אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

ר' יחיאל מפריס
 
ר' יחיאל מפריס[1]
 ויכוח רבינו יחיאל[2]
 
... אני מאמין לכל החוקים והמשפטים הכתובים בהם בששה סדרי התלמוד, אשר דרשו להורותינו, ונקרא תלמוד על שם המקרא (דברים יא, יט) "ולמדתם אותם את בניכם". אך יש בהם דברי אגדה להמשיך למשוך את לב האדם להבין המליצה דבר משל וחידה, ויש בהם דברי פלא שקשה להאמין לכופר ולאפיקורוס ולמין קשה לכופר ולאפיקורוס ולמין להאמין בהם, ועליהם אין צורך להשיבך, אם תרצה תאמין ואם לא תרצה לא תאמין בהם. כי אין משפט דין נכרת נחתך על פיהם. אמנם ידעתי כי החכמים בתלמוד לא כתבו מאומה, רק דברים כנים ואמיתיים, ואם ואף שחלק מהם מופלאים הם לשומעיהם, הלא יש כאלה רבים במקרא, כמו אשתו של לוט שהייתה נציב מלח (בראשית יט, כו), ופי האתון של בלעם שדיבר עמו (במדבר כב, כח), ומלחמת סיסרא שנלחמו הכוכבים ממסילותם (שופטים ה, כ), ומעשה יונה, וקיקיון של יונה שבין לילה היה ובין לילה אבד (יונה ד, ה - י), ומעשה דאלישע שהחיה את המת מקברו (מלכים ב' יג, כא) וכיוצא בהם רבים.
 
וגדול הוא התלמוד המיישר את המקראות על אופניהם, פן יבולע לאדם בראותו מקראות המכחישין זה את זה ויהפוך למין, ועליו נאמר (ישעיהו מח, יז) "אני ה' אלהיך מלמֶדך להועיל" שלִמד לו הקב"ה תלמוד להועיל לבוא בסוד התורה ולפלס מעגל דרכיה. וזה לך לעד למקראות המכחישין זה את זה: כתוב אחד אומר (במדבר יד, יח) "פוקד עון אבות על בנים" וכתוב אחד אומר (דברים כד, טז) "לא יומתו אבות על בנים". כתוב אחד אומר (שמות יט, כ) "וירד ה' על הר סיני" משמע שירד מן השמים, וכתוב אחד אומר (שמות כ, יט) "כי מן השמים דברתי עמכם" משמע שלא ירד. כתוב אחד אומר (דברים כג, ד) "לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה'", ודוד המלך בא מרות המואביה. סוף דבר אין הפה יכול לספר קושי המקראות, לולי התלמוד שמוכיח ביניהם, והכל המקראות והתלמוד ניתן מסיני. ובאשר למחלוקות ההלכתיות שבתלמוד, שכאמור הנם מסיני, ואפילו שאחד מתיר ואחד אוסר, אחד מטהר ואחד מטמא, עליו כתוב (שמות כג, ב) "אחרי רבים להטות" והלכה כרבים לעולם...
 

[1] רבי יחיאל מפריס, נולד בצרפת בערך בשנת 1200 למנינם נפטר בעכו בשנת כ"ח - 1268.
 
[2] הויכוח התנהל עם המומר ניקולאו דונין בשנת 1240 למנינם. מתוך: אוצר וכוחים, יהודה אייזנשטיין, ניו יורק תרפ"ח, עמוד 82 עמודה ב.
 

כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.