ויחא לא עדוותמ ףסוי

...ילעמ שיא לכ ואיצוה ארקיו וילע םיבצנה לכל קפאתהל ףסוי לוכי אלו"
םתרכמ רשא םכיחא ףסוי ינא ...ויחא לא ףסוי רמאיו ....יכבב ולק תא ןתיו
(ד-א ,המ תישארב) "המירצמ יתא