אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף לו

הן הן שבועה, לאו לאו שבועה - אור החיים (בראשית ח, כא)

יככה ה', א"ל כנה – [לא מדובר בקריאה בספר תורה, כי ודאי אסור לשנות. אלא מדובר
בדברי דרשה ברבים, יש לנות כשמדבר מול בן אדם] – מהרש"א

יככה ה', א"ל כנה – אשתשר [למה הגמרא מביא שני מעשים בנידון זה] - בן יהוידע, ד"ה ברם, הרב ברוך אנג'יל הקשה

יככה ה', א"ל כנה – [נ"ל המלקט: הרמב"ם לא הביא דין זה, אע"פ שבסוגיא אין חולק שיש לכנות? נ"ל כי בירושלמי לא העירו כך על משנה זו]

דף לח
ת"ח לכתחילה בתפילין -