book-pic
תפילת עזריה בתוך הכבשן

5 עמודים
קטגוריה: ספרים חיצוניים
הוצאה: ווארשא 1885 * דעת 2015
מחבר: מתוך הספרים החיצוניים
מתרגם: יצחק זעקיל פרענקיל

הורד ספר בפורמט EPUB

הספר בספרייה וירטואלית דעת

דניאל ורעיו אינם משתחווים לפסל, והם מושלכים לכבשן האש. אגדה זו כוללת את תפילתו של עזריה בכבשן האש ושירת ההודיה של חנניה מישאל ועזריה. התפילה והשירה נמצאים בתרגום השבעים בפרק ג' בין פסוקים כ"ב ל-כ"ג.

 

 חיפוש ספרים:

קטגוריות:

היסטוריה

פילוסופיה

ספרים חיצוניים

ספרות חז"ל

שונות

תנ"ך

תושב"ע