אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף יט
ר' ששת מחליף - תוספת ברכה, דברים יט, יד

דף כ

זכור ושמור בדיבור אחד - רבנו בחיי (שמות כ, א)

זכור ושמור בדיבור אחד - תפארת ישראל, 130, 135, 137 (פרק מג, ותחילת פרק מד וסופו)

זכור ושמור בדיבור אחד - תורה תמימה, שמות כ, ח

דף כט
איזוהי שבועת שוא, כקורת בית הבד - תפארת ישראל, 118 (לט)

דף ל

לא יהא (בעל דין) א' עומד וא' יושב - גר"א (ישעיה א, כא)

לא יהא (בעל דין) א' עומד וא' יושב; אחד מדבר כל צרכו, ואחד אומר לו קצר דבריך – [צ"ע משום להביא בבא שניה, והרי הוא מובן בקל וחומר מן בבא ראשונה?] - בן יהוידע

עולא, עמית בתורה ובמצוות – [משום מה הזכיר "ובמצוות"? אלא אם באו שני ת"ח בפני הדיין, והאחד עוסק ג"כ במצוות והשני לא, נדחה השני מפני הראשון] - בן יהוידע

מאי שלח ליה, לחנופי ליה? – [צ"ע משום מה לבטא הדבר כקושיא ותירוץ? אלא בא לפייס את בעל הדין, שלא בא בדבריו אלא לזרז "למשרי תיגריה" אבל לא בא לשנות את עצם הדין. ולכן היה צריך רב נחמן לבטא בפיו, כדי שישמע] – בן יהוידע, ד"ה שלח לי לחנופי

שלא ישב תלמיד בור לפניו - גר"א על משלי כה, ה