אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף כט:

אין אשתו של אדם מתה אא"כ מבקשים ממנו ממון ואין לו - חידושי הר"ן

אא"כ מבקשים ממנו ממון ואין לו – [כי גם האשה היא קנינו של האדם, כמו ממונו (נ"ל המעתיק: כי לומדים קידושין בכסף, קיחה קיחה משדה עפרון)] - אגדות ג' 142

אא"כ מבקשים ממנו ממון ואין לו - ערוך לנר, כאן וכן לר"ה דף ו'

אא"כ מבקשים ממנו ממון ואין לו – [זה מדובר רק שכאשר נדר בדעת שלא לתת, אבל אם כיון לתת והעני או נאנס, אין עונש זה] - מרגליות הים, כב ע"א ס"ק כ

אא"כ מבקשים ממנו ממון ואין לו - ר"ח שמואלביץ (ח"ב לב); (ח"ג סוף א')

אשתו מתה, מבקשים ממנו ממון - אור החיים (דברים כג, כב)