אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

ללמוד או לא ללמוד אגדה

רבי אליהו דסלר


ללמוד או לא ללמוד

בדברי אגדה אשר לא נבינם אין אנו מחוייבים ללמוד אותם ולסמוך עבודתנו עליהם, אם כי ברור שהם יסודות התורה. אבל ההלכה שהיא למעשה, הרי מחוייבים הננו במעשה המצוות, אם גם לא נבינם, אבל האגדה, שהיא באה להאיר ללב, הרי כל זמן שאינה מאירה לנו (מפני קטנות השגתנו), אין אנו מחוייבים להתעסק בה, עד שנזכה ונעלה למדרגה שנבין אותה. ויותר מזה, הן באגדות [גנוזים] סודות התורה, וכל זמן שלפי מדרגתנו לא יתגלה לנו הסוד שבמאמר ההוא, אם כן אין בו תועלת בהתעסק בו, מכיון שעל כל פנים אנו משיגים אותו שלא כאמיתתו. (מכתב מאליהו חלק ד, עמוד שנג).

ציורי האגדה

החזיקו הצדיקים ז"ל לנגד עיניהם תמיד את ציורי גן עדן והתענוג הנפלא שבדרך ה', ובזה ניצחו את יצרם ועמדו נגד כל הנסיונות. חז"ל הורו לנו דרך זאת, כי הרי כל האגדתא שבש"ס ובמדרשים מלאה ציורים חיים ומוחשים ממש, ואם האדם ילמדם היטב וישמרם בזכרונו ויעלם על דמיונו יש בכוחם לפעול על לבו בלי ספק... (מכתב מאליהו חלק ד עמוד רנב).

כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.