אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר
רשעים צריכים לאכול פחות מאשר צדיקים
מסכת בבא מציעא דף עא'
הרב חנוך גבהרד


"אדם קורא לחברו רשע, יורד עמו לחייו".

פירש רש"י: "למעט מזונו", ותוס' הוסיפו בשם רב צדוק גאון: "עד שליש" וציינו: "תימה גדול מנין לו זה".

יש לומר ש"הפוסל - במומו פוסל" (קידושין ע/א), הרי שהוא עצמו רשע. על פי הנאמר: "צדיק אוכל לשובע נפשו, ובטן רשעים תחסר" (משלי יג/כה). ישנה הנחיה לרשע לאכול בשליש פחות, כדי שאם תכעס - תעמוד על מילואך (גיטין ע/א).

הקורא לחברו רשע, התגלה כרשע בעצמו, ומעתה כבר אינו יכול לאכול לשובע נפשו, כמו הצדיקים, אלא שליש פחות - כמו הרשעים, לכן צריך לסלק ממנו שליש ממזונו, כדי שיחזיק מעמד גם כשהכעס משתלט עליו, כדרך הרשעים הכעסנים (פרדס-יוסף שמות טו/ט)כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.