אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

יצרו של אדם מתגבר עליו

מסכת סוכה דף נב'

הרב יצחק בלאו

"אמר רבי יצחק: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, שנאמר: 'רק רע כל היום'. אמר רבי שמעון בן לקיש: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר: 'צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו'. ואלמלא הקב"ה שעוזר לו - אינו יכול לו, שנאמר: 'ה' לא יעזבנו בידו'". (סוכה נב ע"א-ע"ב)

בכל יום, היצר הרע מתגבר ומתחדש. מהו הייחוד בהתחדשות, שיצר הרע בוחר בו כאסטרטגיה להבאת האדם לחטא?

המהר"ל מסביר שנטיותיו של האדם משתנות, בדיוק כמו שהאדם עצמו משתנה. אישיותו של האדם משתנה במהלך השנים, ובאותו אופן - גם הפיתויים שהוא חשוף אליהם משתנים עם הזמן. אם כך, נראה כי ריש לקיש מזהיר אותנו מפני הפיתויים המתחדשים בשלבי חייו השונים של האדם, ומורה לנו להתמודד עמם.

ה"שם משמואל" מתייחס גם הוא לגמרא זו. הוא טוען שיש בעולם הזה כוח של התחדשות וחידוש, ואם לא נשתמש בו לאפיקים דתיים חיוביים, הוא יבוא לידי ביטוי בהקשרים שליליים. חידוש ורעננות הם פנים בסיסיים בדמותו של האדם, ואין לדחות אותם או להתעלם מהם. בלי להמעיט בערכה של המסורת והמבניות של היהדות, עלינו לעמוד בפני האתגר להעניק לדור הצעיר רעננות מפתה. הרעננות עשויה לבוא לידי ביטוי בגילוי פנים חדשות בתורה, בהוספת תפילות אישיות בתוך מבנה התפילה הקיים או בדרכים דומות לאלו. היכולת להתגבר על התחדשותו של היצר הרע תלויה הרבה בחיזוק תחושת החיות והרעננות בתוך גבולותיה של המסורת היהודית.

[תרגום: ר' יוסי גרשינסקי]

השיעור מופיע באדיבות בית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון


כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.