אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף ס

בבלאי טפשאי – [כי הדבר שיוצא מן הסדר בדבר מה, אי אפשר שתהיה בו החכמה] - נתיב א' 54 (תורה, יג)

דף סב

בני אחתיה דר' טרפון הוו יתבי קמיה דר' טרפון – [היה רע בעיניו שהם יושבים בלי לדבר שום דבר בדברי תורה. וזה חרה לו במיוחד מפני שהם בני אחותו] – הבונה (נדפס ב"עין יעקב")

אמרו ליה "קטורה" כתיב – [אפשר לפרש כי הוא לא התכוון לגנותם] - בן יהוידע (ד"ה ברם יש לפרש)

אמרו ליה "קטורה" כתיב – המקרא והמסורה, הרב ראובן מרגליות (הוצ' מוסד הרב קוק, שנת תשמ"ט), עמ' מז-נא

קרא עליהם "בני קטורה" – [ולמה לא אמר בני עשו? הישוב לזה] – מהרש"א

קרא עליהם "בני קטורה" – [עיין רש"י. כל מי שאין לבו פתוח להבין דבר מתוך דבר ולדבר בהלכה, נקרא בני "קטורה" שלבו קשור ("קטור", בארמית)] - עיוןיעקב