הישרושו "אדאד" תעונת

ףואקרפ יליו

תוברתו ךוניחל המב ,םיקפא
(1959) 13 הנש


,1916 תנשב ,ךיריצב ודוסיי ימי ןמל םזיאדאדה לש ותוליעפב וררש הכובמו תוריהב-יא
לפרעב הפופא המצע "אדאד" הלמה לש התועמשמ וליפא .1922 תנשב ותוררופתהל דעו
וז הלמ םישרפמ "סוראל" יתפרצה ןולימב .הזה םויה םצע דע דחוימה ינייפואה יטסיאדאדה
יכ ,רמוא דרופסקוא ןולימה לעב .הדנדנ סוס ןיעכ רמולכ ,"תוקונית לש םנושלב זוז" :רומאל
תא "וליג"ש ימ ויה ימו .וננושלב "שוקשק" ןיעכ רמולכ ,"תוקונית לש לוק" אלא וניא "אדאד"
הראסט ןאטסירט הז היה םאה ?השדחה העונתל ןויצ הואשעו ינמרג-יתפרצ ןולימב הלמה
תופתוש ךות רבדה השענ ילואו ?לאב וגוה םעו קבנזליה םע דחי תאז השע אמש וא ?ודבל
.עדנ אלו המתנ ?הראסטו וקנאי ,קבנזליה ,פרא סנאה ,לאב ןיב

םתונמיהמ-יאל ןמיסו תוא והירה ,תועמשמ-רסחו ךרע-תוחפ ןיינע האריי הז רבדש המכ לכ
.םתעונתלו םיטסיאדאדל םיעגונה םינותנה לש טעמכ תיבקעה

תוערכומ יתלבה תולאשל המורת םרת אוה .דבלב תוטעמ םינש העונתכ םייקתנ םזיאדאדה
םישרושה דע - תוגה לש החוכב רשאמ הארשהה חוכב רתוי - רדח ןהמ תודחאבש ,ונתפוקת לש
רקח םיקימעמש לככ :תפסונ הביסמ םג עבונ העונת רותב םזיאדאדה רואיתב ישוקה .םמצע
םירקיע הביצה אל איה .ללכ העונת תאז התיה לא רבד לש ותימאלש ,רבתסמ ןכ ,וז העונתב
תומייק ויהש ,תוצובק ןתוא לכל ףתושמה דיחיה רבדה .יתונמוא םרזכ אלו ןוגראכ אל ,םירדגומ
,רבונאהב ,ןלקב ,ןילרבב ,ךיריצב ,1923 -ל 1916 םינשה ןיב ,רתוי ךורא וא רצק ןמז ךשמב
הפוקתה דגנ ,"אדאד" ,תפתושמ ברק תמסיס התיה ןלוכל - דנלוהבו הילטיאב ,קרוי וינב ,סיראפב
.םייח ויה הב

התא" ."תיטסיאדאד יתלב" הלאשכ הוחד םמצע םיטסיאדאדה - "אדאד" םצעב והמ ,הלאשה
ךכו .תונשנו תורזוחה םהיתובושת ויה ולא - "חור ךלה אוה אדאד" וא ,"יח התאש העשב אדאד
לכש ,רחש לכ רסח ,רחא רבסה לאושה ינזואב ועימשה םירחא םירקמב ולאו ;בוטה הרקמב
.המהדת בורב ןשקמה תא תוכהל אלא התיה אל ותנווכ

האצי תושונאה יכ ,היה המוד .אושנ ילבל היה 1916 - 1915 םינשב םיריעצה םינמואה לש םבצמ
ןודבא ופוס - תוניצרב םייחה לא סחייתי םדא םאש ורבס םה .אצמיי לבב איה הנובתהו התעדמ
שיא - ,המחלמ יללוש םדקומב ויהש ,וללה םינמואה לכ תא ףקת שואיי יכ אלפיי אל ,םנמאו .חוטב
:הלא ןוגכ םירבד םהה םימיב בותכל היה לוכי ןאמ סאמותכ

;דובכה יא ןוי לא תואיצמה ינפמ תדרל הבשחמה לע רזגנ יכ ,איה בבלה יכר לש םתרבס"
םתא ,תאז ידי לע ונימיב תאכדנ חורהש ךכב הבוט ףא םיאורש ,תעדה יסיגמ אלא הלא ןיא
וקספ הב ,וז העשב ומכ ,םייחל הבורק, כ התיה אל םלועמ - תחנ בורב םכידי םיפשפשמה
!הב ונימאהו הבה - הל םישחור םתא דובכ ךאש ,םינפ םידימעמ םתאש ןוויכו .םייחה
יתריציו יתבשחמ יכ - אוהה זוחמה ןמ רושיא אלבו הכרב אלב יתעדי - יתעדי םג יתעדי
איה התומת-תבש המכ לכ - הכ דע יתריצי .שחרתמה םע רשק תולוטנ ,ןניא ףאו ,ויה אל
תוצוחה- יוניכב הזה םויכ יורקה רבדה ןמ והשמ הייומידב יח םא - דבלב ןיאצחל תרפושמו
ןמו דובכה ןמ תואיצמב שי ירהו ,תואיצמו דובכ הב שי ירה ,'ינמרגה םזיראטילימה' ימלועה
(15 'מע ,'ב ךרכ ,ןכנימ ,Gute Feldpost, Zeit-Echo) ".הלש חורה

תושונא יבגל "םלה לש לופיט" ןיעכ לועפל היה דעוימ םזיאדאדה לע יכ ,וניניעב האילפ וז ןיא םויכ
דוע ועמשנ וידהש ,דיקפת הז היה .םיילאוטקלטניאה היגיצנ יבגל רקיעבו ,הילע הפרטנ התעדש
.תונמאהו תורפסה םוחתב בר ןמז

םותר סוס השעמ ,היניע לע הביכרה הרבחהש םייניעה יתב דגנ האחמ תקזחב היה םזיאדאדה
"טלחומה" רחשה רסוח תא רשיב אוה ;דיערמו שיערמ ןויזח לכ תוארמ היניע אמסל ידכ ,הרכרכל
תא וססיב וילעש ,לוכיבכ יתנובת הבשחמ ךלה ותוא ,לוכיבכ "רחש שי" ותוא דגנ ןיז ילככ
;לכל לעמ םילענו םישודק אוהה ןמזה דע ויהש ,םיכרעה םתוא לכ תא ללש אדאד .המחלמה
וכפהנש םיכרעה ינפ לעמ תוכסמה תא ערקו ,דובכלו לבוקמה רסומל ,תדל ,תדלומל געל אוה
,"תושונאה לש שדוקה יסכנ םשב" םייח לש רחש תרסח הליטקב וזח םייניעש העשב השיגר
תא ולת וב ,יחרזאה ןויגהב תרשפתמ יתלתהו הסגה הטיעבב ,תיטסיאדאדה הקעזב הצצופתה
שואיי לש תוצרפתה היה אדאד .היתובקעב ףכתש והובו והותה לשו המחלמה לש המשאה רלוק
לש יובמל ועלקנש ,ותפוקתו ותרבח ןיבל וניב םוהתה תכלוהו הקימעמ יכ ,שחש ,ןמאה שפנב
.םעט רסח םינומה-חצר

,הרבחה יניד יפ לע תושדוקמו "תולבוקמ" תויתונמוא תופקשה לש הסירהה ,"תונומתה ץותינ"
היה הלא לכב - םיטילשה לש םיעובצה רסומהו תוינידמה לע הגעלהה ,גהונהו תורוצה תברחה
תאז התיה .דבלב םיוסמ םצמוצמ גוחל אלא עגנ אל הלועפה חווט םא ףא ,תורהטיה םושמ
,הלילשה תילכת םתוא לולשל ,םהבש דוסיה דע ,רסומו תוינידמ ,תועמשמו הרוצ סורהל האירק
.יעבט ,רוהט ,שדח רבד םהלש דוסיה ירקיעמ רוציל ידכ

וא ןיעדויב וקבדש םינמואה דגנו תוינוגיפאה דגנ הנושארבו שארב ץצוח אצי םזיאדאדה
ףיסוהל ,םיטסיאדאדה ירבדל ,ושקיב וללהש יפל ;"תונמא םשל תונמא"ה תרותב םיעדוי-אלב
ורצי ךכבו ,תומייקה תוביסנה םע רשק לכ אלל ,רבעה לש "לצאנה" תאו "הפיה" תא תולעהלו
תא גציי אדאד .הווהה יעשפ ינפ לע יונ לש חיט חוטל אלא האב אלש ,בזכו רקש לש תונמא
תיזח לע תזכורמ רעס תפקתה וז התיה ;םדוסי רקשבש םיגהנמו תופקשה דגנ תוממוקתהה
ינרקב תוזחאיה .האנה תבוט רחושו המודמ םזיטוירטפ לע ,הבובנ תינוציח תיתוברת הווסמ
םייוצמה ,הלא לכ - ,יופיחה תוכסמ תעירקו חלכ ןהילע דבאש תורוצה ץופינ ,תואיצמה לש חבזמה
,ילאוטקלטניא האחמ תונע לוק תניחבב ויה - ,םיטסיאדאדה לש םהימוסרפבו םהיתוזרכהב
תוביסה ול ויה תוריהנ דימת אל יכ םא ,הפוקתה ישחר תא אשגירד אחרואב סופתל ליכשהש
םינמואה לש תיתונמואה העדותהו ןאכמ ינגרובה םויקה יכ ,היה המוד .תוירוטסיהה תוביסנהו
אצומ ןיאש הריתסל ועלקנ - םהה םימיב ולגנו וצצש םייתרבחה םידוגינה לכ ץורפ םע - ןאכמ
.הנמיה

דדשמכ דחוימבו ,םייתונמואה םימרזה דחאכ תונמאה תודלות ירפסב בורה לע ראותמ םזיאדאדה
תמאה תא םלוה וניא הז ןיעמ רואית ,ךא .וירחא אבש ,םזילאירוסה לש הביתנה סלפמו עקרקה
,םירפוס ,םינמוא ןיב דוגינל ונימב דחוימ יוטיב אלא ,יתונמוא םרז היה אל םזיאדאדה ..הלוכ
תלגוסמ התיהש ,הרבחה לש תיתוברתה התריצי ןיבל םיאקיזומו םילספ ,םירייצ ,םיררושמ
אדאד .םדא ינב ינוילימ לוטקל - האנה תבוטו תויכונא לש םימעטמ - 20 -ה האמה תישארב
-ששגמ ןופצמ לש ותאירק ,ןמאה ךותבש הנועמה שפנה ןמ הצרפש העווז תקעז תניחבב היה
,המהדת תמולהמב חרזאה תא תוכהל היה ךירצש ,תודימה רידא רחשה רסוחב .שאייתמו שחנמ
.תישממה תויחה לש תויעבטהו תוינושארה לא הרזח םכילוהש ,ביתנ הלא םינמוא ואצמ

המחלמ יאנוש ודעוותנ םשש ,ץיוושב 1916 תנש לש הביבאב םזיאדאדה דלונ הרקמ ךרד אל
,הינמרג ,תפרצמ ןיידע םיעודי יתלבו םיריעצ םינמוא םגו ,םירחאו ןאלור ןמור ,ןינל ןוגכ םיעדונ
,(לאב וגוה ידיב דסונש) "רייטלוו טראבאק" ביבס םילהקנ ויה םשש ,הירטסואו הינמור ,היסור
ורפסב בתכ לאב וגוה .םזיאדאדל הניפה ןבא תא - ,הווהה לע חור ראש אלמה גולגלב - חינהש
: "ןמזה ןמ החירב"
תוחפה לכל תרשבמ ןאכ תרשומה וא תרמאנה הלמ לכ .הטס'ג אוה ונלש טראבאקה"
המ םולכו .ץראה ךרד ונב ררועל תאזה הליפשמה הפוקתה ידיב הלע אלש :דחא רבד
לודגה ףותה ?הלש םיחתותה ?םשור תושעל וא ץרא ךרד ררועל יושעה ,הב יוצמ רבד
ושובלב ,אלולטיאו אכוחל ןמזמ ךפהנ אוה ?הלש םזילאידיאה .םלוק תא שירחמ ונלש
חרוא לש הרובגה תולילעו םיריבכה תוברקה .תחאכ תויאמדקאה ויתוצלחמבו יממעה
"ןיאלו ספאל םתוא ושעי הילשאה ןמ ונתובהלתהו ןוצרמ ונתוליווא ?םדא ילכוא
ףא קידצהל ןיא תאזה םלועה תמחלמב יכ ,ולש תוטשה ילולעתב רשיב הז "רייטלוו טראבאק"
םנמא םאו ,תמאה ןימיל ,קדצה ןימיל דומעל םדאה שפנ תא שי םנמא םא - ,םידדצה ינשמ דחא
,"רייטלוו טראבאק" לש תאזה הבושמה תוצילעב .יתונמואה ןופצמל תבשק ןזוא תורכל ןוצר םייק
תימינפה הקוצמה התיה הלודג המ תוארל רשפא הב - תועמשמו לכש םוש לכ םעפ אל הללשש
.תיפוריאה תושונאה לש

יביואל הקיטתסאו רסומ ימעטמ וכפהנ ,יחרזאה דמעמה ןמ םאצומש ,הלא םיריעצ םינמוא
.רטשמה תא ותרשש רפסהו תונמאה לש ןתרוצו ןנכות לע ומק הנושארבו שארב .םייקה רטשמה
וזחאנ םה .שדחה ןכותה תא ןהב תקצל ליבשב ,תושדח העבה יכרד שקבל םפחד הז רבד
תוריצי" :ךיריצב איהה תעב ררוגתה רשא ,ןינל רמא םהילעש ,םיכיבמו םיכובנ תונויסינב
ןוילע יוליג םינפ םושב יניעב םניא 'םימסיא'ה ראש לכו םזיבוקה ,םזירוטופה ,םזינויסרפסכאה
דרי אל יכ ,וירבדב חיכוה אוה "האנה יל םימרוג םניא םהו םתוא ןיבמ ינניא .יתונמואה ןואגה לש
."םיפי אל" םייוליגב הלגתמו ותפוקת תא םידקמה ,הרבחה רקבמ ,ןמאה לש ותועמשמ ףוסל
תמאותה ,השדח תונמא לא ךרדב תוחתפתה יבלש םקלחב םה וללה "םימזיא"ה יכ ,וניעמ םלענ
.הליחת הנווכב השענ "האנה תמירג יא" לש השעמה יכו ,תואיצמה תא

ימ לכ ידי לע רתוי הברה תנבומ ,םידירחמ םירבד תרמואה ,הריצי" :רמוא ךאבראוא ךירא
הארמל תובהלתה תואירק אלא םיטלופ םניאש ימ ידי לע רשאמ - הדרח תורמוא םהיתומצעש
'דדיה' ארוק וניא ,'השדח תרומרמצ' לע רבדמ וניא ,ותפקת הדרחהש םדא ...יתונמואה גשיהה
ודועיי תאו ודיקפת תא ךאבראוא ונל ריבסמ הלא םירבדב ".ותוירוקמ לע ןמאה תא ךרבמ וניאו
.תונמאב "הפי אלה" לש

הזב םזיאדאדה לע ותעד תא םכסמ (1916 ינויב 16 -ב) "ןמזה ןמ החירב" ונמויב ,לאב וגוה
:ןושלה
תולענה תולאשה לכו ,ספאה ןמ אצויה ,םיטוש לש קחשמ אוה אדאד ונלצא יורקה רבדה"
לש גרוהל האצוה ;םיקוחש םידירש יריישב קחשמ ;םירדול לש הטס'ג ;וב תוכורכ רתוי
וכופיהו רבדב יכ ,עדוי אוה .דרוסבאה תא בהוא ןטסיאדאדה .עפשהו השועמה תוירסומה
.חורה תוליצא תא רוקעל התנווכ - תרחא הפוקת לכמ רתוי - ותפוקת יכו ,םייחה םילגתמ
רבדה .םייניע זחאל יושעה םיאובחמ קחשמ לכ אוהש גוס לכמ הכסמ ויניעב הכורב ןכ לע
המ לש ותומלגתהב הארנ והירה ,רידא עבט יא ךותב יוצמ אוהשכ ,יביטימירפהו רשיה
."הפוקתה לש תוומה תרוחרחסו הסיסגה דגנ םחלנ ןטסיאדאדה ...רפוסי יכ ןמאיי אלש

גוסמ תופיאש ,םייפוריא םינמוא המכ ודעוותנ םשש ,קרוי וינב םג וצצ ךיריצ םע תחא הנועבו תעב
,העונת רותב ,אדאדה .תיתונמואו תיתרבח תוירחא תשגרה התואמ ועבנ אל וללה יכ םא ,אדאדה
ןאמ היה רתויב בושחה ינקירמאה וגיצנו ,ךרעל 1920 תנשב ,דבלב רצק ןמז קרוי וינב םייקתה
.ייר

םג רתוי רחואמו זיראפל ,(רבונאה ,ןלק ,ןילרב) הינמרג ירעל אדאדה טשפ המחלמה םות םע
לש אדאדה תצובק יכ ,עובקל ןתינ םויה .ותולגתה תורוצ ויה תונוש םג תובר .הילטיאלו דנלוהל
םזוי ,קבנזליה .הקומע תישגר היווחו ימינפ ךרוצ ךותמ רתויב הבר הדימב הלעפש איה ךיריצ
הלא םירבד יכ םאו ."ינמרגה םזיבשלובה אוה אדאד" יכ ,ותעשב רמא ,תינמרגה אדאדה תעונת
הכ דע ירהש .םיוסמ ןמז קרפ יבגל קדצ םושמ םהב היה ירה ,הלטב הרימאכ תואריהל םילוכי
רשא דע ,ןברבר ללמ תחת התוא רובקל ,הסראפל הכיפהמ לכ ךופהל תע לכב םינמרגה וליכשה
.1918 תנשב ךכו 1948 תנשב היה ךכ ;הכפהמה תא תירכהלו ששואתהל היצקאירה ידיב הלע
,ןיבהל וליכשה אלש - אליעל-םיילאמש םמצע יניעב ויהש - "םיקיבשלוב-אדאד"ל ינייפוא הז היהו
גרואיג .יתרבחה רטשמב ישממ יוניש ללוחל יוכיס לכ ןיא רוצייה יסחיב תידוסי הרומת ילב יכ
תדימ תא טיעמהל הסנמ ("לודג וואלו ןטק ןה" םשב והניכש ולש יפארגויבוטואה רפסב) סורג
תועט ךא ."ןועגיש" לוטיב לש ןויצב העונתה לכ לע רובעלו תינמרגה אדאדה תעונתב ותופתתשה
,1922 - 1918 םינשב ,הינמרגב אדאדה לש תרחואמה ותעפוה יכ ,ןוכנ תמא .וידיב איה הרומג
ףאו ;יוארכ ירוטסיהה בצמה תא דוע המלה אל ,יטסיליהינ ילאמש םזילאקידר לש ןמיסב הדמעש
תכיפה תא המחלמה ירחא העדיש ,הינמרגב םזיאדאדה ןמ םיוסמ יבויח ךרע לולשל ןיא ,ןכ יפ לע
לש וכרדב םוסחמ ביצהל דבלב גולגל לש וחוכב ןיא יכ ,ןבומכ ,ונלוכל ירב .הקסונ תאו פאק
.םזישפה

,תינייפוא תוינאטנופס התוא םהל הרסח רבכש ,םירפוס לש העונתל ורקיעב אדאד היה זיראפב
,העתפה ,יתורפס הרקמ ,המ יהיו יוסינ תיישע .ךיריצב םיטסיאדאדה לצא ףחדה חוכ השמישש
.אדאדה לש םיירוקמה דוסיה יעינמ לש םמוקמ תא רתויו רתוי וספת הלא - המשל היירורעש

לש לפנ-דלווכ תובורק םיתיעל ובשחנ ,םזיאדאדה לא וברקתהש ,םינמוא םתוא לש העבהה יכרד
היה הז רבד .אליעלו אליעל תיטסינרדומ הרובח לש הבשחמה תורירשו חור בצמ לש ,שונא חור
ךא ;"תיטסיאדאד" תוללותשהב ןקרופ םמצעל ואצמש ,םיטנאטליד טעמ יתמ יבגל קדצומ ילוא
הנשימ לקשמ ףיסוהש רבד ,תוירחא תשוחת ילעב םינמוא ויה םיטסיאדאדה לש םבור בור
.םהלש םיילוכיבכה םיטושה ילולעתל

טראבאק"ב ויתומגמ לש רתויב םירורבה םייוליגה ואצמנ ,ךיריצב ,אדאדה לש וימי תישארב
איהה תעב ןיידע ןהל ואצמ אל תוירואיתה תויונמואה .םהינימל םימוסרפבו תורהצהב ,,רייטלוו
םמצע םירצויה םא ,םזיאדאדל וסחייש המ לכ לש תולגתהה תורוצ .םהלשמ םידחוימ העבה תרוצ
אצי אדאד .הסג תונטשפ לש טח אוטחל ילב ףתושמ הנכמל םריבעהל ןיא - ץוחה ןמ םישנא םאו
.םימייקו םירירש רבכ ויה תינרדומה תונמאה לש םיבושחה "םימזיא"ה לכש העש םלועה ריוואל

םושמ ,םלוכ תא החד אוה .םזינויסרפסכאה דגנ ,םזירוטופה דגנ ,םזיבוקה דגנ אצי םזיאדאדה
ומצע אוהש יפ לע ףא - םזילרוטנ-יטנאה לש תובאתסה "םימזילאמרופ" ודיד יבגל ויה וללהש
יפד תא חתפ תאז םע ךא .ולש ימצעה ןכותה תעבה םשל םהלש םיינרוצה תודוסיב שמתשה
.אדאדה תוכורעתב םתריצי תא גיצה ףאו הלא םינמוא ינפל אדאדה לש םייתונמואה םימוסרפה
ינרוצה התבצחמ רוצל שחכתהל הלוכי הניא ,אדאד םשב התוא םינייצמש ,תונמא התוא
.םיטסינויסרפסכאהו יקסנידנאק לש םהיתונויסנבו וסאקיפו קארב ,ןילטאט לש "םי'זאלוק"ב
ינמאנ םינמוא ורצי ,תטשפומה תונמאה דגנ ,תינורקע ,םיקרפל אצוי היה םזיאדאדה יפ לע ףאו
ןיעמ היה ,רבד לש ותימאל ,אדאד .תוטשפומ תוריצי הנושארו שארב ,פרא סנאה ןוגכ ,אדאדה
תעבה םשל םלוכב שמתשה אדאדה ;איהה תעה דע וצצש םייתונמואה םימרזה לכ לש הזיתניס
.'זאטנומוטופהו הקיפרגה ,הרישה ,תורפסה חטשב ןידה אוהו .ול יוצרה ןכותה

,תורפסב ,רבד לש ורקיעב ,יוטיב ללכל אב אדאדה .ידמל םצמוצמ םוקמ אדאדב ספת ומצע רויצה
וספת ולא - תוינייפואה הקבדהה תונומתו ץעה יכותיח ,הקיפרגה .היוועהבו הכסמב ,הרהצהב
אדאדה הלעה אל ותוחתפתה תצורמב םג .היצרטסוליאה ךרוצל םג ושמשש רחאמ ,בחרנ םוקמ
םייק היהש הדימב ,ולש עצמה תא עיבהל וא הכיפהמ ללוחל היושע התיהש ,השדח הרוצ םוש
תוירואיתה תויונמואה םג םאו ;םירייצ םניאש ימ לש םתוגהמ ,תורפסה ןמ האצי הפיחדה .ללכב
,הלמב ןהו טרחב ןה ,לוחכמב ןה םמצע תא עיבהל וליכשהש םינמוא ידימ הז היה ,ןתמורת ומרת
,היבאקיפ ,ןייסד ןומביר ,ןאמסואה לואר ,גרובסיוד-ןאו ואית ,דלגראב סנאהוי ,פרא סנאה ןוגכ
רתיב םמצע תא אטבל ושקיבש ןוויכ ,םיירואיתה םינמואהש ,םזיאדאדל ינייפוא הז היה .סרטיווש
תעב םהל וקיפסה אל דבלב תירואיתה תונמאה לש היעצמא ;תרבודמה הלמל םג וקקזנ ,תוריהב
םילילצ ,ןכ לע רתי - תושדח תורוצ וללה ושפיח הלמה ליבשב ךא .הלמב רזעיהל וצלאנ םה .איהה
שומיש בורמ קוחש ,ןשוימ םדיד יבגל היה ,זא ינמ לבוקמה ,הז העבה יעצמא םגש יפל ,םישדח
ןגרואמה ,ינומהה גרהה לש םימיאה תויווח רואית םשל יכ ,םיטסיאדאדה ושיגרה שגרה .שודנו
,לשמל ,םיפי ויהש םמצע םיעצמא םתואב שמתשהל ןיא ,הקינכטה יגשיה ףקותב ללכושמהו
ההז ונניא ,היווח תא תומלוה ויהיש ,תורוצ רחא הז שופיח .םייניבה ימי לש תוברק רואית ליבשב
.העיבהל שיש השדחה תמאב אלו המצע הרוצב רקיעה תא ,ללכ ךרדב ,האורה ,םזילמרופ םע
תיבמ םינמואהש יפ לע ףא - יטסילאמרופ יתונמוא םרזכ םזיאדאדה תא רידגהל םג ןיא ךכיפל
הדוחיי תא תונמאה י"ע עיבהל התיה ותנווכ רקיע לכש ןוויכ - םיבר םיינרוצ םייוסינ וסינ ושרדמ
.תונמאה לש החוכב תואיצמה תא םילשהלו תואיצמה לש

יעצמא תחתו ;תויטסב תובורק םיתעל הפירחה םימכסומ העבה יעצמאל תוקקזיהה ןמ הדילסה
העיגהו הכלו הפירחהש ,תיתונמואה העבהה לש תויעצמא יתלבה האב םימכסומה העבהה
רשאו םזילאירוסה ןכמ רחאל שמתשה הבש ,הקינכטה יהוז ירהו ;"םזיטאמוטוא" יורקש המל
המגמ הכילוה הרישב .דיורפ לש הזילאנא-וכיספה ידעלב תעדה לע תולעהל ןיא התווהתה תא
תומלעתה לא - היפארגופיטב ;יתורירש םילמ ףוריצ לא ,םילילצה רישב הלמה תריבש לא וז
,"םזיטיאורב" לא - הקיזומב 1ןכל םדוק םלועמ וללסנ אלש םיכרדב הכילהו תמייקה הרוצה ןמ
גשומ יכ ,שיחכהל ןיא .תופורצ תויטסילמרופ תומגמ םג רבכ ולגתנ ןאכ ךא .(שערה תקיזומ)
יד ,המיא ליטהל ידכ רועיכב שמתשה םזיאדאדהו ;יפויה גשוממ רתוי הברה קיתע רועיכה
,"תרגסמב הנותנה תעבורמה הנומתה" לש ,יפויה לש הברחהה .ןיועה םלועה תא וב דיחפהל
םירמוחה תייחד ,הקיזומב "םיגזוממה" םילילצה לש ,ירטמיסה רדסהו היפארגופיטה לש
לגוסמ היהש ,יתרבחה סומתירה ףטש תא רוצעל ודעונ הלא לכ - םייתרוסמה תויצרופורפהו
.הזכ םינומה חצרל איבהל

.םעהו תונמאה ןיב תיתריצי תופתושל הזע ההימכ תשגרומ םירחאו וקנאי ,פרא לש םהיבתכב
ןנוכל ושקיב םה ;םנוצר תא דוע העיבשה אל ,טרפה תושר לש ידעלב םוחתל התיהש ,וז תונמא
ינפב הרטמ תונמאה התיה אל ,םדיד יבגל .םייחה קפוד ןיבלו ליעפה םדאה ןיבל הניב םאות
לש םילכב ,תושדח תורוצב ,םישדח םירוגמב ,תולכירדאב "תישומיש" התוארל וצר םה ;המצע
הלודגה םייוסינה תדובע לע ףיקשהל שי תאזה הפיאשה רואל .םדאה ייחב ,תימוימויה הכירצה
םעו .שידחה תורוצה םלוע יבגל תערכמ תועמשמ תלעב איהש הדובע ,פרא סנאה ןוגכ ןמא לש
ןכות לא הפיאשמ האצותכ אב תושדח תורוצ רחא שופיחה יכ ,שגדהו רוזח ,שיגדהל שי תאז
,דבלב ינשימ ןיינע אהי ןכותהש ,תיאמצעל ךפהית הרוצהש הנכסה הצצ בושו בוש יכ ,שדח
.תיתימאה תואיצמה תעדות תא ררועל ךרוצ אהי בושו

יכ ,ריהנ היה וילא וכייתשהש םינמואה לש םבורל .יחרכה יתרבח ךרוצ תונמאב האר םזיאדאדה
,דבלב דימתהלו ףיסוהל םילוכי םניא ,םתפוקת תואיצמ יבגל הדמע םוש םהל ןיאש ,םינמוא םתוא
ותוחתפתה ליבשב יכ ,םיעדויב ,וניבה ןכו .הווקת רסח םזיליהינ ךותל רדרדתהל םתנווכב ןיא םא
הפוס - םלוה ןכות ןיאב יכו ,דבלב תינרוצה תודרמתהב יד אל ןמאה לש תיתונמואהו תישונאה
רחא שופיחה יכ ,וללה לש םבור וניבה דועו .תועמשמ לכ רסחו ןוציח יונל ךפהיתש הרוצ לכ לש
,המינפ ובבלב ןמאה תא םעפמה םחול םזינמוה ךותמ עבונ היהי יכ ןידה ןמ םישדח העבה יעצמא
רדסל הילע רובעי םיתעה ץורמש ,תיכונא הרטמ ,המצע ינפב ותכיפה תא עונמל םיצור םנמא םא
.םויה

תונקסמל ספתיהל לקנב לולע ,יאר רצוק ךותמ םייתונמואה םייוסינהו םישופיח תא ךירעמש ימ
רשאו ,"םיפרוטמ" וא "תועמשמ ירסח" םעפ אל ונוכש - םיטסיאדאדה לש םהיתונויסינ יכ .תועטומ
- היישעתב תורוצה םלוע לעו רוידה ןונכת לע ,תולכירדאה לע תישומיש ךרדב הזה םויכ םיעיפשמ
,ולש םוימויה תומד תא םינשמו םיפיימ ,םדאה לש םיליגרה וייח ךותל תונמאה תא םירידחמ
רוקמ םישמשמ ,םיאירב רתויו םיבוט רתוי םירוגמ ,שמש רתוי ,ריווא רתוי םהמיע םיאיבמ
םדאה ףאוש ימינפ ףחד יפ לע יכ ,הדבועה תא ,ןבומכ ,הנשמ וניא הז רבד .רתוי הבר החמשל
רשוא חיטבהל ןיא יכו ,םיינחורהו םיירמוחה ויגשיה לש האלמ הרכה לא ,הרבחה םע םאות לא
בולישב קר .דבלב השדח תולכירדאו תונמא ידי לע ,םישדח םיעבצו תורוצ ידי לע םדאל
תורוצ ןתוא רוציל תורשפא הנומט דחי םג תויתונמואהו תויגולוכיספה ,תוילכלכה תועפשהה
םיגשיהה תא תיתרבח הניחבמ םג הנמולהת רשאו םדאה עגעגתמ ןהילעש ,תושדח םייח
.ונתפוקת לש םייעדמהו םיינכטה

רשא דע ,הלילשה לש תרבוגו תכלוה המעטה ידי לע העונתכ וחוכ תא םזיאדאדה םג הליכ ךכ
תוינאטנופסה ןמ רובעל ושקיבש ,םינמואה לש תיעבטה םתפיאש תא קפסל ידכ דוע וב היה אל
עייסתש ,תונמאב וקשח םה .תמיוסמ הרטמ יפלכ ןווכמה לוקישה לא יוסינה לשו האמה לש
.היוארו תישונא התושעל ותפיאשב ותוא קזחתו ,םינפלו ינפל התוארל ,תואיצמה תא ריכהל םדאל

.וידסיימ םע ונמנש םה ,םזילאירוסה לא ,ךרעל ,1924 תנשב ונפ תפרצבש םיטסיאדאדה בור
תקהבומ הרכה סרגש ,םזיאדאדה לע הבוגת ןיעכ אלא ,תינויגה הדלות תניחבב היה אל הז רבד
התלעהש ,הרכה תתה ךותל הלילצ ןיעכ היה םזילאירוסהש דועב ,תואיצמה לש תכל הקיחרמו
לועפל ןמאל חינהל אל התיה םזילאירוסה תנווכ .המצע ינפב הרטמ לש דמעמל היגולוכיספה תא
םירבד תכרעהל יביטקייבוא רתוי הדימ הנק לכ חפיק אוה ךכ ידי לע ;"טמוטוא" חרואב אלא
הלילצ הכילוה ,ץוחב שחרתמה ןמ ,םלעתהו ךולה ,ומלעתהש ןוויכמו .םייתוהמ יתלבו םייתוהמ
.תואיצמה ינפמ הלהב תסונמ לא הרכה-תתה ךותל וז

ןוגכ ,רבעשל םייטסיאדאדה םיררושמהו םירפוסה ןמ המכ וברקתה רתוי תרחואמ הפוקתב
.יטסילאיצוסה םזילאירה לא - םזילאירוסה לש תילסכודרפה ןיפיקעה ךרדב - ראולאו ןוגארא

ןמזה קרפב יכ ,קפס ןיא ירה ,תמכ בושח אוהו םזיאדאדה לע חלכה דבא הזה םויכש יפ לע ףא
תונמאה תוחתפתה לע תיתוהמ העפשה ול התיהש ,דיקפת - ודיקפת תא אלימ אוה ולש רדגומה
.תינרדומה