אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף קלז

מתני ליה לבריה "רחלים" אמר ליה אתנייה "רחלות" – [ההבדל מתי אומרים לשון זכר ומתי נקבה] – מהרש"א

לשון תורה לעצמה, לשון חכמים לעצמה – [היו שהקשו כי גם בחז"ל מצאנו לשון "רחלים". והתשובה לחלק בין לשון חיבור ללשון נפרדות] - בן יהוידע

אבא אריכא קרית ליה - בן יהוידע