book-pic
שושנה

4 עמודים
קטגוריה: ספרים חיצוניים
וארשא 1885 * דעת 2015
מחבר: מתוך הספרים החיצוניים
מתרגם: יצחק זעקיל פרענקיל

הורד ספר בפורמט EPUB


הספר נתקבל בכנסיה כאחד מספרי הקודש. אוריגנס, מאבות הכנסייה במאה השלישית, מוסר כי הסיפור ממשיך את האמור בספר ירמיהו כט,כג על נביאי השקר אחאב בן קוליה וצדקיה בן מעשיה. אשר עשו נבלה בישראל וינאפו את נשי רעיהם. הרמב"ן מזכיר את "מגילת שושן" בדברים כ"א יב. תרגום עברי של ספר שושנה יצא לאור ע"י ילניק בבית מדרש ו'. יש להניח שהספר נכתב בתחילה ביוונית. שתי הנוסחאות היווניות שונות בכמה פרטים. (ע"פ אברהם כהנא "הספרים החיצוניים" כרך ב').

 

 חיפוש ספרים:

קטגוריות:

היסטוריה

פילוסופיה

ספרים חיצוניים

ספרות חז"ל

שונות

תנ"ך

תושב"ע