אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

ר' מנחם המאירי
 
ר' מנחם המאירי[1]
בית הבחירה[2]
 
בכמה מקומות ביארנו שבאותם הזמנים היו העם נמשכים אחר דברים המוניים, כלחשים ונחשים ופעולות המוניות. וכל שלא היה בהם סרך עבודה זרה ודרכי האמורי, לא חששו בהם חכמים לעקרם, וכל שכן במה שהיה הרגלות רגיל אצלם בו כל כך שהיה טבעם מקבל בעניין חזוק או חולשה ההמון האמין בלחשים וכו' עד כדי כך שעם אמירתם או עשייתם הרגיש חיזוק, ובהעדרם הרגיש חולשה. וכמו שהעידו בסוגיא זו (פסחים קי:) "דקפיד קפדינן ליה, דלא קפיד לא קפדינן ליה" המקפיד - החושש לשמור עניני לחשים ונחשים וכדו', והפעם לא הקפיד, השדים מקפידים עליו, ופוגעים בו. אבל מי שאינו שומר "דיני" לחשים, נחשים וכדו', אין השדים מקפידים עליו. וממין דברים אלו הוא שהיו רגילים להזהר מן ה'זוגות' למשל, שלא לשתות מספר כוסות זוגי, וכשתקנו חכמים ארבע כוסות, שלא לגרוע או להוסיף לשתות דווקא ארבע כוסות, אף שהוא מספר זוגי מצד אותם ההבלים, הוצרכו, לרוב רגילותם, לתת טעם לדבריהם מחמת שהיו אותם ההבלים מוטבעים בעם, הוכרחו חכמים לנמק מדוע אין לחשוש בליל פסח מ'זוגות', והוא שאמרו (פסחים קט:) "ליל שמורים הוא - לילה המשומר ובא מן המזיקין" ...
 
 
[1] המאירי - ר' מנחם בן שלמה למשפחת המאירי, נולד בקרקסון שבצרפת בשנת ט - 1249 ונפטר בפרפינאן שבצרפת בשנת עה - 1315.
 
[2] בית הבחירה, ר' מנחם המאירי, מהדורת ר"י קליין, ירושלים תשכ"ד, פסחים קט: עמ' רלד.
 

כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.