תורו זעב

רמאל וירענ תא זעב וציו טקלל םקתו"
(וט, ב זעב) "הומילכת אלו טקלת םירמעה ןיב םג