אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

ספרי
 
א
 
ספרי דברים
פיסקא מח[1]
 
... דבר אחר: "כי אם שמור תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשותה, לאהבה את ה' אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו" (דברים יא, כב) - שמא תאמר הריני למד פרשה קשה ומניח את הקלה, תלמוד לומר (דברים לב, מז) "כי לא דבר רק הוא מכם" - דבר שאתם אומרים ריקן הוא, הוא חייכם. שלא תאמר למדתי הלכות דיי, תלמוד לומר 'מצוה', 'המצוה', "כל המצוה"[2] - למוד מדרש, הלכות והגדות.
וכן הוא אומר (דברים ח, ג) "כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם" - זה מדרש,
"כי על כל מוצא פי ה'" (דברים ח, ג) - אלו הלכות והגדות.
 
 
 
ב
ספרי דברים
פיסקא מט[3]
 
"... "ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו" (דברים יא, כב) ... דורשי הגדות אומרים: רצונך להכיר את מי שאמר והיה העולם, למוד הגדה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם ומדבק בדרכיו.
 
ג
ספרי דברים
פיסקא שו[4]
 
... דבר אחר: "יערֹף כמטר לקחי" (דברים לב, ב) -
מה מטר זה יורד על האילנות ונותן בהם מטעמים, לכל אחד ואחד לפי מה שהוא, בגפן לפי מה שהוא, בזית לפי מה שהוא, בתאנה לפי מה שהיא, כך דברי תורה כולה אחת, ויש בה: מקרא, ומשנה, תלמוד, הלכות והגדות.


[1] ספרי על ספר דברים, מהדורת פינקלשטין, ניו יורק תשכ"ט, עמ' 113.
[2] מתוך שהיה יכול לכתוב 'מצוה' או היה יכול להאריך מעט ולכתוב 'המצוה', אבל לא עשה כן אלא כתב "כל המצוה", לא האריך אלא ללמדנו שעל האדם ללמוד מדרש, הלכות ואגדות.
[3] שם עמ' 115.
[4] שם עמ' 339.
 

כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.