינש ןיאו
.ןשבכה לא דריש העשב ול היה אל חאו ןב ,ול ןיא חאו ןב םג
,אוה ךורב שודקה ול רמאש העשבו
,ךדיחי תא ,ךנב תא אנ חק
!?ןב ול שיש האר אל
:ול רמאש העשב
ךצראמ ךל ךל
!?חא ול שיש האר אל
.םיבוט םישעמו תווצממ ,ולמע לכל ץק ןיאו
?ויכרדב קבדהל אל הבוטמ ישפנ תא רסחמו למע ינא ימלו
.לבה הז םג - ותומכ השוע וניאש ימ לכש

:רחא רבד
.יול טבש הז ,דחא שי
:השמ ול רמאש העשב ,ול ןיא חאו ןב םג
.רעשל רעשמ ובושו ורבע (ב"ל תומש)
,ויתיאר אל ומאלו ויבאל רמואה (ב"ל םירבד) :ביתכו
'וגו ריכה אל ויחא תאו
.ןכשמה תכאלמב ,ולמע לכל ץק ןיאו
.תונברקה ולא ,רשוע עבשת אל וניע םג
?ויכרדב קבדהל אל למע ינא ימלו
,ותומכ השוע וניאש ימ לכ
.אוה ער ןינעו לבה הז םג

:רחא רבד
.ערה רצי הז ,דחא שי
.הריבעב גוז ןב ול ןיאש ,ינש ןיאו
,הריבע רובעל םדא ךלוהש העשב ,ול ןיא חאו ןב םג
,ויתונועב תומיש ןב ול שיש האור וניא
,וב תונגתהלו ונממ שייבתיש חא ול שיש האור וניאו
.םיערה וישעמב ולמע לכל ץק ןיאו
.םיערה וישעמ ולא ,רשוע עבשת אל וניע םג
?ויכרדב קבדהל אלש למע ינא ימלו
לבה הז םג ,ןכ השוע וניאש ימו

:רחא רבד
.ןוסרח ןב יניבג הז ,דחא שי
.גוז ןב ול ןיאש ,ינש ןיאו
.ומאל דיחי היהש ,ול ןיא חאו ןב םג
.ויבא ול חינהש הממ ,ולמע לכל ץק ןיאו
.ויניעמ תחא אמוס היהש ,רשוע עבשת אל וניע םג
?הבוטמ ישפנ תא רסחמו למע ינא ימלו
,ויבא תמש העשב :ורמא
.אבא יל חינהש בהזו ףסכ לכ יניארה :ומאל רמא
,ירנידד ארוכ דח היל תיימחו תלזא
,ארטיס ןיד ןמ אוהו ארטיס ןיד ןמ איה אמייק תוהו
.ןידל ןיד ןומח אלו

:רמא שיקל שיר םשב יול 'ר
,ןוסרח ןב יניבג תמש םוי
.לבבד ארטנס רצאשלב דלונ

א

.דחאה ןמ םינשה םיבוט [ט]

,הרותב ןיעגי םהש ,םינשה םיבוט
,ומצעל הזו ומצעל הז קסועש ,דחאה ןמ
.ורבח תא םיקי דחאה ולופי םא יכ
,םהמ דחא הכלה חכש םאש
,הכלהה ריזחמ וריבח
.קתני הרהמב אל שלושמה טוחהו
.ןתועט םהל ריזחמ אוהש ,ברה הז

:רחא רבד
,דחאה ןמ םינשה םיבוט
,איטמקרפב ןינתונו ןיאשונ םהש ,םינשה םיבוט
.ומצעל הזו ומצעל הז ,דחאה ןמ
,ןהמ דחא ןכתסיו לופי םאש ,ולפי םא יכ
.ודימעמ וריבח
.תלת ןוניא דכ ,שלושמה טוחהו


,אטרטסיאל קיפנ דח ימח הוה דכריאמ יבר
.התימ ירמ ךלע םלש ליז :היל חוצ הוה
!!הטטק ירמ ןוכל םלש :ןול חווצ הוה ןירת
.אמלש ירמ ןוכל םלש :ןול חווצ תלת

:ןיתרת הב רמא ןנחוי 'ר

:רמא ןנחוי 'ר
.המצעל וזו ומצעל הז - דחאה ןמ ותשאל שיא ,םינשה םיבוט
.םינבב ןדקופ אוהש אוה ךורב שודקה הז ,שלושמה טוחהו

:ירוח הב רמא ןנחוי 'ר
.דבכויו םרמע הז ,םינשה םיבוט
בוט ארקנש השמ הז ,םלמעב בוט רכש ןהל שי רשא
.אוה בוט יכ ותוא ארתו ('ב תומש) :רמאנש
.לוהמ דלונש ,ומש היבוט יכ

- ןנברו הימחנ 'רו הדוהי 'ר
:רמוא הדוהי 'ר
.עבש תבו דוד הז
.איבנה ןתנ הז ,שלושמה טוחהו
.ךירבד תא יתאלמו ךירחא אובא ינאו ('א 'א םיכלמ) :עבש תבל הל רמאש
,םהמע םיכסה דוד לצא ואבשכו
'וגו יל רשא הדרפה לע ינב המלש תא םתבכרהו (םש) :רמאו

:רמא הימחנ 'רו
.עבשוהיו עדיוהי הז ,םינשה םיבוט
.ומצעל הזו ומצעל הז ,דחאה ןמ
.םהמע ומיכסהש ןירדהנס הז ,שלושמה טוחהו
'וגו רזנה תא וילע ונתיו ךלמה ןב תא ואיצויו (ג"כ 'ב ה"ד) :ביתכד אוה אדה

:ירמא ןנברו
.רתסאו יכדרמ הז ,םינשה םיבוט
.ומצעל הזו ומצעל הז ,דחאה ןמ
.םהמע םיכסהש שורושחא הז ,שלושמה טוחהו
.'וגו םידוהיה לע ובתכ םתאו ('ח רתסא) :רמאו רזגו

:רמא אנינח יבר םשב אמח רב יול 'ר
.רתסאו יכדרמ ולתש ,םינשה םיבוט
.ףסוי הלתש ,דחאה ןמ
,לארשי לכל םהידי לע םיסנ ושענ ולאש
.ודי לע םיסנ ושענ אל הזו
,אוה ךורב שודקה הז ,שלושמה טוחהו
,אנוש ליפהש ןלוכמ הלעמל
'וגו יכדרמל ןיכה רשא ץעה לע ןמה תא ולתיו ('ז םש) :ביתכד

:קחצי יבר רמא
,םינש יפ לע הרמאנש השרפ הבוט
.דיחיב הרמאנש השרפמ
,ןרהא לאו השמ לא 'ה רמאיו (ב"י תומש) :רמאנש םינשב
.רמאל םירצמ ץראב
'וגו םכל הזה שדחה
,דיחיב הרמאנש השרפמ
.רמאל השמ לא 'ה רבדיו :רמאנש
םהילא רמאל ןרהא לאו השמ לא 'ה רמאיו (א"י ארקיו) ,שלושמה טוחהו
.רמתיאלו רזעלאל :וינבל

:אייח 'ר ינת
,םהילא רמאל
.לארשי לכל רמאל םהו רמתיאלו רזעלאל

:רחא רבד
.ןרהאו השמ הז ,םינשה םיבוט
.ומצעל הזו ומצעל הז ,דחאה ןמ
,לארשי תא ךרבו השמ אבשכ אצומ תא
.ודי לע הניכש התרש אל
,לארשי תא וכרבו םהינש ואבשכו
.םהידי לע הניכש התרש דימ
,דעומ להא לא ןרהאו השמ אביו ('ט םש) :ביתכד אוה אדה
.םעה תא וכרביו ואציו
.ךכ רחאו לארשי תא וכריב
,'ה דובכ אריו
.םהידי לע הניכש התרש

:אריעז יבר רמא
.םה תוחפשמו תוחפשמ
.םירפוס תדמעמ ,םירפוס תחפשמ
.הרות ינב תדמעמ ,הרות ינב
.םירישע תדמעמ םירישע
?תקספו תטמד תינולפ אתיערז תיערז אהו :ןוביתא
!קתני םלועל אל ביתכ ימו :ןול רמא
!ביתכ קתני הרהמב אל
.ארתועמ קיספתמ אנלע ישקתא ןיא
:ארפק רב רמאד ונייה
.ונב אב ,אוה אל םא
.ונב ןב אב ,ונב אל םא

א

ליסכו ןקז ךלממ םכחו ןכסמ דלי בוט [די-גי]

.בוט רצי הז םכחו ןכסמ דלי בוט
?דלי ומש ארקנ המלו
.הלעמלו הנש ג"י ןבמ אלא םדאל גוודזמ ןיא יכ
?ןכסמ ומש ארקנ המלו
.ול ןיעמוש לכה ןיאש
?םכח ומש ארקנ המלו
.הרשי ךרדל תוירבה תא דמלמ אוהש

.ערה רצי הז ליסכו ןקז ךלממ
?ךלמ ותוא ארוק המלו
.ול ןיעמוש לכהש
?ןקז ותוא ארוק המלו
.ותנקז דעו ותודלימ ול גוודזמ אוהש
?ליסכ ותוא ארוק המלו
,הער ךרדל םדאל דמלמ אוהש
.דוע רהזהל עדי אל רשא
,ןירוסי המכו רעצ המכ עדוי וניאש
.םהמ רהזנ וניא אוהו וילע ןיאב

ךולמל אצי םירוסה תיבמ יכ
.התאירס יניב ןמכ התאיירבל שכשכמ אוהד

,שר דלונ ותוכלמב םג יכ
.ערה רצי לש ותושר דלונ ,בוט רצי תוכלמב

:רחא רבד
,ןכסמ דלי בוט
.םהרבא הז
,ליסכו ןקז ךלממ
.דורמנ הז
.הוש קמע לא (ד"י תישארב) ?אוה המ
,הלודג המיב ול ושעו םיזרא וצצקו וושה םשש
,וינפל ןיסלקמ ויהו הלעמל הילע והובישוהו
.ונכותב התא םיהלא אישנ ינודא ונעמש (ג"כ תישארב) :רמואו

.דורמנ לש ותושר דלונ םהרבא לש ותוכלמב שר דלונ ותוכלמב םג יכ

:רחא רבד
,ףסוי הז ,ןכסמ דלי בוט
.בערב ולוכ םלועה לכ היחה ותמכחבש ,םכחו
,ליסכו ןקז ךלממ
.רפיטופ הז
.רהזנ אלו ודי לע האר םיסנ המכ
.ךלמ אצי הערפ לש ותרריג תיבמ ךולמל אצי םירוסה תיבמ יכ
.'וגו םירי אל ךידעלבו הערפ ינא (א"מ םש) :רמאנש

א

.שמשה תחת םיכלהמה םייחה לכ תא יתיאר [וט]

.םיקידצ לש םהישעמ ולא
?םייח תויהל םהל םרג המ
.שמשה תחת ןיכלהמש
,ינשה דליה םע
.בוט רצי הז

א

.םהינפל היה רשא לכל םעה לכל ץק ןיא [זט]

,ערה רצי דביאש תורודה לכל ץק ןיא
.ול ןיעמשנש ,וב וחמשי אל םינורחאה םג

א

.םיהלאה תיב לא ךלת רשאכ ךילגר רומש [זי]

,ונידסב תורורצ תועמב תיבה רהל םדא סנכי אל ,ינת
.ץוחבמ ול הרוגחה ותדנופבו וילגר לעש קבאבו
.ךלת רשאכ ךלגר רומש :רמאד ןאמ יאה

:רמוא הדוהי ןב יסוי 'ר
.'וגו ךלמה רעש לא אובל ןיא יכ ךלמה רעש ינפל דע אביו ('ד רתסא)
,ןכ השעי אל םדו רשב ךלמ דובכל המו
!המכו המכ - תחא לע םיכלמה יכלמ ךלמ דובכל

:ןתנ יבר םשב ןועמש 'רב אדא 'ר
,ללפתיו הובג םוקמב םדא דומעי אל םלועל
.ךומנ םוקמב אלא
.'ה ךיתארק םיקמעממ (ל"ק םילהת) ?אמעט יאמ

:רמוא יבר
.ויבקנל ךירצו םדא ללפתי לא םלועל
.לארשי ךיהלא תארקל ןוכה ('ד סומע) :רמאנש

:ירדנסכלא 'ר רמא
.ךלגר רומש :ביתכ

:רמא ןנחוי 'ר םשב יפצורק 'ר
,ךילגר ןיבש ןיפיטה ןמ ,ךלגר רומש
.רוהט היהת םיהלאה תיב לא ךלת רשאכ
?םירומא םירבד המב
.לובסי ,לובסל לוכי םא ןיסגב לבא ,ןיקדב

:אבא יבר רמא
.ךורב ךרוקמ יהי ('ה ילשמ)
.ךורב היהת ךארוקמ תיבב
.ךורב רבקל ךארקמ היהי

,רפוח היה הציע שיא אנכיס ןועמש
.םילשוריב תורעמו ןיחיש תורוב
:יאכז ןב ןנחוי יברל רמא
.ךומכ לודג ינא
?המל :ול רמא
.ךומכ םיבר יכרצב קסוע ינאש :ול רמא
,הלאשל וא ןידל ךדיל אב םדא םא :רמא
,ןנוצו ןיכז וימימש הזה רובה ןמ התש :ול רמוא התא
,התודינ לע השא ךל הלאש םא וא
,ןירהטמ וימימש הזה רובב ילבט :הל רמוא התא
:הז קוספ וילע ארקו
,חבז םיליסכה תתמ עומשל בורקו
.ער תושעל םיעדוי םניא יכ

:רמא אבינג רב אנוח
,התנועב עמש תירק הביבח
.חבוז ליסכהש תולוע ףלאמ
?המל
.ער תושעל םיעדוי םניא יכ
,שירפהל עדוי וניא ליסכה
.חתפימ ןיינמ רדנל רדנ ןיב

:רמא אתפלח ןב ןועמש יבר
,ןוילעה ?חצונ ימ ,הטמל רובגו הלעמל שלח
,ןלעמל ,רובגה אוהש םימלועה יח ןוילעש ,ןכש לכ
:בותכה ךמדקו ,ןטמל התאו
.'וגו ץראה לע התאו םימשב םיהלאה יכ
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ