אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף סב

ספר יוחסין – [באיזה ספר מדובר] – מהרש"א

ספרי יוחסין בג' שנים - ר' צדוק, אור זרוע לצדיק 26

אין שונין לא ללודאי ולא לנהרדעאי - ירושלמי פסחים ה, ג

אין שונין לא ללודאי ולא לנהרדעאי - ספר חסידים, רצ"ז

אין שונין לא ללודאי ולא לנהרדעאי - אגדת אליהו, על הירושלמי שם פסקא א'

מיום שנגנז ספר יוחסין – [גנזו הספר כי כאשר בודקים משפחות, מי איננו כשר, אפשר להגיע לידי סכנה. ולכן אמרו לגלות לתלמידיהם רק פעם אחת בשבע שנים (קידושין עא ע"א)] – מהרש"א

מיום שנגנז ספר יוחסין – [ספר זה היה בו ביאורים ורמזים בפסוקים של "דברי הימים", בנגלה ובנסתר] - בן יהוידע

תשש כוחן של חכמים וכהה מאור עיניהם – [כלומר נחלש עין השכל והנבואה. ועוד כי אין הנבואה שורה אלא על משפחות מיוחסות בישראל] – מהרש"א

תשש כוחן של חכמים וכהה מאור עיניהם – בן יהוידע

בין אצל לאצל – [עיין רש"י פירש על פרשה שלימה (ע"פ דברי הימים א' פרק ח, לח עד פרק ט פסוק מד), אבל מהרש"א הביא בשם הערוך שכל הדרשות הם באותו הפסוק המתחיל במלת "אצל" ומסיים כל אלו "בני אצל"]

בין אצל לאצל ד' מאה גמלי דדרשא – [אין כאן מספר של גוזמא אלא "גמלי" הוא לשון לוח, עליו כותבים (ועוד עיון ע"פ סוד בענין מלת "אצל")] - בן יהוידע; בניהו

מימיהם של כת שלישית לא הגיעה ל"אהבתי" – [ביאור כיצד נרמזו כל הכיתות, לפי פסוקי ההלל] – מהרש"א

לא סמכינן אניסא – [צ"ע לפי אביי שסומכים על נס, מדוע עשו קדמונינו כליא עורב, על גג בית המקדש? ועוד שאלות] - בניהו ד"ה כמה דעיילי

אין עזרה ננעלת על כל אדם בישראל בחכמה וביראת חטא כעקביא בן מהללאל – [צ"ע הלשון, הרי היה עדיף לומר "אין בישראל בחכמה ויראת חטא כעקביא בן מהללאל"? אלא הוא היה אחד מג' הכיתות, ובקבוצה שלו לא היה כמוהו. אבל בכיתות האחרות היה, והם הנשיא ואב בית דין] – מהרש"א על עדיות, סוף פרק חמישי

אין עזרה ננעלת על כל אדם בישראל בחכמה וביראת חטא כעקביא בן מהללאל – [הוא בעל המאמר: "הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, מאין באת" וכו' (אבות ג) ולכן בודאי היה בעל יראת חטא. ושהיה חכם מופלג יודעים אנו כי בקשו למנותו אב בית דין (עדיות שם)] – נ"ל המלקט