book-pic
פרקי אבות

40 עמודים
קטגוריה: ספרות חז"ל

עורך: עיצוב: יהודה איזנברג

הורד ספר בפורמט epub

הספר בספרייה וירטואלית דעת

משנה בסדר נזיקין העוסקת בענייני מוסר והנהגת האדם. קרויה גם "מסכת אבות". יש בה חמישה פרקים, ובסופה נספחה ברייתא 'קנין תורה', העוסקת בשבח התורה, והיא הפרק השישי של פרקי אבות. המשנה עוסקת בענייני מוסר, דעות, דרך ארץ ומדות טובות שמסרו לנו ה"אבות", ולכן היא נקראת מסכת אבות. בגמרא אמר רבא: האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דאבות [ב"ק ל]

 

 חיפוש ספרים:

קטגוריות:

היסטוריה

פילוסופיה

ספרים חיצוניים

ספרות חז"ל

שונות

תנ"ך

תושב"ע