אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

ר' חזקיה דה סילוה
 
 ר' חזקיה דה סילוה1
מים חיים2
 
... עיין מה שכתב התוספות יום טוב ... שאין למדין הלכה ממדרש, יעויין שם. ולא דק דייק, דפסק הלכה לא ילפינן דכיון דבש"ס (לא)[3] איתפרש, סמכינן אכללים אין להכריע הלכה על פי מדרש בעניין הנדון בגמרא ואפילו שלא הוכרעה שם ההלכה במפורש, כי במקרה זה הכרעת ההלכה תהיה באמצעות הכללים המסורים לקביעתה, אבל במידי דלא אתפרש בדבר שלא נדון בש"ס, פשיטא דסמכינן אמדרשים פשוט שסומכים על מדרשים, ובכמה מקומות הראשונים מביאין ראיה מהמדרשים, וזה פשוט.
 

[1] פרי חדש (על שם ספרו "פרי חדש") - ר' חזקיה דה סילוה, נולד בליוורנו בשנת תי"ט - 1659 נפטר בירושלים בשנת תנ"ח – 1698.
 
[2] מים חיים, ר' חזקיה דה סילוה, אמסטרדם ת"ץ, ברכות ה, ד, דף יג.
 
[3] לכאורה נפלה טעות ואין לגרוס "לא". אבל יתכן לקיים הגירסא ולבאר: אין למדים פסק הלכה ממדרש, שהרי במקרה שהש"ס לא הכריע במפורש ניתן לסמוך על כללי הפסיקה, אבל כאשר הענין לא נדון בש"ס, פוסקים כמדרש.
 

כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.