אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

הדרוש הוא הפשט הפשוט המוכרח

מלבי"ם

בפירוש הזה סללתי דרך חדש, נאדר בקודש, לבאר דברי חכמים וחידותם, דברי רבותינו בקבלתם, עפ"י יסוד הלשון ועפ"י חוקי המליצה וההגיון, בדרכים חדשים מופלאים ומסולאים. בו הראיתי ובררתי כי היה ביד חז"ל אוצרות וחוסן ישועות מלאים חכמה ודעת, היה בידם כללים גדולים ויסודות קבועים בדרכי הדקדוק ויסודי הלשון וההגיון אשר רובם נעלמו ונסתרו מעין כל חכמי לבב הבאים אחריהם, ועל כן נעלמו דרכיהם ונתיבותיהם לא נודעו. הראיתי ובררתי במופתים נאמנים כי הדרוש הוא הפשט הפשוט המוכרח והמוטבע בעומק הלשון וביסודי השפה העבריה. וכל התורה המסורה בעל פה הלא כתובה על ספר תורת אלקים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא את כל דברי הקבלה שנמסרה בסיני על פי כללי הלשון ודרכיו וגדריו עפ"י חוקים קבועים וברורים ואמתיים. בו בניתי מגדל עוז לשם ה'. בו ירוץ צדיק ונשגב, שם יתיצבו שרי החיילים לערוך מלחמה נגד הקראים והמכחישים את קבלת חז"ל, שם ידברו את אויבי הקבלה בשער, יִתוַעדו ויתראו פנים אל פנים, יקריבו ריבם יגישו עצומותיהם, יתוכחו ויבחנו וישמעו ויאמרו אמת, משה אמת ותורתו אמת וקבלתו אמת כולם נתנו מרועה אחד. את הכללים והיסודות הרימותי תרומה וסדרתים בהקדמה הנקראת בשם "אילת השחר" ועלו בידי למספר תרי"ג כללים. בכל כלל אספתי את כל המקומות שהשתמשו חכמים בכלל ההוא, ובא האות והמופת כי שמרו את היסודות האלה בכל מקום ועליהם בנו חומה בצורה והם יהיו תרי"ג מפתחות בם יפתח כל דורש וכל מבקש שערי דרשות התלמוד והמדרשים ויבואו בחדרים ושערים לא יסגרו. חברתיו בשקידה רבה וביגיע כפים, בעזר העוזר רוכב שמים.

התורה והמצוה לספר ויקרא, מתוך המבוא


כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.