אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף לח
ת"ח לכתחילה בתפילין -

דף לט

שכל העולם נזדעזע - רבנו בחיי (בראשית כא, כג)

שכל העולם נזדעזע – [הקלקול במה שמזלזלים בשם קודש של הקב"ה. ובזה הוא גרוע יותר מהכופר בעיקר] - אגדות ד' 16; תפארת ישראל, 118 פל"ט

שכל העולם נזדעזע בשעה שאמר אמר הקב"ה בסיני "לא תשא את שם ה' אלוקיך לשוא – [כי העולם נברא ע"י ביטויי שמות הקודש. והמשיא שמו ית' לשוא מתיש כוחם] – מהרש"א

שכל העולם נזדעזע - פתח עינים

כל עבירות שבתורה נאמר "ונקה", וכאן נאמר "לא ינקה" – [כי מסופר בירושלמי (ברכות פ"ט ה"א) מעשה בשלטון אחד ששמו אלכסנדרוס, והוא שחרר מעונש מי שנקרא על שמו. וכך ישראל קרוים על שמו של ה' "כל אשר יקרא בשם ה' ימלט". אבל מי שמבזה את שם ה' ע"י שבועת שוא, לא ינקה לו ה'] - בן יהוידע

וכאן ממנו ומכל העולם - פתח עינים

וכאן נפרעים ממנו לאלתר – [כיצד למדו זאת מהפסוק] – מהרש"א

דברים שאין אש ומים מכלה אותם - נתיב ב' 30 (יראת ה', ג); אגדות ד' 15

אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולה מוכסין – [כולה לאו דוקא, אלא אלו שבידם למחות] – מהרש"א

סורו מאהלי האנשים הרשעים – דרך חיים 41, 169, 176 (פ"א, יהודה בן טבאי : פ"ד, המחלל שם שמים, ד', החושך עצמו מן הדין)