ףסוי תריכמ

ףסוי תא ורכמיו רובה ןמ ףסוי תא ולעיו וכשמיו םירחס םינידמ םישנא ורבעיו"
(חכ ,זל תישארב) "המירצמ ףסוי תא ואיביו ףסכ םירשעב םילאעמשיל